Curs Zero de Física per a l'Enginyeria

 Descarregar Pdf

Fitxa

curs zero FI

TÍTOL: Curs zero de física per a l’enginyeria

DATES DEL CURS: del 30 d'agost al 8 de setembre de 2017

HORARI DEL CURS: de 10:00h a 13:00h

LLOC: Aula 0.05 EPS

Matrícula (*)

CRÈDITS: 2,5 ECTS

PREU: 98,82 euros (preu oficial del ECTS pel curs 17/18)

LLOC: Secretaria de Direcció EPS (Despatx 0.15 – Escola Politècnica Superior)

DATES DE MATRÍCULA: Del 13 al 28 de juliol de 2017

HORARI DE MATRÍCULA: De 9:00h a 13:00h

* El curs no s’oferirà si no hi ha un mínim de 15 alumnes matriculats

Objectiu

Les assignatures de física estan presents en totes les titulacions d’enginyeria i arquitectura tècnica. Són assignatures que, pel seu caràcter fonamental i transversal, es consideren imprescindibles per cursar assignatures posteriors més especialitzades. En l’actualitat,  l’accés dels estudiants de nou ingrés als estudis de grau és molt divers, i per aquest motiu els nivells de  coneixements bàsics en física són ben diferents.

Així doncs, l’objectiu principal del curs és el de revisar i refrescar conceptes de física ja presentats en el Batxillerat, per tal d’igualar els nivells de coneixement en aquest àmbit i, per tant, garantir un seguiment adequat de l’assignatura de física de primer curs de les titulacions de grau de l’Escola Politècnica Superior (EPS): Arquitectura Tècnica, Enginyeria Informàtica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica, Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat.

A qui va adreçat?

 • Estudiants que provenen de Cicles Formatius de Grau Superior i accedeixen a qualsevol de les titulacions de grau de l’EPS.
 • Estudiants que provenen de Batxillerat en Humanitats i Ciències Socials i accedeixen als estudis del Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d’Empresa.
 • Qualsevol estudiant de nou ingrés que accedeixi a qualsevol titulació de grau de l’EPS i vulgui reforçar els seus coneixements de matemàtiques i física.

Els estudiants de nou ingrés podran realitzar un test d’autodiagnosi, per avaluar el seu nivell i, per tant, la conveniència de matricular-se en aquest curs.

Professorat

Coordinador del curs: Dr. Ferran Badia

Professorat del curs: Professorat de física de l’Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, Dr. F. Badia, Dr. J. Barrau i Dr. J.I. Rosell.

Estructura i Metodologia

El curs s’imparteix durant 25 hores (2,5 crèdits ECTS) en sessions diàries de 3 hores.

L’enfoc és eminentment pràctic. En cadascuna de les sessions s’abordarà un dels temes del programa, presentant primer, i breument, els coneixements teòrics bàsics, per abordar tot seguit el plantejament i resolució de problemes a l’aula (bé individualment o en grup).

Programa

Magnituds, unitats i dimensions

 • Definició de magnitud
 • Estructura de les magnituds
 • Xifres significatives
 • Múltiples i submúltiples
 • Sistemes d’unitats
 • El Sistema Internacional
 • Altres sistemes i factors de conversió
 • Dimensions i anàlisi dimensional

Cinemàtica

 • Moviment: sistemes de referència, posició, desplaçament, distància recorreguda
 • Moviment en una dimensió: velocitat i acceleració
 • Moviment uniformement accelerat: Caiguda de cossos
 • Moviment en més d’una dimensió: composició de moviments
 • Moviment parabòlic
 • Moviment circular
 • Components intrínseques de l’acceleració
 • Moviment harmònic simple

Introducció a la dinàmica

 • Forces
 • Primera llei de Newton
 • Segona llei de Newton
 • Tercera llei de Newton
 • Diagrama del cos lliure
 • Aplicacions de les lleis de Newton
 • Treball i energia

Fenòmens Elèctrics

 • Càrregues elèctriques
 • Llei de Coulomb
 • Camp elèctric.
 • Línies de camp
 • Energia potencial elèctrica
 • Camp potencial elèctric.
 • Superfícies equipotencials.
 • Relació camp elèctric i potencial elèctric.

Fenòmens Tèrmics

 • Calor i transmissió de calor
 • La màquina de vapor i màquines tèrmiques

Materials de Física per al curs

   Darrera modificació: