Màster Industrials - Oferta assignatures Curs 2015-2016

MÀSTER EN ENGINYERIA INDUSTRIAL
- PLA 2010 -

*Assignatures sense docència (només exàmens)
Codi Assignatures Tipus Quadrimestre Crèdits
PRIMER CURS
*14359 Administració d'empreses i estructures organitzatives OB 1 6
*14358 Construccions industrials I OB 1 6
*14350 Generació i distribució de l'energia OB 1 6
*14356 Instal·lacions elèctriques i de climatització OB 1 6
*14351 Sistemes de fabricació avançats OB 1 6
*14355 Disseny de sistemes electrònics i de control OB 2 6
*14352 Disseny i assaig de màquines I OB 2 6
*14354 Màquines tèrmiques i hidràuliques OB 2 6
*14353 Operacions bàsiques de processos químics OB 2 6
*14360 Organització industrial I OB 2 6
         
SEGON CURS
*14357 Control, certificacions i auditories OB 1 6
*14361 Organització industrial II OB 1 6
*14362 Gestió de projectes i recursos humans OB 1 6
*14370 Treball final de màster OB 2 15
         
ASSIGNATURES OPTATIVES (cal escollir 12 crèdits)
*14364 Construccions industrials II OP 1 6
*14363 Electrotècnia OP 1 6
*14367 Instrumentació industrial OP 1 6
*14365 Termotècnia OP 1 6
14368 Mobilitat I OP 1 6
14369 Mobilitat II OP 1 6
 

OB: Obligatòria    OP: Optativa     CF: Complement de formació