Albert Saiz Vela

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

Albert Saiz Vela

Categoria/Categoría/Category:

Professor Lector / Profesor Lector-Ayudante Doctor/ Lecturer-Assistant Professor

Àrea/Área/Area:

Tecnologia Electrònica / Tecnología Electrónica / Electronics Technology

Departament/Departamento/Department:

Enginyeria Industrial i de l'Edificació / Ingeniería Industrial y de la Edificación / Industrial and Building Engineering

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus d'Igualada. Despatx 1.03 / Campus de Igualada. Despacho 1.03Campus of Igualada. Office 1.03

albert.saiz@udl.cat

+34 938035300

Code ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-2187-9758

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Enginyer en Electrònica. Facultat de Física de la Universitat de Barcelona (UB). (2001)
 • Doctor en Enginyeria Electrònica.  Programa de doctorat: “Enginyeria i Tecnologies electròniques”. Facultat de Física (UB).  (2011)

 

Altres activitats de formació

Nom de l'activitat

Curs Acadèmic / Any

Durada

Centre / Lloc de realització

Certificat de nivell avançat d’anglès( nivell B2 marc referència europea)

2014

---

Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de Lleida

 

EspLOGO
 • Ingeniero en Electrónica. Facultad de Física de la Universidad de Barcelona (UB). (2001)
 • Doctor en Ingeniería Electrónica.  Programa de doctorado: “Ingeniería y Tecnologías electrónicas”. Facultad de Física (UB).  (2011)

 

Otras actividades de formación

Nombre de la actividad

Curso Academico / Año

Duración

Centro / Lugar de realización

Certificado de nivel avanzado de inglés (nivel B2 marco referencia europea)

2014

---

Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de Lleida

 

EngLOGO
 • Electrical Engineering degree. Faculty of Physics. University of Barcelona (UB). (2001)
 • PhD. in electrical engineering.  Faculty of Physics. University of Barcelona (UB). (2011)

 

Other training activities

Activity name

Academic course / Year

Duration

Center / Place of development

Advanced level English certificate (level B2 European reference framework)

2014

---

Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de Lleida

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Pràctiques al departament de R+D de COMELTA SA, (2000)
 • Enginyer en electrònica. AMR Systems SL, (2001-2002)
 • Enginyer en electrònica. SONY España SA, (2002-2003)
 • Enginyer en electrònica. Fundació Bosch i Gimpera, (2001) i (2004)
 • Professor associat. Universitat de Barcelona (UB), (2002) i (2004)
 • Beca de Recerca i Docència de la UB (2004-2006)
 • Professor del cos de secundària de la Generalitat de Catalunya (2006-2019, actualment en excedència per incompatibilitat)
 • Professor associat. Universitat de Lleida (UdL), (2009-2019)
 • Professor lector. Universitat de Lleida (UdL), (2019-actualitat)
EspLOGO
 • Prácticas en el departamento de I+D de COMELTA SA, (2000)
 • Ingeniero en electrónica. AMR Systems SL, (2001-2002)
 • Ingeniero en electrónica. SONY España SA, (2002-2003)
 • Ingeniero en electrónica. Fundación Bosch i Gimpera, (2001) i (2004)
 • Profesor asociado. Universidad de Barcelona (UB), (2002) i (2004)
 • Beca de Investigación y Docencia de la UB (2004-2006)
 • Profesor del cuerpo de secundaria de la Generalitat de Catalunya (2006-2019, actualmente en excedencia por incompatibilidad)
 • Profesor asociado. Universidad de Lleida (UdL), (2009-2019)
 • Profesor lector. Universidad de Lleida (UdL), (2019-actualidad)
EngLOGO
 • Internship at COMELTA SA R&D department (2000)
 • Electrical Engineer. AMR Systems SL, (2001-2002)
 • Electrical Engineer. SONY España SA, (2002-2003)
 • Electrical Engineer. Bosch i Gimpera Foundation, (2001)  and (2004)
 • Adjunct part-time instructor. University of Barcelona (UB), (2002) and (2004)
 • Research & Teaching grant from UB (2004-2006)
 • Teacher of Electronic Systems at the Vocational Educational Training network of the Department of Education of the Autonomous Government of Catalonia (2006-2019, currently on leave)
 • Adjunct part-time instructor. University of Lleida (UdL), (2009-2019)
 • Lecturer / Assistant Professor. University  of Lleida (UdL), (2019-at present)

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria Química
 • Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
EspLOGO
 • Grado en Ingeniería Química
 • Grado en Ingeniería en Organización Industrial i Logística
 • Grado en Ingeniería en  Electrónica Industrial i Automática
EngLOGO
 • Degree in Chemical Engineering
 • Degree in Degree Industrial Organisation and Logistics Engineering
 • Degree in Automation and Industrial Electronic Engineering

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Disseny de circuit integrats analògics
 • Disseny de sistemes electrònics autònoms auto-alimentats mitjançant tècniques de recol·lecció d’energia ambient
EspLOGO
 • Diseño de circuitos integrados analógicos
 • Diseño de sistemas electrónicos autónomos auto-alimentados mediante técnicas de recolección de energía ambiente
EngLOGO
 • Analog Integrated circuit design
 • Design of self-powered autonomous electronic systems based on energy harvesting techniques

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
 • Publicacions totals: 36
 • Publicacions amb citació: 25
 • Total de publicacions de primer quartil: 2
 • Total de cites: 282
 • Mitja anual de cites (darrers 5 anys): 26.6
 • h-index: 8

Participació en projectes europeus:

 • Intelligent Small World Autonomous Robots for Micro-Manipulation (I-SWARM). Tipus de contracte/programa: AYIN - Ajudes a la recerca. Empresa/Administració finançadora: UNER - Unió Europea. Número de projecte/contracte: FP6-2002-IST-507006. Des de: 2004 fins:
 • Miniaturized cooperative robots advancing towards the nano-range (MiCRoN). Tipus de contracte/programa: ISTY – Societat de la informació. Empresa/Administració finançadora: UNER - Unió Europea. Número de projecte/contracte: IST-2001-33567. Des de: 2002 fins:
 • Development of an emerging technology based on micro pyrotechnic applicative exploration of energetic microsystems (MicroPyros). Tipus de contracte/programa: ISTY – Societat de la informació. Empresa/Administració finançadora: UNER - Unió Europea. Número de projecte/contracte: IST-1999-29047. Des de: 2000 fins:

Participació en altres projectes de recerca:

 • Metabolic REconstruction Server: desarrollo y aplicación en estudio de principios de diseño biológico. Tipus de contracte/programa: Empresa/Administració finançadora: MEC- Ministerio de Educación y Ciencia. Número de projecte/contracte: BFU2010-17704. Des de: 2010 fins: 2012.
 • Colonies of collaborative autonomous robots (Cocoabots). Tipus de contracte/programa: Empresa/Administració finançadora: MEC- Ministerio de Educación y Ciencia. Número de projecte/contracte: TEC200508066-C02-01/MIC. Des de: 2005 fins: 2008.

Publicacions:

 • Colomer, P. Miribel, A. Saiz-Vela, and J. Samitier, “A multi-harvested self-powered system in a low-voltage low-power technology,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 58, Issue. 9, pp. 4250-4263, November 2010.
 • A. Saiz-Vela, P. Miribel, J.Colomer, and J. Samitier, “Ripple reduction on a skipping-based regulated two-phase voltage doubler charge pump,” Electronic Letters, vol. 45, Issue 20,    pp. 1050-1052, September 2009.
 • Saiz-Vela, P. Miribel, J.Colomer, M. Puig-Vidal, and J. Samitier, “Charge pump design for high-voltage biasing applications in piezoelectric-based miniaturized robots,” Analog Integrated Circuits and Signal Processing, vol 59, num 2,  pp. 168-184, May 2009.
 • Colomer, P. Miribel, A. Saiz-Vela, M. Puig-Vidal, and J. Samitier, “Power-conditioning circuitry for a self-powered system based on micro PZT generators in a 0.13 μm low-voltage technology,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 55, Issue. 9, pp. 3249-3257, September 2008.
 • Saiz-Vela, P. Miribel, J.Colomer, M. Puig-Vidal, and J. Samitier, “Accurate design of high-voltage multistage voltage doublers based on a compact mathematical model,” Electronics Letters, vol. 43, pp.797-798, July 2007.
EspLOGO
 • Publicaciones totales: 36
 • Publicaciones con citación: 25
 • Total de publicaciones de primer cuartil: 2
 • Total citas: 282
 • Media anual de citas (últimos 5 años): 26.6
 • h-index: 8

 

Participación en proyectos europeos:

 • Intelligent Small World Autonomous Robots for Micro-Manipulation (I-SWARM). Tipus de contracte/programa: AYIN - Ajudes a la recerca. Empresa/Administració finançadora: UNER - Unió Europea. Número de projecte/contracte: FP6-2002-IST-507006. Des de: 2004 fins:
 • Miniaturized cooperative robots advancing towards the nano-range (MiCRoN). Tipus de contracte/programa: ISTY – Societat de la informació. Empresa/Administració finançadora: UNER - Unió Europea. Número de projecte/contracte: IST-2001-33567. Des de: 2002 fins:
 • Development of an emerging technology based on micro pyrotechnic applicative exploration of energetic microsystems (MicroPyros). Tipus de contracte/programa: ISTY – Societat de la informació. Empresa/Administració finançadora: UNER - Unió Europea. Número de projecte/contracte: IST-1999-29047. Des de: 2000 fins:

Participación en otros proyectes de investigación:

 • Metabolic REconstruction Server: desarrollo y aplicación en estudio de principios de diseño biológico. Tipus de contracte/programa: Empresa/Administració finançadora: MEC- Ministerio de Educación y Ciencia. Número de projecte/contracte: BFU2010-17704. Des de: 2010 fins: 2012.
 • Colonies of collaborative autonomous robots (Cocoabots). Tipus de contracte/programa: Empresa/Administració finançadora: MEC- Ministerio de Educación y Ciencia. Número de projecte/contracte: TEC200508066-C02-01/MIC. Des de: 2005 fins: 2008.

Publicaciones:

 • Colomer, P. Miribel, A. Saiz-Vela, and J. Samitier, “A multi-harvested self-powered system in a low-voltage low-power technology,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 58, Issue. 9, pp. 4250-4263, November 2010.
 • A. Saiz-Vela, P. Miribel, J.Colomer, and J. Samitier, “Ripple reduction on a skipping-based regulated two-phase voltage doubler charge pump,” Electronic Letters, vol. 45, Issue 20,    pp. 1050-1052, September 2009.
 • Saiz-Vela, P. Miribel, J.Colomer, M. Puig-Vidal, and J. Samitier, “Charge pump design for high-voltage biasing applications in piezoelectric-based miniaturized robots,” Analog Integrated Circuits and Signal Processing, vol 59, num 2,  pp. 168-184, May 2009.
 • Colomer, P. Miribel, A. Saiz-Vela, M. Puig-Vidal, and J. Samitier, “Power-conditioning circuitry for a self-powered system based on micro PZT generators in a 0.13 μm low-voltage technology,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 55, Issue. 9, pp. 3249-3257, September 2008.
 • Saiz-Vela, P. Miribel, J.Colomer, M. Puig-Vidal, and J. Samitier, “Accurate design of high-voltage multistage voltage doublers based on a compact mathematical model,” Electronics Letters, vol. 43, pp.797-798, July 2007.
EngLOGO
 • Total publications: 36
 • Publications with citation : 25
 • Total first quartile publications: 2
 • Total citations: 282
 • Annual average citations (last 5 years): 6
 • h-index:

 

Participation in European projects:

 • Intelligent Small World Autonomous Robots for Micro-Manipulation (I-SWARM). Project/contract: FP6-2002-IST-507006. 2004-2008.
 • Miniaturized cooperative robots advancing towards the nano-range (MiCRoN). Project/contract: IST-2001-33567. 2002-
 • Development of an emerging technology based on micro pyrotechnic applicative exploration of energetic microsystems (MicroPyros). Project/contract: IST-1999-29047.  2000-2003.

Participation in other research  projects:

 • Metabolic REconstruction Server: desarrollo y aplicación en estudio de principios de diseño biológico. Project/contract: BFU2010-17704. 2010-2012.
 • Colonies of collaborative autonomous robots (Cocoabots). Project/contract: TEC200508066-C02-01/MIC. 2005-2008.

Publications:

 • Colomer, P. Miribel, A. Saiz-Vela, and J. Samitier, “A multi-harvested self-powered system in a low-voltage low-power technology,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 58, Issue. 9, pp. 4250-4263, November 2010.
 • A. Saiz-Vela, P. Miribel, J.Colomer, and J. Samitier, “Ripple reduction on a skipping-based regulated two-phase voltage doubler charge pump,” Electronic Letters, vol. 45, Issue 20,    pp. 1050-1052, September 2009.
 • Saiz-Vela, P. Miribel, J.Colomer, M. Puig-Vidal, and J. Samitier, “Charge pump design for high-voltage biasing applications in piezoelectric-based miniaturized robots,” Analog Integrated Circuits and Signal Processing, vol 59, num 2,  pp. 168-184, May 2009.
 • Colomer, P. Miribel, A. Saiz-Vela, M. Puig-Vidal, and J. Samitier, “Power-conditioning circuitry for a self-powered system based on micro PZT generators in a 0.13 μm low-voltage technology,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 55, Issue. 9, pp. 3249-3257, September 2008.

A. Saiz-Vela, P. Miribel, J.Colomer, M. Puig-Vidal, and J. Samitier, “Accurate design of high-voltage multistage voltage doublers based on a compact mathematical model,” Electronics Letters, vol. 43, pp.797-798, July 2007.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: