Convocatòria de beca per a les activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat de l'EPS. Curs 2013-2014

Convocatòria de beca per a les activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida.

 

 1. Finalitat

 La Llei 11/2011, de 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per agilitzar l’activitat administrativa, en el seu article 102, incorpora una disposició addicional, la tretzena, a la llei 1/2003, d’universitats de Catalunya, la qual estableix que, per millorar el desplegament de l’espai europeu d’educació superior, cada universitat ha d’establir la manera com el personal acadèmic i els investigadors en formació poden participar en les activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat. Aquesta beca anirà a càrrec del Vicerectorat de Personal Acadèmic de la Universitat de Lleida a sol·licitud de l’Escola Politècnica Superior. Projecte  0601 – X13003. 

 1. Objecte

 L’objecte d’aquesta convocatòria consisteix en l’atorgament d’una beca perquè la persona beneficiària iniciï la seva formació en els àmbits acadèmics i contribueixi al procés de millora de l’aprenentatge dels estudiants universitaris, tant en temes d’atenció propera a l’estudiantat com en l’elaboració de materials de suport a l’estudi, mitjançant activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida.

 Es convoca una beca per estudiants pre-doctorals, per recolzar activitats acadèmiques dirigides de suport a la docència de les assignatures “Eines computacionals per a la resolució de problemes”, “Computació distribuïda”, del Grau en Enginyeria Informàtica.

 Les tasques que ha de dur a terme la persona beneficiària fan referència a activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat, que s’engloben entorn a: 

  • Suport a les activitats acadèmiques en grups de pràctiques i seminaris.
  • Seguiment de treballs acadèmics.
  • Atenció i suport als estudiants de manera presencial i virtual.
  • Suport en l’elaboració de materials docents.
  • Altres tasques de suport a les activitats acadèmiques dirigides de suport al professorat. 

Es poden beneficiar d’aquesta beca, les persones que, a data de presentació de sol·licituds i durant el període  de la beca, compleixin els següents requisits: 

  • Estar matriculat el curs 2013-2014, en un programa de doctorat de la Universitat de Lleida.
  • Ser beneficiari d’un ajut pre-doctoral de qualsevol programa oficial. 

Compatibilitats: Tenint en compte la naturalesa i la finalitat d’aquests ajuts, es declara expressament la seva compatibilitat amb els ajuts destinats a universitats, centres de recerca i fundacions hospitalàries per contractar personal investigador (FI-DGR), així com amb altres ajuts anàlegs, sempre que no hagin estat expressament declarats incompatibles per la seva regulació.

 La beca té una durada màxima de 3 mesos,  de l’1 de novembre de 2013 al 31 de gener de 2014.

 L’import de la beca per a l’estudiantat és de 400 euros/mensuals, el qual no inclou el cost de la Seguretat Social.

 Les activitats acadèmiques dirigides dels beneficiaris o beneficiàries poden entendre’s fins a 24 hores mensuals i són addicionals, en tot cas, a les activitats docents que preveuen les convocatòries d’ajuts pre-doctorals dels programes oficials dels quals són, també, beneficiaris o beneficiàries.

Les activitats acadèmiques dirigides realitzades pels beneficiaris o beneficiàries de la beca són reconegudes mitjançant una certificació expedida per la universitat quan finalitza la durada de la beca. 

 1. Sol·licituds i documentació  

La sol·licitud, d’acord amb el model normalitzat, l’ha de formalitzar la persona candidata a la beca.

Un cop s’ha emplenat la sol·licitud s’ha de presentar en qualsevol registre de la Universitat de Lleida (http://www.udl.cat/servesi/registre.html) en el termini que marca la convocatòria, juntament amb la documentació necessària, i han d’anar adreçades a la direcció de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida.

 El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 25 d’octubre de 2013.

 La presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d’aquestes bases i l’autorització per part del estudiant o estudianta per obtenir i contrastar les dades necessàries, amb l’objectiu de resoldre satisfactòriament la convocatòria. 

 1. Criteris de valoració

 Els requisits i mèrits que es consideraran en la selecció es basen en: 

·        Adequació del perfil de la persona candidata a les tasques que s’han de dur a terme.

·        Expedient acadèmic dels estudis actuals i previs.

·        Nivell de coneixement de la llengua anglesa. 

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es reunirà una comissió de selecció. La comissió estarà presidida pel director de l’Escola Politècnica Superior, Francesc Giné de Sola i la formen un màxim quatre vocals. 

La comissió de selecció té la facultat de resoldre qualsevol incidència que es produeixi durant el transcurs d’aquesta convocatòria fins a la resolució de la concessió.

 La comissió de selecció pot proposar una llista de reserva, degudament prioritzada, integrada per les sol·licituds que no hagin estat atorgades. 

 1. Resolució 

El termini legal màxim per resoldre aquesta convocatòria és de 20 dies  a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria. Transcorregut aquest termini sense expressió expressa, la beca sol·licitada s’entén desestimada per silenci.

 La resolució de concessió de la beca es notificarà a través de la seva publicació a la web de  l’Escola Politècnica Superior.

 L’acceptació de la beca s’ha de formalitzar mitjançant un document normalitzat signat per la persona beneficiària i per la persona de la universitat que supervisarà la tasca, amb el vistiplau, del vicerector o vicerectora competent en la matèria, en el qual les parts es comprometen a complir totes les condicions fixades a les bases reguladores d’aquesta convocatòria.

 El document d’acceptació incorpora la informació referent a l’inici i la finalització del període becat. Així, com a la dedicació prevista pel beneficiari o beneficiària de la beca quant a la realització de les tasques encomanades dirigides a donar suport al professorat de l’EPS de la universitat de Lleida.

 Juntament amb el document d’acceptació cal presentar la documentació següent: 

·        Un document de la entitat bancària de la persona beneficiària en el qual consti el codi de compte del client o clienta i les persones titulars del compte, o bé una fotocòpia de la primera pàgina de la llibreta o del compte corrent en què figuren aquestes dades. La persona beneficiària de la beca n’ha de ser titular o curricular. 

El document d’acceptació s’ha de presentar a qualsevol registre de la Universitat de Lleida com a màxim el dia 31 d’octubre de 2013. 

La condició de beneficiari o beneficiària s’obté en el moment de l’acceptació de la beca. S’entén que renuncien tàcitament a la beca les persones beneficiàries que no  hagin presentat el document d’acceptació i la documentació sol·licitada en el termini i les condicions descrites als apartats anteriors. 

 1. Renúncies 

En cas que es produeixi alguna renúncia total o parcial per part de la persona beneficiària o no es lliuri el document d’acceptació i la resta de documentació en les condicions i dins el termini previstos en aquesta convocatòria, el director del Centre pot adjudicar la beca a les persones candidates de la llista de reserva. Les renúncies i les substitucions es notifiquen individualment a la persona interessada, d’acord amb els articles 58 i 59 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

 1. Pagament 

El pagament de la beca es farà mensualment, un cop vençut el mes. 

 1. Incompliment, renovació i control 

En cas d’incompliment de les condicions fixades en la convocatòria, la persona beneficiària haurà de reintegrar les quantitats rebudes amb l’interès de demora corresponent des del moment del pagament de la beca fins a la data que s’acordi el reintegrament, tal com estableix l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 En cas que es detecti frau es podrà denegar l’ajuda sol·licitada o revocar la concedida. Sense perjudici de la revocació, la Universitat podrà exigir les responsabilitats en què s’hagi pogut incórrer i determinar la impossibilitat de participar en les pròximes convocatòries.

 En cas que s’hagin abonat quantitats de forma indeguda, sigui perquè es detecti un error en el procediment sigui per ocultació o falsejament de dades en la sol·licitud, la persona beneficiària de l’ajut haurà de reintegrar la quantitat indegudament percebuda. 

 1. Recursos 

Contra les bases d’aquesta convocatòria, que exhaureixen la via administrativa, i independentment de la seva execució immediata, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució, tal com disposen els articles 8.3, 46.1 i 14.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.