Convocatòria d'ajuts per la promoció de l'excel·lència de l'Escola Politècnica Superior - Curs 2015-2016

CONVOCATÒRIA D’AJUT PER LA PROMOCIÓ DE L’EXCEL·LÈNCIA DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR – CURS 2015-2016

 

Segons l’acord de Junta de Centre del 17 de juliol de 2015,  pel qual s’aprova la concessió d'ajuts EPS als màsters de l'Escola, la direcció de l’Escola Politècnica Superior, fa públiques les bases que haurà de regir la concessió de 3 ajuts per la promoció de l’excel·lència de l’EPS del curs 2015/16.

 

Convocatòria i característiques:

 1. L’objectiu d’aquests ajuts és promoure la formació en Màsters Oficials per aquells estudiants de l’Escola Politècnica Superior que hagin demostrat un millor rendiment acadèmic en els seus estudis.
 2. Es convoquen tres ajuts per la promoció de l’excel·lència a l’EPS. És convoca un ajut per cadascun dels graus que poden continuar els seus estudis en els màsters oficials impartits a l’EPS: Grau en Enginyeria Informàtica, Grau en Enginyeria Mecànica i Grau en Enginyer Electrònica Industrial i Automàtica.
 3. La dotació econòmica serà la corresponent a la valoració econòmica de 30 ECTS al preu oficial del crèdit del màster corresponent  amb càrrec a la unitat 1504 del projecte dels màsters de l’EPS.
 4. Aquesta dotació econòmica es farà efectiva al llarg del primer semestre del curs acadèmic 2015-2016.

 

Bases:

 • Les persones aspirants han de ser estudiants de l’EPS que hagin finalitzat els seus estudis de grau en el mateix centre el curs 2014-2015 i, en tots els casos, estar matriculat a qualsevol del màsters oficials de l’EPS: Màster en Enginyeria Industrial i Màster en Enginyeria Informàtica El Curs 2015-2016.
 • L’imprès normalitzat de sol·licitud que s’adjunta a l’annex II de la convocatòria, s’adreçarà a la secretaria acadèmica de l’Escola Politècnica Superior al Campus de Cappont. El termini per a presentar les sol·licituds serà fins el 28 de setembre de 2015.
 • La sol·licitud s’haurà d’acompanyar de la documentació següent:
  • Fotocòpia de la matrícula a la Universitat de Lleida, curs 2015-2016.
  • Expedient acadèmic personal dels estudis universitaris de Grau finalitzats.
 • El criteris de selecció es basen en els criteris següents:
  • Qualificació mitjana de l'expedient acadèmic.
  • Durada dels estudis de grau.
 • L'exàmen de les sol·licituds i la concessió de l'ajut anirà a càrrec d'una Comissió d'Avaluació, formada per 2 representants de la Direcció de l'Escola, un d'ells actuarà com a president i l'altre com a secretari, 2 coordinadors de titulacions de l'EPS que actuaran com a vocals i un representatnt del Consell de l'Estudiantat, que es reuniràn en el termini de 10 dies a comptar, des de l'endemà de l'ultim dia de presentació de les sol·licituds.
 • La publicació del resultat de la selecció amb les puntuacions atorgades, es farà públic a la web de l'Escola Politècnica Superior en el termini de 30 dies naturals a partir de l'endemà del darrer dia de la presentació de les sol·licituds.
 • Aquest ajut és incompatible amb la prercepció d'un altre ajut atorgat pel mateix concepte pel Centre de Recerca INSPIRES.
 • Aquest ajut és compatible amb qualsevol altra beca o ajut.
 • En qualsevol moment, si es demostra incompliment de les condicions pactades, falsejament o ocultació de dades, la Comissió d'Extensió Universitària podrà revocar la beca i reclamar les quantitats atorgades.
 • Qualsevol reclamació s'haurà de presentar a la Direcció del Centre.
 • És competència de la Secretaria Acadèmica de l'EPS l'aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d'aquestes bases.
 • Contra les decisions adoptades per la Comissió d'Avaluació es pot recórrer davant la direcció del Centre.
 • La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació d'aquestes bases.