Logotipo EPS

Reglament Escola Politècnica Superior

Reglament aprovat per Junta d'Escola, en reunió ordinària el dia 28 d'octubre de 2003, modificat per la Junta d'Escola, en reunió ordinària el dia 23 de novembre de 2006 i aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de Lleida en el acord núm. 47/2007 de 27 de març de 2007, Butlletí Oficial de la Universitat de Lleida núm. 86

Adaptació a la LOMLOU en reunió extraordinària el dia 19 d'octubre de 2009 i aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de Lleida en el acord núm. 245/2009 de 29 d'octubre de 2009, Butlletí Oficial de la Universitat de Lleida núm. 114.

Modificat en reunió ordinària de la Junta d'Escola de l'EPS el 02-07-2010 i aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de Lleida en el acord ním 232/2010 de 30 de setembre de 2010, Butlletí Oficial de la Universitat de Lleida núm 124.

Modificat en reunió ordinària de la Junta d'Escola de l'EPS el 12-07-2018 i aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de Lleida en el acord ním ---/2018 del ---10-2018, Butlletí Oficial de la Universitat de Lleida núm ---.
 

Índex de continguts

Títol primer
Estructura i funcions


Títol segon
La junta d'escola

 

Títol tercer
La comissió permanent

 

Títol quart
La comissió d'estudis

 

Títol cinquè
Les comissions consultives

 

Títol sisè
Els càrrecs directius

 

TÍTOL PRIMER

Estructura i funcions

ARTICLE 1

El centre docent

L'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Lleida (UdL) és un centre docent encarregat de l’ordenació, organització i coordinació dels ensenyaments universitaris dirigits a l'obtenció d'una o més titulacions en el camp de l'enginyeria i de l’arquitectura.
 

ARTICLE 2

Funcions i competències

Són funcions de l'Escola:

a) Organitzar els ensenyaments de primer i segon cicle, d’acord amb els plans d’estudi, encaminats a l’obtenció d’un o de diversos títols.
b) Ordenar els estudis, mitjançant l’elaboració anual del pla docent del centre la seua avaluació i el seu seguiment, d’acord amb les directrius fixades amb caràcter general pel Consell de Govern.
c) Impulsar la planificació dels ensenyaments del centre i fer-ne el seguiment.
d) Coordinar i supervisar l’activitat docent que ofereix el centre, tot vetllant pel compliment de la programació i la qualitat de la docència.
e) Administrar els serveis, els equipaments i els recursos del centre docent.
f) Participar, d’acord amb la legislació vigent, en el procés de selecció, formació, promoció i, si cal, destitució del personal d’administració i serveis destinat al centre docent.
g) Col.laborar en l’elaboració de la proposta dels recursos humans i materials necessaris per dur a terme les seves funcions.
h) Promoure i, si escau, coordinar cursos de formació contínua i d’extensió universitària, per als quals aportarà el suport que sigui necessari.
i) Participar en els òrgans de govern de la Universitat en els termes previstos en els Estatuts de la UdL.
j) Elaborar propostes de creació, modificació o supressió de plans d’estudi, ensenyaments i titulacions, d’acord amb el que s’estableix en els Estatuts de la UdL.
k) Elaborar propostes d’intercanvi i mobilitat de l’estudiantat.
l) Gestionar la part administrativa de l’activitat acadèmica de l’estudiantat del centre docent.
m) Totes les funcions orientades al compliment adequat de les seves finalitats o les que els atribueixin els Estatuts i reglaments de la Universitat i la legislació vigent.

 

ARTICLE 3

Activitat de l’Escola

1. L’activitat de l’Escola s’atindrà a una panificació de docència, que es reflectirà en el pla docent anual. El pla docent contindrà, si més no, els horaris de les classes teòriques i pràctiques, les dates d’exàmens, la  distribució d’espais de l’activitat docent del professorat, la distribució de tutories i la disponibilitat dels programes de les assignatures.
2. Anualment, l’Escola fixarà els criteris per a la distribució dels recursos que li han estat assignats en el pressupost de la Universitat.
3. L’Escola elaborarà cada any una memòria d’activitats en la qual haurà de donar compte de l’acompliment del pla docent, les activitats acadèmiques, la distribució dels recursos econòmics i les despeses realitzades.

ARTICLE 4

Estructura de l’Escola

L’EPS està integrada per les persones següents:
a) El personal acadèmic assignat pels departaments per assumir les tasques de docència corresponents als plans d'estudis del centre.
b) L’estudiantat matriculat en els ensenyaments que ofereix l’Escola.
c) El personal d’administració i serveis adscrit a l’Escola.

ARTICLE 5

Òrgans de govern i equip directiu

Els òrgans de govern i representació de l'Escola són:
a) La Junta de l'Escola
b) La Comissió Permanent
c) L'equip directiu de l'Escola format per les persones que ostenten els càrrecs següents:
- El director o la directora.
- Els vicedirectors: el mínim són dos, i un d'ells tindrà les funcions de cap d’estudis.
- El secretari acadèmic o la secretària acadèmica.
Les atribucions, la composició, la forma d'elecció i la remoció dels membres d'aquest equip estan previstes en aquest Reglament.
d) Les Comissions d’Estudis

TÍTOL SEGON

La junta d'escola

ARTICLE 6

Funcions i competències

1. La Junta d'Escola és l'òrgan col.legiat de representació i govern ordinari de l’Escola.
2. Les competències de la Junta d'Escola són:
a) Elegir i remoure del seu càrrec el director o la directora.
b) Elaborar el reglament de règim intern.
c) Elaborar i aprovar l'informe anual de les activitats del centre.
d) Supervisar la gestió dels òrgans de govern del centre.
e) Elaborar els plans d’estudis, proposar-ne les modificacions i proposar les noves titulacions, d’acord amb la normativa vigent.
f) Elaborar la planificació pluriennal dels ensenyaments del centre en la forma que estableixi.
g) Promoure activitats de formació contínua, especialització i extensió universitària.
h) Aprovar i supervisar el compliment del pla docent del centre, tot garantint-ne la publicitat.
i) Avaluar la qualitat de la docència a partir dels criteris establerts pels òrgans d'àmbit general competents.
j) Planificar les despeses del centre, aprovar els criteris de distribució de les quantitats assignades en el pressupost i supervisar l’administració de les dotacions pressupostàries corresponents.

ARTICLE 7

Composició de la Junta d'Escola

La Junta d’Escola estarà formada per 80 membres, amb la distribució següent:
a) El director o la directora, el secretari acadèmic o la secretària acadèmica i l’equip directiu de l’Escola que en són membres nats.
b) Una representació del professorat que imparteix docència en el centre amb vinculació permanent a la Universitat, formada per 41 persones, inclosos els que en són membres nats.
c) Una representació de la resta de personal acadèmic que hi imparteix docència, que serà de 9 persones.
d) Una representació de 23 membres de l’estudiantat de grau i màster.
e) Una representació de 7 persones del personal d’administració i serveis que presta serveis al centre.

ARTICLE 8

Condicions per a la validesa dels acords de la Junta d'Escola

1. Les decisions de la Junta d'Escola es prendran sobre els punts que figurin en l'ordre del dia, el qual s'haurà fet arribar al seus membres amb una antelació mínima de 5 dies hàbils respecte la data de reunió, sempre que es tracti de sessions ordinàries.
Qualsevol ampliació de l'ordre del dia exigirà la presència de tots els membres de la junta i que sigui declarada la urgència de l'assumpte pel vot favorable de la majoria dels membres.
Les votacions es faran de manera secreta sempre que facin referència a persones, impliquin judicis sobre sectors o estaments de la Universitat, i quan ho sol.liciti algun membre de la Junta.
2. Perquè els acords siguin vàlids, es necessari que hi siguin presents, almenys el 25% dels membres de la Junta.
3. Els acords o decisions es prendran per majoria simple dels votants, entenentse que hi ha majoria simple quan els vots emesos en un sentit superin als vots vàlids emesos en qualsevol altre i, sempre que les abstencions no superin el 50% dels vots totals.
4. No s'admet la delegació de vot.

ARTICLE 9

Periodicitat de la Junta d'Escola

1. La Junta d'Escola es reunirà en sessió ordinària almenys dues vegades per curs dins del període lectiu establert en el calendari de la Universitat de Lleida, excloent-ne els períodes oficials d'exàmens.
2. Es realitzaran sessions extraordinàries de la Junta d'Escola:
a) Per decisió del director o la directora.
b) Per decisió de la Comissió Permanent.
c) Quan ho demani per escrit, exposant els motius, un nombre de membres de la Junta d'Escola no inferior al 20% de les places cobertes. En aquest cas, la sessió haurà de fer-se en un termini màxim de dues setmanes.
3. Totes les sessions de la Junta d’Escola seran convocades per escrit o bé per correu electrònic pel secretari acadèmic o per la secretaria acadèmica. Les sessions extraordinàries es convocaran amb un mínim de dos dies hàbils d’antelació a la data de la reunió, garantint-ne la comunicació a tots els membres.
4. Els membres que accedeixen a la Junta d’Escola conservaran la seva condició durant tres anys acadèmics, excepte la representació de l’estudiantat que s’actualitzarà cada dos anys, coincidint amb les eleccions organitzades per a aquest estament.

5. Causaran baixa automàticament de la Junta d’Escola les persones que deixin de formar part del grup estamental a través del qual hi participen, i es procedirà a la seva substitució d’acord amb la normativa vigent.

TÍTOL TERCER

La comissió permanent

ARTICLE 10

Funcions i atribucions de la Comissió Permanent

1. La Comissió Permanent és un òrgan de representació permanent de la Junta d'Escola.
2. Les decisions que prengui en el seu àmbit seran vinculants per a l'equip directiu.
3. Les seves atribucions són:
a) Elaborar i aprovar la proposta de pressupost anual de funcionament de l'Escola per a ser ratificat per la Junta d'Escola.
b) Adoptar les decisions necessàries per desenvolupar i concretar els acords de la Junta d'Escola.
c) Adoptar les decisions sobre la política general de l'Escola que no sigui competència d'altres organismes i que no exigeixen, per la seva naturalesa, la convocatòria de la Junta d'Escola.
d) Aprovar la documentació que l'Escola hagi de proporcionar als corresponents òrgans de Govern de la Universitat de Lleida, per que aquests puguin realitzar l’anàlisi del rendiment acadèmic de l'Escola.
e) Adoptar decisions sobre aquells temes tals que la seva urgència no permeti la convocatòria de la Junta d'Escola. Quan així s'esdevingui, les
decisions adoptades seran sotmeses a la ratificació de la Junta d'Escola en la sessió més pròxima que aquesta realitzi.
f) Informar a la Junta d’Escola sobre les propostes que presentin les Comissions Consultives.
g) Actuar com a òrgan d'apel.lació en l'àmbit de la seva competència.
h) Manifestar la seva opinió sobre problemes que afectin a l'Escola i al seu entorn.
i) Totes les altres atribucions que s'especifiquin en aquest reglament.

ARTICLE 11

Composició de la Comissió Permanent

La Comissió Permanent estarà formada per 20 membres de la Junta d'Escola i s'escolliran seguint la distribució següent:
a) El director o la directora, el secretari acadèmic o la secretària acadèmica i l’equip directiu de l’Escola fins un total de 6 persones.
b) Una representació del professorat que imparteix docència en el centre amb vinculació permanent a la Universitat, formada per 12 persones, inclosos els que en són membres nats.
c) Una representació de la resta de personal acadèmic que hi imparteix docència, que serà de 2 persones.
d) Una representació de 5 membres de l'estudiantat de grau i màster.
e) Un representant del personal d’administració

ARTICLE 12

Periodicitat de la Comissió Permanent

1. Es realitzaran reunions de la Comissió Permanent:
a) Per decisió del director o la directora.
b) Quan ho sol·licitin per escrit, exposant els seus motius, el 20% dels membres de la Comissió Permanent. En aquest cas, la sessió haurà de realitzar-se dins d'un termini màxim de deu dies a partir de la recepció de la sol.licitud.
2. Totes les sessions de la Comissió Permanent seran convocades, per escrit, o bé per correu electrònic pel secretari acadèmic o la secretària acadèmica.
Excepcionalment, en cas d'urgència, el secretari o la secretària podrà recórrer a una altra forma de convocatòria, sempre que es garantitzi la comunicació a tots els interessats.
3. Els membres que accedeixen a la Comissió Permanent en funció dels seus càrrecs, formaran part de la Comissió durant el temps que durin els càrrecs respectius
4. La renovació de la Comissió Permanent es realitzarà en sessió de Junta d'Escola quan aquesta quedi constituïda.
5. Els membres de la Comissió Permanent deixaran de ser-ho o bé per dimissió o bé per haver deixat de ser membres de la Junta d'Escola.
6. Les baixes es cobriran en un termini màxim d'un mes, segons la modalitat concreta que acordi la Comissió Permanent.
7. En cas de què algun o alguna representant no assisteixi a 6 o més reunions consecutives de la Comissió Permanent, la Comissió pot decidir dur-ne a terme una renovació anticipada.

ARTICLE 13

Condicions per a la validesa dels acords de la Comissió Permanent

Per considerar efectius els acords de la Comissió Permanent, serà necessària l’assistència d’un nombre de membres superior a la meitat del total de la Comissió Permanent i els acords es prendran amb el vot  favorable de la majoria absoluta dels assistents.


TÍTOL QUART

La comissió d'estudis

ARTICLE 14

Funcions i atribucions generals de la Comissió d'Estudis

Hi haurà una Comissió d’Estudis pels ensenyaments d’Informàtica,una altra per l'ensenyament d'Industrials i un altra per l’ensenyament d’Arquitectura Tècnica que garantirà la coherència i interrelació de les matèries dels respectius plans d’estudis.
Són funcions de la Comissió d’Estudis:
a) Coordinar l’elaboració del pla docent de l'ensenyament i supervisar-ne l’acompliment. b) Vetllar per l’actualització dels plans d’estudi i proposar-ne, si escau, la modificació.
c) Estudiar les necessitats de recursos docents per garantir un funcionament òptim dels ensenyaments i fer les propostes que consideri convenients.
d) Participar en l’avaluació de la qualitat de la docència en els termes que prevegi la Junta d’Escola, i promoure mesures tendents a millorar-la.
e) Organitzar l’activitat acadèmica dels cursos (calendaris, horaris, dates d’exàmens).

ARTICLE 15

Composició de la Comissió d’Estudis

La composició de cada Comissió d’Estudis serà fixada per la Junta d’Escola, tot respectant la distribució següent:
a) El cap o la cap d’estudis de l'ensenyament.
b) El coordinador o coordinadora dels ensenyaments de l'Escola.
c) Un professor o professora representant de cada Departament que tingui assignada docència a l’ensenyament.
d) Una representació del professorat que imparteixi docència al Centre, equivalent al 50% dels membres de la Comissió d’Estudis, inclosos els que pertanyen als dos apartats anteriors.
e) Una representació de l’estudiantat que serà el 50% del total de membres de la Comissió d’Estudis.
El cap d’estudis escollirà d’entre els membres de la comissió un professor o una professora a temps complet com a secretari o secretària de la Comissió d’Estudis.

ARTICLE 16

Periodicitat i acords de la Comissió d’Estudis

1. La Comissió d’Estudis es reunirà en sessió ordinària com a mínim dues vegades l’any.
2. Es realitzaran sessions extraordinàries de la Comissió d’Estudis:
a) Per decisió del cap o de la cap d’estudis.
b) Quan ho demanin per escrit, tot exposant-ne els motius, un nombre de membres no inferior al 20%.
3. La renovació dels membres de la Comissió d’Estudis es farà cada vegada que es renovi la Junta d’Escola, excepte la representació de l’estudiantat que es farà cada any.
4. Per considerar efectius els acords de la Comissió d’Estudis, serà necessària l’assistència d’un nombre de membres superior a la meitat del total de la Comissió i els acords es prendran amb el vot favorable de la majoria absoluta dels assistents.


TÍTOL CINQUÈ

Les comissions consultives

ARTICLE 17

Funcions i atribucions generals de les comissions consultives

1. Les comissions consultives estudiaran, per iniciativa pròpia, per encàrrec de la Junta d'Escola o de la Comissió Permanent, els temes propis del seu àmbit.
2. Tindran capacitat, en els casos previstos segons les atribucions de cadascuna, per organitzar les activitats necessàries o bé emetre dictàmens.
3. Hauran d'informar a la Junta d'Escola de la seva actuació almenys una vegada a l'any. També hauran d'informar a la Junta d'Escola o a la Comissió Permanent sempre que aquestes ho demanin.
4. Per tal que els acords de qualsevol comissió consultiva tinguin validesa en l'àmbit de l'Escola, hauran de ser ratificats per la Comissió Permanent o per la Junta d’Escola.

ARTICLE 18

Elecció i periodicitat de les comissions consultives

1. La Junta d'Escola escollirà les comissions consultives que cregui oportunes, en fixarà la composició i n’escollirà els seus membres.
2. Els membres de cada comissió consultiva deixaran de ser-ho o bé per dimissió o bé per haver deixat de ser membre de la Junta d'Escola o bé per trobar-se en una situació diferent d'aquella de la que tenia en accedir a la Comissió.
3. Les baixes s'hauran de cobrir en el termini màxim d'un mes, segons la modalitat concreta que acordi la Comissió Permanent o a la Junta d’Escola.


TÍTOL SISÈ

Els càrrecs directius

ARTICLE 19

Atribucions del director o la directora

1. El director o la directora té la representació del centre n'exerceix les funcions de direcció i executa els acords de la Junta i altres òrgans de govern.
2. La duració del seu mandat serà de tres anys i serà renovable consecutivament una sola vegada.
3. Són funcions del director o la directora:
a) Representar el centre.
b) Convocar i presidir les juntes de centre i executar-ne els acords.
c) Dirigir i coordinar les activitats del centre.
d) Dirigir la gestió administrativa i pressupostària del centre.
e) Proposar a la Junta les línies d’actuació del centre.
f) Vetllar pels processos d’acreditació dels ensenyaments i avaluació de la qualitat de la docència i per l’execució de les mesures correctores.
g) Convocar els directors o les directores dels departaments que imparteixin docència al centre i planificar i coordinar l’execució del seu pla docent.
h) Nomenar l’equip directiu del centre, d’acord amb el seu reglament.
i) Qualsevol altra funció que li atribueixi aquest Reglament.
j) Les altres competències referides al centre que no hagin estat expressament atribuïdes a altres òrgans.

ARTICLE 20

L'elecció del director o la directora

1. La Junta de Centre elegeix el director o directora entre el professorat amb vinculació permanent a la Universitat.
2. S'obrirà un període de presentació de candidatures fixat per la Junta d'Escola.
El secretari o la secretària donarà a conèixer als electors les candidatures presentades i fixarà la data de l'elecció d'acord amb la Junta d'Escola. La votació de la Junta per l'elecció del director o la directora, d'entre les
candidatures presentades, serà secreta.
3. L'elecció a la primera volta serà per majoria absoluta dels vots emesos. Si cap candidat no surt escollit, es procedirà a una segona volta. En aquest cas es considerarà escollida la candidatura més votada o, en cas d'haver-hi un únic candidat o candidata, es requerirà que els vots a favor superin els vots en blanc.
4. En el cas que no es presenti cap candidatura en els terminis establerts per la Junta de Centre, la designació de la persona que ha d'ocupar la direcció del Centre la farà el Consell de Govern.

ARTICLE 21

L'equip de govern del Centre

El nomenament, l'assignació de funcions i la destitució dels membres de l'equip de govern corresponen al director o a la directora.
Si es produeix una vacant, per absència o malaltia del director o la directora, n'assumirà temporalment les funcions el membre de l'equip de govern en qui delegui, o en cas que manqui, la persona de més edat.
Els vicedirectors han de ser nomenats entre el personal acadèmic permanent a temps complet adscrit al centre. El secretari o secretària pot ser nomenat també entre els funcionaris del grup A o B que prestin serveis a l'Escola.


ARTICLE 22

El secretari acadèmic o la secretària acadèmica

El secretari acadèmic o la secretària acadèmica exerceix les responsabilitats de custòdia documental, registre i arxivament. Donarà fe de les actes i els acords de la Junta d'Escola i de la Comissió Permanent, així com dels actes oficials previstos en aquest Reglament o bé que li siguin encarregats pel director o per la directora.

ARTICLE 23

El cap o la cap d'estudis

Són atribucions del cap o de la cap d'estudis:

a) Informar a la Junta d'Escola i a la Comissió Permanent sobre els acords presos en la Comissió d'estudis.
b) Elaborar el Pla d'Ordenació Acadèmica de cada curs de les corresponents titulacions impartides a l'Escola.
c) Proposar la convalidació de les assignatures cursades en altres centres o ensenyaments, a la Comissió de Convalidacions de la Universitat de Lleida, tenint en compte l'informe del corresponent professor.
d) Presidir la Comissió d’Estudis.
e) Totes les altres atribucions que la legislació vigent, els Estatuts de la Universitat de Lleida i aquest Reglament li assignin.


ARTICLE 24

Remoció del director o la directora

El director o la directora podran ser remoguts per la Junta d'Escola sota les condicions següents:
a) La remoció haurà de fer-se en una reunió de la Junta d'Escola especialment convocada per a aquesta qüestió que constituirà l'únic punt de l'ordre del dia.
b) La convocatòria es podrà realitzar a petició d'un 28% de membres de la Junta d'Escola. Tant l'escrit de la petició com la convocatòria hauran d'exposar les raons per les quals es proposa la remoció.
c) Correspon al secretari o a la secretària de l'Escola la responsabilitat de la convocatòria. La reunió de la Junta d'Escola per estudiar la proposta s'haurà de realitzar, comptant des del dia següent al de la presentació de la proposta, 20 dies hàbils després.
d) La votació sobre la proposta serà secreta. Per fer-se efectiva la remoció serà necessari:
- Que participin en la votació el 25% del nombre de places cobertes per membres de Junta d'Escola.
- Que el total de vots partidaris de la remoció superi el 50% del total de vots, i que al menys superin en un 30% el total de vots en contra.