Criteris de Qualificació Curricular del bloc curricular de finalització del Grau en Arquitectura Tècnica / Arquitectura Tècnica i Edificació

Es calcularà la  nota  mitjana ponderada M,  del bloc curricular de finalització, de la manera següent: 

on N és el número total d’assignatures del bloc, Ai és la nota numèrica de l’assignatura i i Pi és el número de crèdits de l’assignatura i:

Assignatura Ai Pes Pi
Economia i empresa 7,5
Equips d'obra, instal·lacions i mitjans auxiliars 6
Estructures 1 6
Estructures 2 6
Expressió gràfica 3 6
Instal·lacions 2 6
Legislació i gestió urbanística 7,5
Materials 2 9
Sistemes i tipologies de la construcció 6
Control de qualitat i normativa 6
Estructures 3 6
Organització d'obres 6
Patologia i diagnosi 6
Peritatges i valoracions 6
Planificació, programació i control 6
Pressupostos i amidaments 6
Seguretat i salut 9
Topografia i replantejaments 6
Oficina tècnica 9
TOTAL crèdits 126

 

  • Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats S, és a dir,


L’estudiant/a supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:
 

  • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai  ≥ 5 , per a cadascuna de les assignatures i = 1,2,..., N. En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
  • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S ≤ 18 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT.

En cap cas, un estudiant podrà compensar en el global de la titulació més de 30 crèdits, sumant els compensats al Bloc Curricular d’Inici i al Bloc Curricular de Finalització.

Aplicació pràctica en aquest grau dels criteris inclosos a la Normativa d’Avaluació Curricular, aprovada per Consell de Govern de 25 d’octubre de 2016 i modificació de 15 de juny de 2017.