Convocatòria de la beca de col·laboració específica "Suport al programa IAESTE". Curs 2014-2015

ANNEX II

CONVOCATÒRIA DE BECA DE COL·LABORACIÓ ESPECÍFICA "Suport programa IAESTE a la UdL" Curs 2014-2015

 

D’acord amb el Reglament de becaris que realitzen la seua activitat a la Universitat de Lleida (DOGC, núm. 4257 de 10/11/2004), la Normativa de les beques de col·laboració de caràcter específic amb serveis i unitats de la Universitat de Lleida, Acord núm. 169/2006 del Consell de Govern de 27 de setembre de 2006 (BOU núm. 80 de 30/09/2006), l’Acord núm. 103/2000 de la Junta de Govern, de 15 de novembre de 2000, pel qual s’aprova la delegació de la convocatòria de beques de curta durada a la Comissió d’Extensió Universitària i d’acord amb la resolució de la Comissió d’Extensió Universitària del 7 de gener de 2008, l’esmentada Comissió, a sol·licitud de l’ Escola Politècnica Superior - Programa IAESTE, fa públiques les bases i la fitxa descriptora que hauran de regir la concessió de 1 beca de col·laboració específica del projecte Suport al programa de mobilitat IAESTE en la UdL.

 

Característiques

 1. La dedicació horària serà de 10 hores setmanals, durant el període de l'1 de desembre de 2014 al 31 de juliol de 2015 i l'horari s'establirà d'acord amb l'estudiant.
 2. La dotació econòmica total serà de 1.682,80 € (a aquesta dotació se li aplicarà la retenció de l'IRPF i seguretat social corresponent), que serà abonada de forma mensual amb càrrec al centre de costos VEPFC i VRIC al projecte 1001 - 0931 / 0901 - 0859.

  Bases

 1. Els aspirants han de ser estudiants de l'Escola Politècnica Superior, l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària o Facultat de Dret i Economia de la UdL en règim d’ensenyament oficial durant el curs 2014/2015 i tenir aprovats un mínim de 60 crèdits en qualsevol dels ensenyaments oficials que s'imparteixen en aquests centres, i, en tots els casos, estar matriculat a la UdL durant tot el període de la beca.
 2. La col·laboració consistirà en l'assessorament i informació als estudiants de la UdL, difussió del programa IAESTE dins de la UdL, suport a les relacions entre IAESTE i les empreses de Lleida, col·laboració en la preparació de documentació dels estudiants de la UdL i altres tasques del LC IAESTE Lleida.
 3. El becari o becària rebrà la formació necessària per portar a terme la tasca exposada anteriorment, estarà supeditat  a les directrius del seu tutor o la seva tutora i en cap moment realitzarà altres activitats no relacionades amb l'objecte d'aquesta convocatòria.
 4. L’imprès normalitzat de sol·licitud, que es podrà consultar en la web del Servei d’Informació i Atenció Universitària, http://www.udl.cat/serveis/seu/beques.html, s’haurà de presentar en el Registre General o registres auxiliars de la UdL, http://www.udl.cat/serveis/registre.html, adreçat a la unitat  convocant de la beca. El termini per presentar les sol·licituds s’acaba el 25 de novembre de 2014.
 5. La sol·licitud s’ha d’acompanyar de la documentació següent:
  • Currículum normalitzat on s’especifiqui la formació, el mèrits i l’experiència en relació amb els mèrits sol·licitats i documents acreditatius corresponents.
  • La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les condicions de la  convocatòria en la seua totalitat i l'autorització per part de l'estudiant o estudianta per accedir al seu expedients acadèmic.
 6. Els sol·licitants que no gaudeixin de l'assegurança escolar hauran de subscriure obligatòriament, en el cas que se'ls concedeixi la beca, l'asseguança d'accidents voluntària.
 7. Els criteris de selecció es basen en:
  • Ser membre actiu de IAESTE.
  • Coneixements de Wordpress.
  • Valoració del currículum.  (No seran valorats els cursos, coneixements o experiències que no estiguin degudament acreditats.
 8. L’examen de les sol·licituds i la concessió de l’ajut anirà a càrrec de la Comissió d’Avaluació formada per Cristian Solé (EPS), M. Jesús Gómez (FDE), Cristian Vega (ETSEA) i un estudiant d'IAESTE, que es reunirà en el termini màxim de 10 dies a comptar des de l'endemà de l'ultim dia de presentació de sol·licituds.
 9. La llista amb el resultat de la selecció amb les puntuacions atorgades es farà pública a partir del 28 de novembre de 2014 per part de la unitat convocant i del Servei d'Informació i Atenció Universitària.
 10. La condició de becari o becària de la Universitat de Lleida és incompatible amb la percepció de qualsevol beca o ajut atorgats pel mateix concepte i període de temps. Aquesta o altres circumstàncies de possible incompatibilitat o pèrdua dels requisits necessaris per gaudir  de la beca, s'han de comunicar inmediatament a la unitat convocant de la beca i al Vicerectorat d'Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua.En tot cas, les persones que gaudeixen de la beca hauran de demanar a la Comissió d'Extensió Universitària la compatibilitat amb la percepció de qualsevol altre ajut econòmic concedit per la Universitat.
 11. En qualsevol moment, si es demostra incompliment de les condicions pactades, falsejament o ocultació de dades, la Comissió d’Extensió Universitària pot revocar la beca i reclamar les quantitats atorgades.
 12. Qualsevol reclamació s’ha de presentar a la Comissió d’Extensió Universitària.
 13. És competència del Vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua l’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases.
 14. Contra les decisions adoptades per la Comissió d’Avaluació es pot recórrer davant el vicerectorat d’Estudiantat, Postgrau i Formació Contínua de la Universitat de Lleida en el termini de quinze dies a comptar des del dia següent de la publicació de la resolució.
 15. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació d’aquestes bases.