Tronc comú de les enginyeries industrials - Igualada

 Descarregar Pdf
 

Grau en Enginyeria Química (GEQ)

Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística (GEOIL)

A partir del curs 2018-2019, els estudiants que volen cursar una de les enginyeries industrials, fan la preinscripció, i son assignats, a una entrada única, comú a tots aquests graus.

Aquest tronc comú de les enginyeries industrials, conté totes les assignatures de 1r i 2n cursos d'aquestes titulacions.

A 2n curs l'estudiant podrà escollir una assignatura específica de la titulació que té intenció de finalitzar, que ja marcarà el camí del grau definitiu.

Abans de matricular qualsevol assignatura de 3r curs, l'estudiant haurà de sol·licitar el canvi a la titulació definitiva que esculli. Aquesta sol·licitud s'haurà de fer després del tancament de les actes d'un curs acadèmic, i abans de fer la matrícula del següent. El termini concret es publicarà per a cada curs.

Si l'assignatura específica d'una titulació escollida i superada a 2n curs, no pertany a la titulació que l'estudiant decideix finalitzar, encara quedaria la opció de demanar el reconeixement d'aquesta assignatura específica pels crèdits optatius de la Matèria Transversal.

També hi ha la opció d'acabar un dels tres graus en enginyeria industrial que ofereix l'Escola Politècnica Superior al Campus de Lleida:

- Grau en Enginyeria Mecànica

- Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica

- Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat

Les condicions i el termini per demanar-ho són els mateixos que si l'estudiant volgués finalitzar una de les titulacions d'Igualada. L'accés seria per trasllat directe i es reconeixerien a la titulació de destí totes les assignatures superades al tronc comú.

Assignatures que conté el Tronc Comú de les Enginyeries Industrials:

  Codi Assignatures Tipus Quadrimestre Crèdits Titulació  
    PRIMER CURS          
* 102321 Càlcul BA 1 9 GEQ-GEOIL  
* 102326 Expressió gràfica BA 1 9 GEQ-GEOIL  
* 102324 Física I BA 1 6 GEQ-GEOIL  
* 102327 Química BA 1 6 GEQ-GEOIL  
* 102320 Àlgebra lineal BA 2 6 GEQ-GEOIL  
* 102333 Ciència dels materials OB 2 6 GEQ-GEOIL  
* 102325 Física II BA 2 6 GEQ-GEOIL  
* 102329 Fonaments d'informàtica BA 2 6 GEQ-GEOIL  
* 102328 Organització d'empreses BA 2 6 GEQ-GEOIL  
               
    SEGON CURS          
* 102336 Fonaments d'enginyeria elèctrica OB 1 6 GEQ-GEOIL  
* 102322 Mètodes numèrics BA 1 6 GEQ-GEOIL  
* 102338 Tecnologies del medi ambient i sostenibilitat OB 1 6 GEQ-GEOIL  
* 102330 Teoria de mecanismes OB 1 6 GEQ-GEOIL  
* 102331 Termodinàmica i transmissió de calor OB 1 6 GEQ-GEOIL  
* 102335 Automatització industrial OB 2 6 GEQ-GEOIL  
* 102334 Fonaments d'enginyeria electrònica OB 2 6 GEQ-GEOIL  
* 102332 Mecànica de fluids OB 2 6 GEQ-GEOIL  
* 102323 Mètodes estadístics BA 2 6 GEQ-GEOIL  

   

Assignatures de segon curs no comuns a les dues titulacions (cal escollir-ne una, depenent de la titulació que es vol finalitzar)    

  102344 Fisicoquímica OB 2 6 GEQ  
  102499 Direcció de la producció OB 2 6 GEOIL  
               
    ASSIGNATURES OPTATIVES          
  101434 Matèria transversal OP 1/2 6 GEQ-GEOIL  
               
(*) Per a aquestes assignatures hi haurà torn de matí i torn de tarda a escollir. 
  Les places s'assignaran per ordre de matrícula.
               
       BA: Bàsica     OB: Obligatòria     OP: Optativa               

 

   Darrera modificació: