Calendari de matrícula per al curs 2019/2020

 
 
                                                            CALENDARI DE MATRÍCULA PER AL CURS 2019/2020
 
                          TOTS ELS ESTUDIANTS HAN DE RESPECTAR ELS TERMINIS FIXATS A CONTINUACIÓ:
 

AUTOMATRÍCULA: es realitzarà per Internet accedint a: http://automat.udl.cat/     

TIPUS DE MATRÍCULA

CARACTERÍSTIQUES

TERMINIS

HORARI

 

 

ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS ALS GRAUS

Estudiants dels Graus admesos pel procés de preinscripció en 1a preferència

Del 15 al 18 de juliol

 

 

 S'ASSIGNARÀ DIA I HORA PER ORDRE DE NOTA D'ACCÉS

Estudiants dels Graus admesos pel procés de preinscripció en 2a o altres preferències

Del 25 al 29 de juliol

Estudiants dels Graus admesos pel procés de preinscripció  al setembre

Dia 1 d'octubre

 

ESTUDIANTS DE NOU ACCÉS ALS MÀSTERS

Estudiants   admesos   als   Màsters   en   el   primer  termini   de preinscripció

Del 22 al 24 de juliol

 

No hi haurà un ordre establert per matricular-se

Estudiants   admesos   als   Màsters   en   el  segon  termini    de preinscripció

 

Dies 19 i 20 de setembre

Els estudiants nous als màsters podran fer l'automatrícula si amb anterioritat han presentat tota la documentació correcta.

Si no és així, hauran de presentar la documentació i fer la matrícula presencial a la Secretaria

 

ESTUDIANTS DE GRAU I MÀSTER

Estudiants  que  gaudiran  d’una  beca  de  mobilitat  per  al  curs 2019-2020

(per matricular les assignatures que han de cursar a la Universitat de destí)

 

Dies 23 i 24 de juliol

 

 No hi haurà un ordre establert per matricular-se

 

ESTUDIANTS QUE NO SON DE NOU ACCÉS A LA DOBLE TITULACIÓ GEI-ADE

 

Estudiants de la Doble titulació en Enginyeria Informàtica i en Administració i Direcció d'Empreses que no són de nou accés

 

Dia 5 de setembre

No hi haurà un ordre establert per matricular-se

 

 

 

TITULACIONS DEL CAMPUS DE LLEIDA: ESTUDIANTS QUE NO SON DE NOU ACCÉS ALS GRAUS I MÀSTERS

 

 

Estudiants que NO  són de  nou accés  als  Graus i han de matricular assignatures que tenen limitació de places:

1) Assignatures optatives de tots els graus

2) Assignatures del 1r i 2n cursos dels Graus en Eng. Mecànica, en Eng. Electrònica Industrial i Automàtica i Eng. de l’Energia i Sostenibilitat

 

 

 

 

Dia 5 de setembre

Cal consultar a partir del dia 2 de setembre el dia i hora assignats per a l'inici de l'automatrícula.

 El dia i hora s'assignaran per ordre de la nota mitjana de l'expedient.

Estudiants  que  NO  són de  nou accés  als  Graus  i  NO  han  de matricular assignatures amb limitació de places

 

Del 6 a l’11 de setembre

 

No hi haurà un ordre establert per matricular-se.

Estudiants que NO són de nou accés als Màsters

 

TITULACIONS DEL CAMPUS D’IGUALADA: ESTUDIANTS QUE NO SON DE NOU ACCÉS ALS GRAUS I MÀSTER

Tots els estudiants que s’han traslladat a les titulacions de la UdL :

·          Grau en Enginyeria Química

·          Grau en Organització Industrial i Logística

·          Màster en Enginyeria del Cuir

  des de les titulacions equivalents de la UPC.

 

Del 6 a l’11 de setembre

 

No hi haurà un ordre establert per matricular-se.

 

MATRÍCULA TFG-TFM

Primer termini automatrícula TFG-TFM per a totes les titulacions

De l’1 al 10 d’octubre

No hi haurà un ordre establert per matricular-se

Segon termini automatrícula TFG-TFM per a totes les titulacions Del 17 al 25 de febrer de 2020

 

MATRÍCULA PRESENCIAL: es realitzarà a la Secretaria Acadèmica del campus corresponent  

TIPUS DE MATRÍCULA

CARACTERÍSTIQUES

TERMINIS

HORARI

 

ESTUDIANTS DE 2N O POSTERIORS CURSOS

Estudiants:

- Que accedeixen per trasllat directe

- Que han de matricular assignatures convalidades o reconegudes

 

Dia 12 de setembre

 

De 9.30 a 14.00h

MODIFICACIÓ / AMPLIACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE MATRÍCULA:

Si un cop feta la matrícula us adoneu que hi ha algun error, o voleu fer una ampliació, podeu fer la modificació en els següents terminis:

GRAUS:          Dies 19 i 20 de setembre de 2019

                      Dies 2 i 3 d’octubre de 2019

MÀSTERS:     Dies 10 i 11 d’octubre de 2019

També es pot ampliar la matrícula durant els 3 dies següents a la recepció d'una resolució de convalidacions / reconeixements.

 

FORA D'AQUESTS TERMINIS, PER A CADA MODIFICACIÓ I/O AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA ACCEPTADA PEL CENTRE, S'HAURÀ D'ABONAR EL RECÀRREC

PER MODIFICACIÓ, TAL COM PREVEU PER A AQUEST CONCEPTE EL DECRET DE PREUS PÚBLICS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA