Premi PERE CARLES

Millor Treball Final de Grau de les titulacions de Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Grau en Enginyeria Química

 Descarregar Pdf

El Premi Pere Carles al millor TFG dels Graus de la branca d'Enginyeria Industrial de l'EPS-Campus Universitari d'Igualada (Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Grau en Enginyeria Química) està coorganitzat pel Col·legi Professional d'Enginyers Tècnics Industrials i Graduats de Manresa (CETIM) i l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida. S'hi poden presentar els estudiants de les titulacions de Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística i Grau en Enginyeria Química que hagin defensat i aprovat el TFG durant un termini concret.

Bases de la convocatòria

L’Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) i el Col·legi Professional d’Enginyers Tècnics Industrials i Graduats de Manresa  (CETIM) convoquen el premi Pere Carles al:

 • Millor Treball Final de Grau (TFG) del Grau en Enginyeria Química i del Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística.

Objectius

Els objectius d'aquest premi són els següents:

 • Estimular la confecció de Treballs Finals de Grau d'alt nivell.
 • Donar a conèixer els projectes i nivell dels alumnes de l'EPS.
 • Reforçar els vincles i interacció de l'EPS i els seus estudiants amb les empreses de la Catalunya Central.

Participants

Poden participar en aquest premi tots els estudiants del Grau en Enginyeria Química i del Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística de l'EPS que hagin defensat i aprovat el Treball Final de Grau durant el curs anterior a la convocatòria.

Premi

S’estableix el següent premi:

 • Premi dotat amb 1000€ per al millor Treball Final de Grau de les titulacions d’Enginyeria Química i del Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística.

Addicionalment a tots els alumnes que optin al premi se´ls hi oferirà la possibilitat de col·legiar-se o associar-se al CETIM, de forma gratuïta,  durant un període de sis mesos.

Així mateix, a tots els finalistes se’ls hi podrà lliurar un diploma o obsequi.

Documentació

Els estudiants que vulguin optar al premi hauran de presentar l'autorització publicada a la pàgina web de dipòsit/lectura TFG/TFM de l'EPS, juntament amb la documentació requerida per la defensa del Treball Final de Grau a la Secretaria Acadèmica del Centre.

Terminis

Aquesta convocatòria restarà oberta fins al 15 de febrer de l'any posterior al curs en que s'ha defensat el Treball Final de Grau.

Jurat

La composició del jurat que escollirà els premiats d’entre tots els Treballs Finals de Grau presentats, serà la següent:

 • El Director de l'EPS, el sotsDirector de l'EPS al campus Igualada o persona a qui deleguin.
 • Un representant de cada grau.
 • El Degà del Col·legi Professional d’Enginyers Tècnics Industrials i Graduats de Manresa o persona a qui delegui.
 • Un membre del Col·legi Professional d’Enginyers Tècnics Industrials i Graduats de Manresa
 • El Gerent o Secretari Tècnic del Col·legi Professional d’Enginyers Tècnics Industrials i Graduats de Manresa, que actuarà com a secretari del present tribunal.

Veredicte

El concurs es regirà d'acord amb les bases de la convocatòria.

Els participants realitzaran davant del jurat una breu presentació del Treball Final de Grau. Per dictar el veredicte final, el jurat també disposarà d'una còpia en format pdf dels treballs (resum i memòria completa).

La valoració dels treballs es farà atenent als següents criteris:

 • Grau d'originalitat del treball
 • Nivell tecnològic i científic
 • Possibilitats d'aplicació real i/o comercial, validesa i viabilitat del mateix

El jurat seleccionarà el Treball final de Grau que consideri oportú, adoptant els acords per majoria de vots. En cas d’empat, es procedirà a una nova votació.

Per decisió del jurat i en base a la qualitat tècnica dels projectes presentats, es podran donar “accèssits”, deixar vacant el premi inicialment previst, o ampliar la dotació econòmica a més premiats. El veredicte del jurat serà inapel·lable. La participació en el concurs suposa l'acceptació d'aquestes bases.

Entrega dels premis

L’entrega dels premis objecte del present concurs, és durà a terme durant l’acte de lliurament dels Premis de Recerca Jove que es celebra al Campus Universitari d'Igualada.

Difusió dels treballs

L’EPS i CETIM es reserven el dret de difondre els resums del treballs que participin en el Premi. La difusió d'aquests resums no generarà en cap cas ingressos en concepte de drets d'autor.

Protecció de dades

De conformitat amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de data 27 de abril de 2016, de protecció de les persones físiques quant al tractament de les dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades:

 • El responsable del tractament de les dades personals facilitades per les persones candidates, en el present procediment d'atorgament d'ajuts, és la Universitat de Lleida - UdL- (dades de contacte del representant: Secretaria General. Plaça Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida; sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat).
 • Les dades de les persones candidates s'utilitzaran només per a les finalitats inherents al present procediment d'atorgament d'ajuts.
 • Les dades es conservaran com a mínim mentre la resolució del present procediment no esdevingui ferma, amb motiu del transcurs dels terminis per impugnar-la sense que cap interessat n'hagi interposat recurs en contra, i es destruiran en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius de la UdL, i les taules d'avaluació documental aprovades per la Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/).
 • Les dades facilitades són obligatòries per exercir les potestats de la UdL inherents a l'autonomia universitària, en el marc de l'article 27.10 de la Constitució; en concret, la potestat d'atorgar beques i ajuts a l'estudi, prevista en l'article 45 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.
 • La UdL no cedirà ni comunicarà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei.
 • Les persones candidates poden accedir a les seves dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o portabilitat; oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, sempre que sigui compatible amb la condició de persona candidata en el present procediment d'atorgament d'ajuts, mitjançant escrit tramès a l'adreça dpd@udl.cat. També poden presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics."
   Darrera modificació: