Alba Cabiscol Teixidó

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

foto-perfil-generica

Nom/Nombre/Name:

 Alba Cabiscol Teixidó

Categoria/Categoría/Category:

Titular d’Universitat / Titular de Universidad / Associate professor

Àrea/Área/Area:

Enginyeria Mecànica / Ingeniería Mecánica / Mechanical Engineering

Departament/Departamento/Department:

Informàtica i Enginyeria Industrial / Informática e Ingeniería Industrial / Computer Science and Industrial Engineering

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici EPS. Despatx 2.11 / Campus de Cappont. Edificio EPS. Despacho 2.11 Campus of Cappont. EPS Building. Office 2.11

alba@diei.udl.cat

+34 973 70 27 23

Code ORCID:

 

http://orcid.org/0000-0002-6167-7512

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO

Enginyeria Industrial, Universitat Politècnica de Catalunya

Doctor en Enginyeria, Universitat de Lleida

EspLOGO

Ingeniería Industrial, Universidad Politécnica de Cataluña

Doctor en Ingeniería, Universidad de Lleida

EngLOGO

Industrial Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya

PhD in Computer Engineering, Universitat de Lleida

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Enginyer Industrial. Secció d’Implantació I Manteniment de Riscos Tecnològics. Gerència de Protecció Civil. Generalitat de Catalunya.
 • Enginer Industrial. Departament d’Obres Públiques. Empresa constructora SORIGUÉ S.A.
 • Professora Associada, Universitat de Lleida (1997-2001)
 • Professora d’Escola Universitària, Universitat de Lleida (2001-2012)
 • Professora Titular d’Universitat, Universitat de Lleida
EspLOGO
 • Ingeniero Industrial. Sección de Implantación y Mantenimiento de Risgos Tecnologicos. Gerencia de Protección Civil. Generalitat de Catalunya.
 • Ingeniero Industrial. Departamento de Obras Públiques. Empresa constructora SORIGUÉ S.A.
 • Profesora Asociada, Universidad de Lleida (1997-2001)
 • Profesora de Escuela Universitaria, Universidad de Lleida (2001-2012)
 • Profesora Titular de Universidad, Universidad de Lleida
EngLOGO
 • Industrial Engineer. Section of Implementation and Maintenance of Technological Risks. Civil Protection Management. Generalitat of Catalunya.
 • Industrial Engineer. Department d’Obres Públiques. Construction company SORIGUÉ S.A.
 • Teacher assistant, University of Lleida (1997-2001)
 • Assistant professor, University of Lleida (2001-2012)
 • Associate professor, University of Lleida

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Grau en Enginyeria Electrònica i Automàtica
 • Grau en Enginyeria de l’Energia i la Sostenibilitat
EspLOGO
 • Grado en Ingeniería Mecánica
 • Grado en Ingeniería Electrónica y Automática
 • Grado en Ingeniería de la Energía y Sostenibilidad
EngLOGO
 • Degree in Mechanical Engineering
 • Degree in Automation and Industrial Electronic Engineering
 • Degree in Energy and Sustainability Engineering

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
EspLOGO

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO

Intel·ligència Artificial

EspLOGO

Inteligencia Artificial

EngLOGO

Artificial Intelligence

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO

Publicacions:

DBPL

 

Projectes:

Participació en diversos projectes del programa nacional de recerca fonamental.

Participació en projectes industrials.

Darrers projectes.

 

EspLOGO

Publicaciones:

DBPL

 

Proyectos:

Participación en diversos projectes del programa nacional de investigación fundamental.

Participación proyectos industriales.

Últimos proyectos.

 

EngLOGO

 Publications:

DBPL

 

Projects:

Member of several projects from the national programme for fundamental research.

Member of several industrial projects.

Latest projects.

 

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: