Normativa de permanència de l'EPS

(inclosa dins les Normes de Permanència de la Udl per als estudis de grau, aprovades pel Consel de Govern de 27 de gener de 2011)


(...)

TÍTOL SEGON
NORMATIVA DE PERMANÈNCIA DE L’ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

Article 5. Àmbit d’aplicació

Aquesta normativa regula els requisits de permanència de les titulacions de grau que s’imparteixin a l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida.

Article 6. Estudiants a temps complet i estudiants a temps parcial

Els estudiants a temps parcial són els que compatibilitzen els estudis universitaris amb un treball remunerat. Es considera que la resta d’estudiants són a temps complet.

 

Els estudiants que es vulguin acollir a la modalitat de temps parcial ho hauran de justificar aportant la documentació que s’especifica en les normes de matriculació de la UdL. Aquesta documentació s’haurà d’aportar a l’hora de matricular­se en aquesta modalitat.
Els estudiants a temps parcial han de matricular­se d’un mínim de 24 crèdits per curs acadèmic. El nombre de crèdits màxim de què cal matricular­se ha de ser el mateix que el que la UdL fixa per als estudiants a temps complet.

Article 7. Permanència per al primer curs

7.1 Els estudiants a temps complet han de superar el primer curs en un màxim de dos cursos acadèmics.

 

7.2 Els estudiants a temps parcial han de superar el primer curs en un màxim de tres cursos acadèmics.

Article 8. Permanència per a segon, tercer i quart cursos

8.1 Els estudiants a temps complet han de superar el segon, tercer i quart cursos en un màxim de set cursos acadèmics.

 

8.2 Els estudiants a temps parcial han de superar el segon, tercer i quart cursos en un màxim de nou cursos acadèmics.

Article 9. Permanència per assignatura

Per superar cadascuna de les assignatures de segon, tercer i quart cursos, els estudiants tenen el nombre de cursos acadèmics que determina la normativa de permanència general de la UdL.

Article 10. Canvi de modalitat dels estudis

10.1 Només es pot canviar la modalitat d’estudiant a temps complet per la d’estudiant a temps parcial en el període de matrícula oficial de cada curs.

10.2 No es pot canviar la modalitat si s’ha esgotat algun dels terminis previstos en els articles 7 i 8 d’aquesta normativa.

 

10.3 Els estudiants que canvien de modalitat poden cursar la resta de crèdits de la titulació d’acord amb el que estableixen els articles 7 i 8 d’aquesta normativa.

Article 11. Exclusió dels estudis

Els estudiants que incompleixin algun dels aspectes dels articles 7 i 8 d’aquesta normativa hauran de deixar la titulació durant un període d’un any, transcorreguts els quals podran tornar­s’hi a matricular, de conformitat amb l’establert en la normativa de permanència general de la UdL.