Què has de fer per Automatricular-te?

AUTOMATRÍCULA 2019-2020 - ESCOLA POLITÈCNICA SUPERIOR

QUÈ HAS DE FER PER AUTOMATRICULAR-TE ?


1. QUI HA DE FER AUTOMATRÍCULA:

Han de fer automatrícula tots els estudiants que no siguin de nou ingrés a la titulació, amb excepció de:
 • Estudiants que accedeixen als estudis amb trasllat directe. (Han de fer matrícula presencial a la Secretaria de l’Escola el dia 12 de setembre)
 • Estudiants que han de matricular assignatures reconegudes/convalidades. (Han de fer matrícula presencial a la Secretaria de l’Escola el dia 12 de setembre)
 • Reconeixments dels crèdits de matèria transversal. S'ha de fer presencial a la Secretaria de l’Escola durant els terminis de novembre de 2019 i març de 2020, segons el calendari publicat. Si estàs pendent de reconeixement de crèdits per acabar els estudis, podràs fer el reconeixement en qualsevol moment durant tot el curs.
 • Altres matrícules ja previstes fora del termini oficial de matrícula.

2. ON I QUAN HAS DE FER L’AUTOMATRÍCULA:

TOTA L'AUTOMATRÍCULA ES FARÀ ACCEDINT PER INTERNET A http://automat.udl.cat 
 

Dia 5 de setembre.

 • Estudiants de la doble titualció de Grau en Enginyeria Informàtica i Grau en Administració i Direcció d'Empreses:
 Es realitzarà pel sistema d'automatrícula accedint per Internet a partir de les 8:00h. No hi haurà un ordre establert per matricular-se
 • Estudiants de tots els Graus, que no siguin de nou accés,  que hagin de matricular assignatures que tenen limitació de places, a l'assignatura o al torn:
Es donarà dia i hora d'inici de l'automatrícula segons la nota mitjana de l'expedient que preveu la Normativa Acadèmica vigent. A partir del dia i hora de matrícula assignats, els estudiants podran matricular-se de qualsevol assignatura o grup, mentre quedin places vacants i d'acord amb les normatives aplicables a cada titulació.
Cal consultar el dia i l'hora assignats per a l'inici de l'automatrícula a partir del dia 1 de setembre a la web de l'Escola.

Del 6 a l'11 de setembre.

 • Estudiants de tots els Graus que NO hagin de matricular assignatures amb limitació de places i estudiants de tots els Màsters de l’EPS (Que no siguin de nou accés):
No hi haurà un ordre establert per matricular-se.
 
Pots consultar aquest calendari a la web de l'Escola, i a la web de la UdL.

3. PER ACCEDIR AL PROGRAMA D’AUTOMATRÍCULA

Cal tenir el nom d'usuari i el password d’accés al Campus Virtual i al correu de la UdL. Si no el tens, has de passar a recollir-lo per una aula d’informàtica del Campus.
 

4. DOCUMENTACIÓ QUE HAS DE PORTAR A LA SECRETARIA ACADÈMICA ABANS DEL DIA EN QUÈ HAGIS DE FER L’AUTOMATRÍCULA: 

 • Si tens algun descompte:
  • Per família nombrosa: original i fotocòpia del títol de família nombrosa que estigui vigent. En el cas de que no hi figuri el nombre de germans o fills s’haurà d’acreditar amb un certificat del Departament de Benestar i Família.
  • Altres descomptes autoritzats pel Decret anual de preus de la Generalitat de Catalunya: documentació original que ho acrediti.
 • Si vols canviar la matrícula a la modalitat de temps parcial, abans de fer la matrícula has d'haver presentat una sol·licitud, juntament amb la documentació acreditativa del motiu al·legat. Si el motiu és laboral, un certificat de l’empresa on treballes i un informe de vida laboral actualitzat, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social.
   
 • Si demanes beca: 
Pots trobar tota la informació sobre beques en aquest enllaç.

5. OFERTA D’ASSIGNATURES PER AL CURS:

A la web de l’EPS pots trobar l’oferta d’assignatures dels plans d’estudi de l’Escola i la d’activitats a reconèixer per Matèria Transversal

6. NORMATIVES :

Les pots consultar a :

 7. CONSULTA ELS HORARIS A LA WEB

Comprova que els horaris de les assignatures que vols matricular no se solapin.

Recorda que en les assignatures que tenen torn de matí i de tarda, només es podrà modificar el torn de classe que has agafat a la matrícula en aquests dos casos:
 1. Si el centre fa canvis en els horaris o les dates d'examen amb posterioritat a que t'hagis matriculat, i si aquests canvis t'impedeixen assistir a classe o ser avaluat d'alguna assignatura.
 2. Si estàs matriculat a Temps Parcial i presentes una sol·licitud, justificada amb un certificat de l'empresa, de que el teu horari de treball no et permet assistir a les classes o ser avaluat d'alguna assignatura del torn que tens matriculat.

8. COM HAS DE PAGAR LA MATRÍCULA:

Necessitaràs un número de compte per domiciliar el pagament de la matrícula, ja que hauràs d’escollir entre les següents modalitats:

a) Pagament únic domiciliat:
La Universitat cobrarà l’import a partir dels deu dies següents a la realització de la matrícula en el compte bancari que introdueixis quan facis l’automatrícula.
 

 b) Pagament fraccionat domiciliat en tres terminis:

1r pagament:

Matrícula juliol: entre el 8 i el 16 d’agost de 2019.

Matrícula setembre: entre el 20 i el 30 de setembre de 2019.

2n pagament: 15 de novembre de 2019.

3r pagament: 28 de desembre de 2019.

 
c) Pagament fraccionat domiciliat en mensualitats:
Podreu pagar la matrícula en més terminis. La informació detallada sobre com finançar els estudis la podeu consultar a http://www.gencat.cat/agaur.

ATENCIÓ:
Si la Universitat no pot cobrar l’import total o parcial de la matrícula a través del número de compte indicat per l’estudiant o a través del qualsevol altra modalitat de pagament, tornarà a enviar el rebut una segona vegada per tal que el pagui en efectiu, afegint a l’import total o parcial de la matrícula els percentatges següents:
- Des de la data de venciment i fins als tres mesos, el 5% de recàrrec.
- Entre els tres i els sis mesos, el 10% de recàrrec.
- A partir dels sis mesos, el 15% de recàrrec.
 
En el moment que la Universitat faci la notificació per impagament a l’estudiant, la seva matrícula quedarà suspesa fins que no aboni l’import corresponent.
Com a conseqüència d’aquesta suspensió, l’estudiant no podrà fer cap modificació de matrícula, obtenir certificats acadèmics, traslladar l’expedient, sol·licitar el títol ni fer cap nova matrícul, en la mateixa titulació o en una altra.
 

9. TERMINIS DE MODIFICACIÓ DE MATRÍCULA:

Si un cop feta la matrícula t’adones que hi ha algun error, o vols fer una ampliació, pots fer la modificació en els següents terminis:

Graus:

- 19 i 20 de setembre de 2019

- 2 i 3 d'octubre de 2019

També es pot ampliar la matrícula durant els 3 dies següents a la recepció d'una resolució de convalidacions

Màsters:

- 10 i 11 d'octubre de 2019

 
La modificació es farà per Internet http://automat.udl.cat, igual que l’automatrícula.
 

10. JUSTIFICANT DE MATRÍCULA:

Un cop feta l'automatrícula has de presentar a la Secretaria el justificant de matrícula signat. L'has de deixar a la bústia que hi ha al costat de la porta d'accés a la Secretaria.

En el cas de que hagis canviat el número de compte bancari, se t'imprimirà també una ordre de pagament que has de portar a la Secretaria, juntament amb la matrícula, signada pel titular del compte bancari.
 

PER A QUALSEVOL DUBTE O PROBLEMA ET POTS ADREÇAR A LA SECRETARIA ACADÈMICA DE L’ESCOLA: 973702701 / eps.secretariacentre@udl.cat