Criteris Qualificació Curricular GEQ

Bloc curricular d'inici GEQ

 Descarregar Pdf

Es calcularà la nota mitjana ponderada M, del bloc curricular d’inici, de la manera següent:

on N és el número total d’assignatures del bloc,  és la nota numèrica de l’assignatura i i  és el número de crèdits de l’assignatura i:

 

Assignatura

Pes

Àlgebra lineal

6

Càlcul

9

Ciència dels materials

6

Expressió gràfica

9

Física I

6

Física II

6

Fonaments d’informàtica

6

Organització d’empreses

6

Química

6

TOTAL crèdits:

60


  • Posteriorment es calcularà la suma de crèdits no superats S, és a dir,

L’estudiant/a supera el bloc si es compleix alguna de les dues condicions següents:  

  • Si l’estudiant/a té totes les assignatures aprovades, és a dir, Ai≥ 5 , per a cadascuna de les assignatures i = 1,2,..., N. En aquesta situació, la nota global del bloc curricular serà SUPERAT.
  • Si l’estudiant/a té una nota mitjana ponderada M ≥ 5,25 i el nombre total de crèdits no superats és S ≤ 18 i totes les notes de les assignatures són superiors o iguals a 4. En aquesta situació, se li compensaran les assignatures amb una nota inferior a 5 i la nota global del bloc curricular serà COMPENSAT.

En cap cas, un estudiant podrà compensar en el global de la titulació més de 30 crèdits, sumant els compensats al Bloc Curricular d’Inici i al Bloc Curricular de Finalització.

 Aplicació pràctica en aquest grau dels criteris inclosos a la Normativa d’Avaluació Curricular, aprovada per Consell de Govern de 25 d’octubre de 2016 i modificació de 15 de juny de 2017.

   Darrera modificació:

Bloc curricular de finalització GEQ

 Descarregar Pdf

Es calcularà la nota mitjana ponderada M, del bloc curricular d’inici, de la manera següent:

on N és el número total d’assignatures del bloc,  és la nota numèrica de l’assignatura i i  és el número de crèdits de l’assignatura i:

 

Assignatura

Pes

Fonaments d'enginyeria elèctrica

6

Mètodes numèrics

6

Tecnologies del medi ambient i sostenibilitat

6

Teoria de mecanismes

6

Termodinàmica i transmissió de calor

6

Automatització industrial

6

Fisicoquímica

6

Fonaments d'enginyeria electrònica

6

Mecànica de fluids

6

Mètodes estadístics

6

Enginyeria de la reacció química

6

Experimentació en química i enginyeria química I

6

Operacions bàsiques

6

Organització de la producció

6

Química orgànica

6

Anàlisi químic industrial

6

Biotecnologia

6

Experimentació en química i enginyeria química II

6

Legislació química industrial

6

Processos de química industrial

6

Metodologia de projectes

6

TOTAL crèdits:

126

 

   Darrera modificació: