Criteris de Qualificació Curricular del bloc curricular de finalització del Grau en Enginyeria Informàtica

  • Es calcularà la  nota  mitjana ponderada M,  del bloc curricular de finalització, de la manera següent: 

Formula per calcular la nota mitjana ponderada
on N és el número total d’assignatures del bloc, Ai és la nota numèrica de l’assignatura i i Pi és el número de crèdits de l’assignatura i:

Assignatura Pes Pi
Bases de dades 6
Estructures de dades 6
Matemàtica discreta 6
Sistemes operatius 9
Algorítmica i complexitat 6
Arquitectura de computadors 6
Interacció persona-ordinador 6
Xarxes 9
Administració i manteniment de sistemes i aplicacions 6
Aspectes legals, socials i professionals 6
Enginyeria de software 6
Intel·ligència artificial 6
Sistemes concurrents i paral·lels 6
Ampliació de bases de dades i d'enginyeria de software 6
Sistemes i tecnologies web 6
TOTAL crèdits: 96

 

  • Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats S, és a dir,

Formula per calcular la suma dels crèdits no superats
L’estudiant/a supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:

  • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai≥ 5 , per a cadascuna de les assignatures i = 1,2,..., N. En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
  • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S ≤ 18 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT.

En cap cas, un estudiant podrà compensar en el global de la titulació més de 30 crèdits, sumant els compensats al Bloc Curricular d’Inici i al Bloc Curricular de Finalització.