Convocatòria de dos beques de col·laboració específica del projecte representació i difusió de l'EPS al Salo Futura de Barcelona. 2015

CONVOCATÒRIA DE  DOS BEQUES DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA PROJECTE DE REPRESENTACIÓ I DIFUSIÓ DE L' EPS AL SALO FUTURA DE BARCELONA

 

D’acord amb el Reglament de becaris que realitzen la seua activitat a la Universitat de Lleida (DOGC, núm. 4257 de 10/11/2004), la Normativa de les beques de col·laboració de caràcter específic amb serveis i unitats de la Universitat de Lleida, Acord núm. 169/2006 del Consell de Govern de 27 de setembre de 2006 (BOU núm. 80 de 30/09/2006), l’Acord núm. 103/2000 de la Junta de Govern, de 15 de novembre de 2000, pel qual s’aprova la delegació de la convocatòria de beques de curta durada a la Comissió d’Extensió Universitària i d’acord amb la resolució de la Comissió d’Extensió Universitària del 7 de gener de 2008, l’esmentada Comissió, a sol·licitud de l’ Escola Politècnica Superior i el Servei d’Informació i Atenció Universitària (SIAU), fa públiques les bases i la fitxa descriptora que hauran de regir la concessió de 2 (DOS) beques de col·laboració del projecte representació i difusió de l'Escola Politècnica Superior al Salo Futura de Barcelona.

 

Característiques
 1. La dedicació horària serà de 40 hores realitzades al llarg del periode de col·laboració, en els dies i horaris que assenyali l'EPS, en funció de l'obertura al públic de les fires Ensenyament i Futura de Barcelona. Del 18 al 21 de març de 2015.
 2. La dotació econòmica total serà de 250 € cada beca(a aquesta dotació se li aplicarà la retenció de l'IRPFi seguretat social corresponent), que serà abonada de forma mensual amb càrrec al centre de costos 1504 i al projecte 0000.
 

Bases

 1. Els aspirants han de ser estudiants de la UdL en règim d’ensenyament oficial durant el curs 2013/2014 i tenir aprovats un mínim de 60 crèdits en qualsevol dels ensenyaments oficials que s'imparteixen en els centres propis de la UdL, ser estudiant o estudianta de mobilitat matriculat a la UdL o estar realitzant estudis de màsters oficials o tercer cicle (doctorat), i en tots els casos, estar matriculat a la UdL durant tot el període de la beca.
 2. La col·laboració consistirà en donar suport a les accions que contemplen la representació i la difusió de l'EPS al Salo Futura de Barcelona 2015.
 3. El becari o becària rebrà la formació necessària per portar a terme la tasca exposada anteriorment, estarà supeditat a les directrius del seu tutor o la seva tutora i en cap moment realitzarà altres activitats no relacionades amb l’objecte d’aquesta convocatòria.
 4. L’imprès normalitzat de sol·licitud, que es podrà consultar en la web del Servei d’Informació i Atenció Universitària, http://www.udl.cat/serveis/seu/beques.html, s’haurà de presentar en el Registre General o registres auxiliars de la UdL, http://www.udl.cat/serveis/registre.html, adreçat a l’Escola Politècnica Superior. El termini per presentar les sol·licituds s’acaba el 20 de febrer de 2015.
 5. La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent:
 • Breu currículum amb fotografia, acreditat i breu explicació dels motius pels quals es deman la beca. La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les condicions de la convocatòria en la seua totalitat i l'autorització per part de l'estudiantat o estudianta per accedir al seu expedient acadèmic.
 1. Els criteris de selecció es basen en:
 • Haver participat en accions d'informació de la UdL.
 • Expedient acadèmic de la matrícula de màster a l'EPS.
 • Experiència en atenció al públic.
 • Haver participat en programes de mobilitat de la UdL.
 • Haver fet el curs de representació estudiantil.
 • Es realitzarà una entrevista per part del centre, en data i hora que el mateix centre comunicarà a l'estudiantat, cas que el centre així ho decideixi. Resultat de l'entrevista
      No seran valorats els cursos, coneixements o experiències que no estiguin degudament acreditats.
 1. L’examen de les sol·licituds i la concessió de l’ajut anirà a càrrec de la Comissió d’Avaluació  que es reunirà abans del 26 de febrer del 2015.
 2. La llista amb el resultat de la selecció amb les puntuacions atorgades es farà pública el 26 de febrer de 2015 en la Secretaria Acadèmica de l’Escola Politècnica Superior i del Servei d’Informació i Atenció Universitària.
 3. La condició de becari o becària de la Universitat de Lleida és incompatible amb la percepció de qualsevol beca o ajut atorgats pel mateix concepte i període de temps. Aquesta o altres circumstàncies de possible incompatibilitat o pèrdua dels requisits necessaris per gaudir de la beca, s’han de comunicar immediatament a la unitat convocant de la beca i al Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua.
 4. En qualsevol moment, si es demostra incompliment de les condicions pactades, falsejament o ocultació de dades, la Comissió d’Extensió Universitària pot revocar la beca i reclamar les quantitats atorgades.
 5. Qualsevol reclamació s’ha de presentar a la Comissió d’Extensió Universitària.
 6. És competència del Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua l’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases.
 7. Contra les decisions adoptades per la Comissió d’Avaluació es pot recórrer davant el vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua de la Universitat de Lleida en el termini de quinze dies a comptar des del dia següent de la publicació de la resolució.
 8. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases.