L'EPS impartirà el Màster en Enginyeria Industrial

Descarregar Pdf

eps vista ocell

L'Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), atenent a l'ordre ministerial CIN 351/2009 per la que s'estableixen els requisits  per a la verificació de títols oficials  que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer Industrial, ha decidit, en sessió del 27 d'abril, emetre un informe d'avaluació favorable per al Màster Universitari  en Enginyeria Industrial de la Universitat de Lleida.

El nou Màster en Enginyeria Industrial, que oferirà l'Escola Politècnica Superior, representa la continuació natural dels nous Graus en Enginyeria Mecànica i Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica. Cal destacar el suport institucional per a la implantació del Màster en Enginyeria Industrial per part de tots els agents involucrats (Consell Social de la Universitat i la resta d'institucions de la ciutat, com són Ajuntament, Diputació, Cambra de comerç i associacions professionals com són el Col.legi d'Enginyers Tècnics Industrials i el Col·legi d'Enginyers Industrials).

El Màster en Enginyeria Industrial té una orientació acadèmica, de formació polivalent i generalista, que permet formar els  estudiants d'acord amb les atribucions associades a la professió d'enginyer industrial. Així mateix, es considera que la formació amb fonaments sòlids científics i tecnològics obtinguda en el Màster capacita els professionals titulats per al desenvolupament d'activitats R + D + I. Un titulat en el Màster en Enginyeria Industrial és un professional capaç d'aplicar els coneixements científics a la invenció, al perfeccionament o a la utilització de les tècniques, en totes les seves derivacions, dins el camp industrial. S'ocupa també dels aspectes tècnics de fabricació de mercaderies o del proveïment de serveis a la col.lectivitat, d'acord amb un compromís de funcionalitat-cost. Atès que l'Enginyeria Industrial sorgeix de l'agrupació de les Enginyeries Mecànica, Elèctrica, Electrònica i Química, un professional en Enginyeria Industrial ha de disposar de competències en les seves diferents branques, com són l'energia, el transport de mercaderies i persones, la generació, transport i distribució d'energia, la microelectrònica, la robòtica industrial, la fabricació de maquinària, així com de la seva instal.lació, la petroquímica, els plàstics, etc ... Així mateix, l'enginyer industrial es caracteritza per la seva capacitat d'organització industrial, que li permet disposar d'unes capacitats i habilitats de coordinació i direcció d'equips i empreses.

Aquesta professió té en aquests moments una gran demanda en la societat per la seva capacitat, versatilitat i flexibilitat per desenvolupar diferents funcions. Això es produeix en molts sectors del món industrial i en qualsevol tipus d'empresa o administració. També és molt apreciable la tasca que realitza en l'exercici lliure de la professió planificant, gestionant i dirigint projectes.

D'acord amb el pla d'estudis desenvolupat, l'estudiant haurà de cursar 105 ECTS, repartits en dos cursos, un primer curs de 60 ECTS i un segon curs de 45 ECTS. El pla d'estudis s'estructura en cinc mòduls (Mòdul de Tecnologies Industrials, Mòdul d'Instal·lacions, Plantes i Construccions Complementaries, Mòdul de Gestió, Mòdul  de Formació Optativa i Mòdul de Treball Fi de Màster) i aquests s'organitzen, al seu torn, en matèries.