Documentació necessària per matricular-se

Curs 2020-21

 Descarregar Pdf

Alumnes de nou accés

 • Fotocòpia DNI o passaport per als estrangers

 

ALUMNES QUE HAN INICIAT ESTUDIS UNIVERSITARIS EN UNA ALTRA UNIVERSITAT O UN ALTRE CENTRE:

 • Trasllat d'expedient
 • Còpia de l’expedient d’origen

ALUMNES QUE ENTREN TITULATS D’ALGUNA ALTRA CARRERA:

 • Còpia autenticada del títol corresponent o del resguard d'haver pagat els drets dels titulats universitaris en centres privats (si són titulats en centres públics i han demanat el títol fa poc temps, també caldrà que en portin còpia autenticada).

ALUMNES QUE VENEN D'UN ALTRE DISTRICTE UNIVERSITARI :

 • Trasllat d'expedient

Tots els alumnes

 • Número de compte per domiciliar el pagament de la matrícula (El titular del compte ha d’autoritzar que es faci la domiciliació).

 

ACREDITACIÓ TERCERA LLENGUA (ALUMNES DE GRAU):

 • Si es té, original i còpia d’un certificat acreditatiu del nivell assolit d’una tercera llengua (anglès, alemany, francès o italià) d’entre els reconeguts en el Marc europeu comú de referència.

ALUMNES QUE DEMANIN TEMPS PARCIAL:

 • Sol·licitud adreçada a la directora de l'EPS, presentada en el període ordinari de matrícula, acompanyada de la documentació acreditativa del motiu/motius al·legats.

(En el cas d’al·legar motius laborals o professionals, cal presentar: Informe de vida laboral expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social i una certificació de l’empresa on treballen. Els treballadors autònoms poden presentar una fotocòpia dels impostos o de la llicència fiscal en lloc de la certificació de l’empresa.)

ALUMNES QUE TENEN DRET A MATRÍCULA GRATUÏTA O SEMIGRATUÏTA:

 • Per família nombrosa: Original i fotocòpia del títol oficial de família nombrosa. En el cas de que no hi consti el nombre de germans o fills, s’haurà d’acreditar amb un certificat del Departament de Benestar i Família.
 • Per matrícula d'honor global a COU o Batxillerat o amb premi extraordinari de batxillerat: Certificat original de notes, i nota global, expedit per l'institut corresponent.
 • Per beca: Si no s’ha tingut beca el curs anterior, cal presentar una acreditació econòmica emesa per l’AGAUR (Comprovar la documentació que es demana per a cada cas).
 • Altres descomptes autoritzats pel Decret anual de preus de la Generalitat de Catalunya (minusvalidesa del 33% o més, víctimes d’actes terroristes, víctimes de violència de gènere, ...): documentació original que ho acrediti.

ESTUDIANTS ESTRANGERS DE 28 ANYS O MÉS:

 • Original i còpia d’una assegurança d’assistència sanitària vàlida a l’Estat espanyol.
   Darrera modificació: