Tronc comú de les enginyeries industrials - Igualada

 Descarregar Pdf
 

Grau en Enginyeria Química (GEQ)

Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística (GEOIL)

A partir del curs 2018-2019, els estudiants que volen cursar una de les enginyeries industrials, fan la preinscripció, i son assignats, a una entrada única, comú a tots aquests graus.

Aquest tronc comú de les enginyeries industrials, conté totes les assignatures de 1r i 2n cursos d'aquestes titulacions.

A 2n curs l'estudiant podrà escollir una assignatura específica de la titulació que té intenció de finalitzar, que ja marcarà el camí del grau definitiu.

Abans de matricular qualsevol assignatura de 3r curs, l'estudiant haurà de sol·licitar el canvi a la titulació definitiva que esculli. Aquesta sol·licitud s'haurà de fer després del tancament de les actes d'un curs acadèmic, i abans de fer la matrícula del següent. El termini concret es publicarà per a cada curs.

Si l'assignatura específica d'una titulació escollida i superada a 2n curs, no pertany a la titulació que l'estudiant decideix finalitzar, encara quedaria la opció de demanar el reconeixement d'aquesta assignatura específica pels crèdits optatius de la Matèria Transversal.

També hi ha la opció d'acabar un dels tres graus en enginyeria industrial que ofereix l'Escola Politècnica Superior al Campus de Lleida:

- Grau en Enginyeria Mecànica

- Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica

- Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

Les condicions i el termini per demanar-ho són els mateixos que si l'estudiant volgués finalitzar una de les titulacions d'Igualada. L'accés seria per trasllat directe i es reconeixerien a la titulació de destí totes les assignatures superades al tronc comú.

Assignatures que conté el Tronc Comú de les Enginyeries Industrials:

  Codi Assignatures Tipus Quadrimestre Crèdits Titulació    Torn       
    PRIMER CURS          
* 102321 Càlcul BA 1 9 GEQ-GEOIL  Matí / Tarda
* 102326 Expressió gràfica BA 1 9 GEQ-GEOIL  Matí / Tarda
* 102324 Física I BA 1 6 GEQ-GEOIL  Matí / Tarda
* 102327 Química BA 1 6 GEQ-GEOIL  Matí / Tarda
* 102320 Àlgebra lineal BA 2 6 GEQ-GEOIL  Matí / Tarda
* 102333 Ciència dels materials OB 2 6 GEQ-GEOIL  Matí / Tarda
* 102325 Física II BA 2 6 GEQ-GEOIL  Matí / Tarda
* 102329 Fonaments d'informàtica BA 2 6 GEQ-GEOIL  Matí / Tarda
* 102328 Organització d'empreses BA 2 6 GEQ-GEOIL  Matí / Tarda
               
    SEGON CURS          
* 102336 Fonaments d'enginyeria elèctrica OB 1 6 GEQ-GEOIL  Matí / Tarda
* 102322 Mètodes numèrics BA 1 6 GEQ-GEOIL  Matí / Tarda
* 102338 Tecnologies del medi ambient i sostenibilitat OB 1 6 GEQ-GEOIL  Matí / Tarda
* 102330 Teoria de mecanismes OB 1 6 GEQ-GEOIL  Matí / Tarda
* 102331 Termodinàmica i transmissió de calor OB 1 6 GEQ-GEOIL  Matí / Tarda
* 102335 Automatització industrial OB 2 6 GEQ-GEOIL  Matí / Tarda
* 102334 Fonaments d'enginyeria electrònica OB 2 6 GEQ-GEOIL  Matí / Tarda
* 102332 Mecànica de fluids OB 2 6 GEQ-GEOIL  Matí / Tarda
* 102323 Mètodes estadístics BA 2 6 GEQ-GEOIL  Matí / Tarda

   

Assignatures de segon curs no comuns a les dues titulacions (cal escollir-ne una, depenent de la titulació que es vol finalitzar)    

  102344 Fisicoquímica OB 2 6 GEQ  
  102499 Direcció de la producció OB 2 6 GEOIL  
               
    ASSIGNATURES OPTATIVES          
  101434 Matèria transversal OP 1/2 6 GEQ-GEOIL  
               
(*) Per a aquestes assignatures hi haurà torn de matí i torn de tarda a escollir. 
  Les places s'assignaran per ordre de matrícula.
               
       BA: Bàsica     OB: Obligatòria     OP: Optativa               

 

   Darrera modificació: