Reglament dels Treballs de Final de Grau (TFG) i Màster (TFM) de l’Escola Politècnica Superior

(Modificació aprovada en comissió d’estudis del 29-10-20 i en Consell de Govern de 17-12-2020)

1.      Descripció

El treball de final de titulació és una de les matèries incloses en els plans d’estudi de totes les titulacions de grau, màster i doble grau que s'imparteixen a l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL).

La seva finalitat és completar la formació adquirida pels estudiants assolint les competències especifiques associades al TFG/TFM.

2.      Objecte d’aquest reglament

Aquest reglament regularà les situacions específiques en l’elaboració, gestió i qualificació d’aquests treballs en les titulacions de de grau, màster i doble grau que s’imparteixen a l’EPS, seguint les directrius generals aprovades en les Normatives de la UdL.

3.      TFG a la Doble titulació de Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Administració i Direcció d’Empreses (GEI-ADE)

D’acord amb l’itinerari curricular aprovat, els estudiants de la doble titulació de GEI-ADE,  han de matricular i superar dos TFG, que podran desenvolupar i defensar en dues modalitats:

 • Un únic TFG integrat, sempre que aquest tingui un caràcter interdisciplinari que possibiliti la comprovació de l’adquisició de les competències previstes en els plans d’estudis de les dues titulacions.
 • Un TFG per a cadascuna de les titulacions.

En totes dues modalitats, l’idioma de redacció i defensa serà l’anglès. Tant la modalitat de TFG integrat, com el TFG de la titulació de GEI, si es fan dos treballs, es regiran per aquest Reglament.

4.       Coordinació del treball final

El coordinador de la titulació s’encarregarà de coordinar les propostes de TFG/TFM. Les seves tasques seran:

1.    Recollir i revisar les propostes de treballs finals presentades pels professors i pels alumnes.

2.    Fer públiques  les propostes rebudes i fer-les arribar als estudiants que hi estiguin interessats

3.    Fer l’assignació definitiva dels estudiants i directors dels treballs finals.

4.    Aprovar la composició del tribunal, hora i data de la lectura dels treballs proposats pel directors o codirectors.

5.    Vetllar pel compliment d’aquest Reglament, interpretar-lo en aquells aspectes que puguin resultar ambigus i proposar als Caps d’Estudis les modificacions necessàries per corregir-los.

5.      Director i codirectors del treball

Cada treball haurà de tenir un director o dos codirectors. El director o, si s'escau, un dels codirectors, haurà de ser una persona pertanyent al col·lectiu de Personal Docent i Investigador que estigui adscrit a algun dels departaments amb docència assignada a la titulació corresponent. En el cas que el director no estigui adscrit a cap d’aquests departaments, caldrà especificar un membre del professorat que actuï com a codirector i que compleixi aquest requisit.

El director o, si s'escau, un dels codirectors, han de tenir una titulació equivalent o superior a la titulació a la qual correspon el treball.

Es pot proposar un codirector extern a la UdL coneixedor del tema del treball. En aquest cas s'ha d'especificar un membre del professorat que actuï com a codirector i que estigui adscrit a algun dels departaments amb docència assignada a la titulació corresponent. Aquest codirector actuarà com a interlocutor per part de la UdL en les qüestions relatives al treball i tindrà la funció d'avalar-lo i d'assessorar-lo en les tasques de direcció del mateix.

La direcció d’un treball es contempla com una activitat docent amb una assignació de crèdits aprovada en el Pla de Dedicació Acadèmica (PDA)[1] de la UdL.

6.      Document de proposta del TFG/TFM

Un cop s’hagi fet l’assignació de treballs entre els estudiants i professors, caldrà que l’estudiant  presenti una proposta de treball.

Aquesta proposta contindrà com a mínim:

 • Director o codirectors
 • Títol previst
 • Breu descripció dels objectius del treball
 • Temporització prevista del TFG/TFM
 • Paraules clau
 • Dades de contacte actualitzades de l'alumne (telèfon/s, correu-e, ...)

La proposta tindrà el vistiplau del director (o un codirector, si s’escau) i del coordinador de la titulació.

Per poder  presentar la proposta, l'estudiant haurà d'haver superat

 • el 65% dels crèdits de la titulació, en els cas dels graus de 3 anys,
 • el 75% dels crèdits de la titulació, en els cas dels graus de 4 anys,
 • el 75% dels crèdits de l’itinerari curricular, en el cas de la doble titulació,
 • el 40% dels crèdits de la titulació, en el cas dels màsters.

En el cas que, per qualsevol raó, un estudiant no pugui dur a terme el TFG/TFM d’acord amb la proposta realitzada, haurà de presentar una nova proposta que reemplaçarà l’anterior.

7.      TFG/TFM en grup

En els TFG/TFM dels graus i màsters, si el director o els codirectors del treball consideren convenient la realització del treball per un grup d'estudiants caldrà que, en el moment de presentar la proposta, s’especifiquin clarament quins són els estudiants que formen el grup i les tasques que s’assignaran a cadascun.

El TFG de la doble titulació no es podrà realitzar en grup.

8.      Matriculació

La matriculació dóna dret a l’estudiant a presentar-se a una convocatòria de lectura del treball dins del curs acadèmic.

Per poder matricular-se del TFG/TFM, l’estudiant haurà d'haver presentat prèviament la proposta.

La matrícula podrà formalitzar-se en dos períodes durant el curs:

 • un a l’inici del primer semestre i
 • un altre a l’inici del segon semestre.

Les dates concretes de matricula dins els períodes esmentats, les decidirà i publicarà el Centre oportunament al tauler informatiu i/o a la seva pàgina web.

9.      Avaluació del treball

El treball s’avaluarà seguint  la metodologia d’avaluació continuada descrita i registrada al Portafoli d’Avaluació. Aquest document estarà disponible a la web del Centre.

La nota final serà fruit de les notes de quatre diferents ítems avaluats durant el procés de desenvolupament del treball. Aquests quatre ítems d’avaluació són:

 1. Informe inicial del treball (10%, 1 punt): L’estudiant haurà de realitzar un informe tècnic on es mostri la seva assimilació dels objectius, context i planificació del TFG/TFM a realitzar. Aquest informe serà avaluat pel director (o codirectors si s’escau) entre les setmanes 4 i 6 del TFG/TFM.
 2. Informe de seguiment del treball (10%, 1 punt):  Ha de recollir  l’evolució del TFG/TFM,  les decisions preses, i una avaluació crítica de per part de l’estudiant de   l’estat del treball. Aquest informe serà avaluat pel director (o codirectors si s’escau) entre les setmanes 10 i 12 del TFG/TFM.
 3. Document final del TFG/TFM (50%, 5 punts): Consistirà en l’elaboració d’un informe tècnic que descrigui la tasca realitzada en el TFG/TFM. Aquest document serà avaluat pel director (o codirectors si s’escau) al finalitzar el TFG/TFM.  S’haurà de lliurar abans de tres setmanes de les dates fixades per a la presentació del Treball.

Un cop superats aquests tres ítems d’avaluació amb una nota igual o superior a 3,5 punts, l’estudiant podrà fer el dipòsit del treball per tal de realitzar la presentació i defensa davant del tribunal.

 1. Presentació i defensa del treball davant del tribunal (30%, 3 punts): L’estudiant haurà de realitzar una presentació i defensa pública del treball amb debat, on exposi les tasques realitzades, decisions preses, etc. Aquesta defensa, de caire obligatori, es realitzarà d’acord amb les dates aprovades i publicades per a cada curs acadèmic.

Les diferents activitats d’avaluació realitzades per un estudiant al llarg de tot el procés, hauran de ser guardades pel director (o codirectors, si s’escau) durant tot el temps que trigui la realització del treball.

10.  Tribunal

El tribunal que avaluarà la presentació del treball en el quart ítem d’avaluació, haurà d’estar format per tres membres que han de tenir una titulació equivalent o superior a la titulació a la qual correspon el treball, designant entre ells a un president, un secretari i un vocal.

En el cas dels graus i màsters, almenys un dels membres del tribunal haurà de pertànyer a un departament que imparteixi docència a l’EPS i, almenys dos seran professors universitaris o personal investigador. El director o un dels codirectors (si s’escau) formarà part del tribunal.

En el cas de la doble titulació, almenys un dels membres del tribunal haurà de pertànyer a un departament que imparteixi docència a l’EPS i almenys un altre haurà de pertànyer a un departament que imparteixi docència a la FDET.

També es nomenaran dos suplents,  que hauran de satisfer els requisits exposats anteriorment.

El coordinador de la titulació farà la designació dels membres del tribunal i dels suplents, indicant la data, hora i lloc on s’efectuarà la lectura. Aquesta designació es farà a proposta del director o del codirector del TFG/TFM que omplirà  una  proposta de tribunal, que inclourà la data i hora de lectura. El tribunal es farà públic un cop dipositat el treball.

11.  Dipòsit del treball

La Comissió d’estudis del Centre establirà el procediment i criteris del dipòsit, que estaran disponibles a la web del Centre.

El dipòsit del TFG/TFM s’ha de fer amb un mínim de 5 dies hàbils d'antelació a la data de presentació del treball.

Per poder fer el dipòsit del treball, cal haver formalitzat la matrícula per al curs vigent. 

12.  Defensa del treball

Per realitzar la lectura del TFG als graus l’estudiant ha d’haver superat totes les assignatures dels cursos anteriors i haver matriculat o superat les assignatures de l’últim curs de la titulació.

Per realitzar la lectura del TFG a la doble titulació l’estudiant ha d’haver superat totes les assignatures de primer, segon i tercer cursos, tenir pendents un màxim de 18 crèdits de quart curs, i haver matriculat o superat les assignatures de cinquè curs de l’itinerari curricular.

Per realitzar la lectura del TFM  l’estudiant ha d’haver superat totes les assignatures obligatòries de la titulació.

En el cas dels graus i màsters, la defensa dels treballs podrà fer-se entre l’1 d’octubre i el 15 de setembre del curs en que està matriculat l’estudiant.

En el cas de la doble titulació, la defensa es farà abans del 15 de juliol del curs acadèmic en el qual s’hagi fet la matrícula.

Les dates concretes dins d’aquest període, les decidirà i publicarà el Centre oportunament al tauler informatiu i/o a la seva pàgina web.

La defensa del treball serà pública i consistirà en l'exposició del treball desenvolupat, seguida d'un torn de preguntes per part del tribunal. Finalment, el president podrà obrir, si ho considera oportú, un torn de preguntes entre els titulats universitaris presents amb una titulació equivalent o superior a la titulació a la qual correspon el treball. La presentació tindrà una durada màxima de 45 minuts.

Un cop acabada la defensa, els membres del tribunal decidiran a porta tancada la nota que mereix el treball exposat.

Cada membre del tribunal avaluarà la defensa del treball d’acord amb les pautes fixades per la Comissió d’estudis de la titulació corresponent. La nota s’assolirà, sempre que sigui possible, per consens. Si el consens no és possible, s’atorgarà com a qualificació la mitjana arrodonida per excés de les notes proposades per cada membre del tribunal.

 Prèvia autorització de l’estudiant i director,  el treball es trametrà a la Biblioteca i a RECERCAT perquè pugui ser consultat.

13.  Qualificació del treball

El director (o codirector si s’escau),  que actuarà com a Secretari del tribunal, emplenarà l’acta de qualificació del treball amb la nota obtinguda per l’estudiant en cadascun dels quatre ítems d’avaluació  i la qualificació final corresponent, obtinguda al sumar els quatre ítems d’avaluació. Aquesta acta  la farà arribar a la Secretaria de l'EPS, no més tard de l’endemà de la data de presentació.

En el cas del TFG integrat de la doble titulació, la qualificació obtinguda es farà constar com a nota del TFG de cadascuna de les titulacions.

14.  Propietat del TFG/TFM

La propietat intel·lectual estarà regulada d’acord amb la Normativa vigent a la UdL referida a aquest tema.

15.  Disposició Final

Els casos particulars no previstos en aquesta Reglament, el coordinador de la titulació corresponent en primer terme i la Direcció del Centre finalment, tindran la responsabilitat de resoldre’ls.

 


 

[1] Aquest document es pot consultar a l’apartat de Normatives i Reglaments del Personal Acadèmic en la web de la UdL (http://www.udl.cat/udl/norma/personal.html).