Convocatòria de beca de col·laboració específica de Suport Personal a persones amb necessitats especials II EPS. Curs 2016-2017

ANNEX II

CONVOCATÒRIA DE BECA DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA: Suport personal a persones amb necessitats especials. II EPS

 

D’acord amb el Reglament de becaris que realitzen la seua activitat a la Universitat de Lleida (DOGC, núm. 4257 de 10/11/2004), la Normativa de les beques de col·laboració de caràcter específic amb serveis i unitats de la Universitat de Lleida, Acord núm. 169/2006 del Consell de Govern de 27 de setembre de 2006 (BOU núm. 80 de 30/09/2006), l’Acord núm. 103/2000 de la Junta de Govern, de 15 de novembre de 2000, pel qual s’aprova la delegació de la convocatòria de beques de curta durada a la Comissió d’Afers Estudiantils i d’acord amb la resolució de la Comissió d’Extensió Universitària del 7 de gener de 2008, l’esmentada Comissió, a sol·licitud de l’Escola Politècnica Superior i el Servei d’Informació i Atenció Universitària (SIAU), fa públiques les bases i la fitxa descriptora que hauran de regir la concessió de 1 (una) beca de col·laboració específica del projecte suport i atenció a persones amb necessitats especials II EPS 2016.

 

Característiques

 1. Suport personal a un estudiant de 3r. curs del Grau d'Enginyeria Informàtica de l'Escola Politècnica Superior que presenta necessitats especials.
 2. La dedicació horària serà de 5 hores setmanals (dimecres de 11 a 15 h i dijous de 9 a 11 h) del 12 de setembre del 2015 fins al 31 de gener de 2017.
 3. La dotació econòmica total serà de 579,17 € (a aquesta dotació se li aplicarà la retenció de l'IRPF i seguretat social corresponent), que serà abonada de forma mensual amb càrrec al centre de costos 1005 i al projecte 0844.
  Bases
 1. Els aspirants han de:
  • Ser estudiants de la UdL en règim d'ensenyament oficial durant el curs 2016/2017 i tenir superats un mínim de 60 crèdits en qualsevol dels ensenyaments oficials que s'imparteixenen els centres propis de la UdL, ser estudiant o estudianta de mobilitat matriculat a la UdL o estar realitzant estudis de màsters oficials o tercer cicle (dooctorat), i, en tots els casos, estar matriculat a la UdL durant tot el període de la beca.
  • Preferentment els aspirants han de ser estudiants de l'EPS de la Universitat de Lleida en règim d'ensenyament oficial durant el curs 2016-2017.
  • Tenir competència per a proporcionar suport a un/a alumne/a amb necessitats especials de tipus motriu, la qual cosa es concretarà en: suport en activitats de la vida diària i suport en activitats acadèmiques que realitzi a l'Escola.
 2. La tasca consistirà en donar suport personal a un/a alumne amb necessitats especials de tipus motriu del Grau d'Enginyeria  Mecànica de l'EPS.
 3. El becari o becària, pel que fa a la tasca exposada anteriorment, rebrà la formació necessària per portar-la a terme, estarà supeditat/da  a les directrius del seu tutor i en cap moment realitzarà altres activitats no relacionades amb l’objecte d’aquesta convocatòria (base 3).
 4. L’imprès normalitzat de sol·licitud, que es podrà consultar en la web del Servei d’Informació i Atenció Universitària, http://www.udl.cat/serveis/seu/beques.html, s’haurà de presentar en el Registre General o registres auxiliars de la UdL, http://www.udl.cat/serveis/registre.html, adreçat a l'Escola Politècncia Superior. El termini per presentar les sol·licituds s’acaba el 7 de setembre de 2016.
 5. La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent:
  • Currículum vitae.
  • Breu explicació dels motius pels quals es demana la beca. La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les condicions de la convocatòria en la seua totalitat i l'autorització per part de l'estudiant o estudianta per accedir al seu expedient acadèmic.
  • Els sol·licitants que no gaudeixin de l'assegurança escolar hauran de subscriure obligatòriament, en el cas que se'ls concedeixi la beca, l'assegurança d'accidents voluntària.
 6. Els criteris de selecció es basen en:
  • L'experiència i el currículum.
  • En la disposició personal a l'acompanyament, atenció i suport als estudis d'un/a company/a amb discapacitat.
  • Si s'escau, es podrà convocar, una entrevista als candidats/candidates. No seran valorats els cursos, coneixements o experiències que no estiguin degudament acreditats.
 7. L’examen de les sol·licituds i la concessió de l’ajut anirà a càrrec de la Comissió d’Avaluació formada per membres de la direcció de l'Escola Politècnica Superior de la UdL, que es reunirà  el 8 de setembre de 2016.
 8. La llista amb el resultat de la selecció amb les puntuacions atorgades es farà pública el mateix dia 9 de setembre de 2016 en la Secretaria de l'Escola Politècnica Superior, en  la web de l’Escola  i del Servei d’Informació i Atenció Universitària.
 9. La condició de becari o becària de la Universitat de Lleida és incompatible amb la percepció de qualsevol beca o ajut atorgats pel mateix concepte i període de temps. En tot cas, les persones que gaudeixen de la beca hauran de demanar a la Comissió d'Afers Estudiantils, la compatibilitat amb la percepció de qualsevol altre ajut econòmic concedit per la Universitat.
 10. En qualsevol moment, si es demostra incompliment de les condicions pactades, falsejament o ocultació de dades, la Comissió d’Afers Estudiantils pot revocar la beca i reclamar les quantitats atorgades.
 11. Qualsevol reclamació s’ha de presentar a la Comissió d’Afers Estudiantils.
 12. És competència del Vicerectorat d’Estudiants l’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases.
 13. Contra les decisions adoptades per la Comissió d’Avaluació es pot recórrer davant el vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua de la Universitat de Lleida en el termini de quinze dies a comptar des del dia següent de la publicació de la resolució.
 14. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases.