Tronc comú de les enginyeries industrials - Lleida

 Descarregar Pdf

Grau en Enginyeria Mecànica (GEM)

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (GEEIA)

Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat (GEES)

A partir del curs 2018-2019, els estudiants que volen cursar una de les enginyeries industrials, fan la preinscripció, i son assignats, a una entrada única, comú a tots aquests graus.

Aquest tronc comú de les enginyeries industrials, conté totes les assignatures de 1r i 2n cursos d'aquestes titulacions.

A 2n curs l'estudiant podrà escollir una assignatura específica de la titulació que té intenció de finalitzar, que ja marcarà el camí del grau definitiu.

Abans de matricular qualsevol assignatura de 3r curs, l'estudiant haurà de sol·licitar el canvi a la titulació definitiva que esculli. Aquesta sol·licitud s'haurà de fer després del tancament de les actes d'un curs acadèmic, i abans de fer la matrícula del següent. El termini concret es publicarà per a cada curs.

Si l'assignatura específica d'una titulació escollida i superada a 2n curs, no pertany a la titulació que l'estudiant decideix finalitzar, encara quedaria la opció de demanar el reconeixement d'aquesta assignatura específica pels crèdits optatius de la Matèria Transversal.

També hi ha la opció d'acabar un dels dos graus en enginyeria industrial que ofereix l'Escola Politècnica Superior al Campus d'Igualada:

- Grau en Enginyeria Química

- Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística

Les condicions i el termini per demanar-ho són els mateixos que si l'estudiant volgués finalitzar una de les titulacions de Lleida. L'accés seria per trasllat directe i es reconeixerien a la titulació de destí totes les assignatures superades al tronc comú.

Assignatures que conté el Tronc Comú de les Enginyeries Industrials:
  Codi Assignatures Tipus Quadrimestre Crèdits Titulació
    PRIMER CURS        
* 102101 Càlcul BA 1 9 GEM-GEEIA-GEES
* 102106 Expressió gràfica I BA 1 9 GEM-GEEIA-GEES
* 102104 Física I BA 1 6 GEM-GEEIA-GEES
* 102107 Química BA 1 6 GEM-GEEIA-GEES
* 102100 Àlgebra lineal BA 2 6 GEM-GEEIA-GEES
* 102113 Ciència dels materials OB 2 6 GEM-GEEIA-GEES
* 102105 Física II BA 2 6 GEM-GEEIA-GEES
* 102109 Fonaments d'informàtica BA 2 6 GEM-GEEIA-GEES
* 102108 Organització d'empreses BA 2 6 GEM-GEEIA-GEES
             
    SEGON CURS        
* 102111 Enginyeria tèrmica I OB 1 6 GEM-GEEIA-GEES
* 102116 Fonaments d'enginyeria elèctrica OB 1 6 GEM-GEEIA-GEES
* 102102 Mètodes numèrics BA 1 6 GEM-GEEIA-GEES
* 102118 Tecnologies del medi ambient i sostenibilitat OB 1 6 GEM-GEEIA-GEES
* 102110 Teoria de mecanismes OB 1 6 GEM-GEEIA-GEES
* 102115 Automatització industrial OB 2 6 GEM-GEEIA-GEES
* 102114 Fonaments d'enginyeria electrònica OB 2 6 GEM-GEEIA-GEES
* 102112 Mecànica de fluids OB 2 6 GEM-GEEIA-GEES
* 102103 Mètodes estadístics BA 2 6 GEM-GEEIA-GEES
Assignatures de segon curs no comuns a totes les titulacions (cal escollir-ne una, depenent de la titulació que es vol finalitzar)
  102128 Teoria de circuits OB 2 6 GEEIA
  102305 Elasticitat i resistència de materials I OB 2 6 GEM
  102141 Recursos energètics renovables OB 2 6 GEES
             
    ASSIGNATURES OPTATIVES        
  101434 Matèria transversal OP 1/2 6 GEM-GEEIA-GEES
             
(*) Per a aquestes assignatures hi haurà torn de matí i torn de tarda a escollir. 
  Les places s'assignaran per ordre de matrícula.
             
       BA: Bàsica     OB: Obligatòria     OP: Optativa             

 

   Darrera modificació: