Alexandre Escolà Agustí

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

 Alexandre Escolà Agustí

Categoria/Categoría/Category:

Professor Agregat / Profesor Contratado Doctor / Equivalent to Associate Professor

Àrea/Área/Area:

Enginyeria Agroforestal / Ingeniería Agroforestal / Agricultural and Forest Engineering

Departament/Departamento/Department:

Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola / Ciencia e Ingeniería Forestal y Agrícola / Forestry and Agricultural Science and Engineering

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus ETSEA. Edifici 4. Despatx 2.02 / Campus ETSEA. Edificio 4. Despacho 2.02Campus ETSEA. 4 Building. Office 2.02

alex.escola@udl.cat

+34 973 70 28 62

Code ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-9775-5471

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Enginyer Tècnic Agrícola amb especialitat en Mecanització i Construccions Rurals per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, de la Universitat de Lleida, 1997.
 • Enginyer Agrònom amb orientació en Enginyeria Rural per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, de la Universitat de Lleida, 2001.
 • Doctor per la Universitat de Lleida, 2010.

 

Altres activitats de formació

Nom de l'activitat

Curs Acadèmic / Any

Durada

Centre / Lloc de realització

Curs introducció a QGIS. Noves eines i possibilitats en SIG

2014

24 hores

Vèrtex Consultoria Agroforestal

Curs avançat de QGIS aplicat a l’agricultura

2016

16 hores

Vèrtex Consultoria Agroforestal

Curs de formació de pilot de dron

2019

60 hores

Centre de Formació Contínua UdL

 

EspLOGO
 • Ingeniero Técnic Agrícola con especialidad en Mecanización y Construcciones Rurales por la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, de la Universitat de Lleida, 1997.
 • Ingeniero Agrónomo con orientación en Ingeniería Rural por la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, de la Universitat de Lleida, 2001.
 • Doctor por la Universitat de Lleida, 2010.

 

Otras actividades de formación

Nombre de la actividad

Curso Academico / Año

Duración

Centro / Lugar de realización

Curso introducción a QGIS. Nuevas herramientas y posibilidades en SIG

2014

24 horas

Vèrtex Consultoria Agroforestal

Curso avanzado de QGIS aplicado a la agricultura

2016

16 horas

Vèrtex Consultoria Agroforestal

Curso de formación de piloto de dron

2019

60 horas

Centre de Formació Contínua UdL

 

EngLOGO

• Agricultural Technical Engineer with specialization in Mechanization and Rural Construction by the Technical School Superior de Ingeniería Agraria, of the University of Lleida, 1997.
• Agronomist with guidance in Rural Engineering from the School of Agricultural Engineering of the University of Lleida, 2001.
• Doctor by the University of Lleida, 2010.

 

Other training activities

Activity name

Academic course / Year

Duration

Center / Place of development

Course introduction to QGIS. New tools and possibilities in GIS

2014

24 hours

Vèrtex Consultoria Agroforestal

QGIS advanced course applied to agriculture

2016

16 hours

Vèrtex Consultoria Agroforestal

Dron pilot training course

2019

60 hours

Centre de Formació Contínua UdL

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Enquestador del cens ramader de la secció d’estadística del DARP. 1998.
 • Comercial en concessionari de tractors Massey Fergusson/Fendt. 1998.
 • Enginyer agrònom al Centre de Mecanització Agrària del DARP. 2003-2005.
 • Professor associat a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, de la Universitat de Lleida. 2001-2006.
 • Professor Col·laborador Permanent a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, de la Universitat de Lleida. 2006-2010.
 • Professor Col·laborador Permanent Doctor a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, de la Universitat de Lleida. 2010-2013.
 • Professor Agregat/Profesor Contratado Doctor. 2013-Actualitat.
EspLOGO
 • Encuestador del censo ganadero de la sección de estadística del DARP. 1998.
 • Comercial en concessionario de tractores Massey Fergusson/Fendt. 1998.
 • Ingeniero Agrónomo en el Centre de Mecanització Agrària del DARP. 2003-2005.
 • Profesor asociado en la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, de la Universitat de Lleida. 2001-2006.
 • Profesor Colaborador Permanente en la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, de la Universitat de Lleida. 2006-2010.
 • Profesor Colaborador Permanente Doctor en la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, de la Universitat de Lleida. 2010-2013.
 • Profesor Contratado Doctor. 2013-Actualidad.
EngLOGO
 • Surveyor for the livestock census at the statistica section of the department of agriculture. 1998.
 • Seller of tractors Massey Fergusson/Fendt. 1998.
 • Agronomy Engineer at the Centre de Mecanització Agrària of the department of agriculture. 2003-2005.
 • Part-time assistant professor at the Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, de la Universitat de Lleida. 2001-2006.
 • Full-time assistant professor at the Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària, de la Universitat de Lleida. 2006-2013.
 • Eqv. Associate professor. 2013-present. 

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria Mecànica.
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.
 • Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació.
 • Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària.
 • Grau en Enginyeria Forestal.
 • Màster en Enginyeria de Forest
 • Màster en Protecció Integrada de Cultius
EspLOGO
 • Grado en Ingeniería Mecánica.
 • Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.
 • Grado en Arquitectura Técnica y Edificación.
 • Grado en Ingeniería Agraria y Alimentaria.
 • Grado en Ingeniería Forestal.
 • Máster en Ingeniería de Montes
 • Máster en Protección Integrada de Cultivos
EngLOGO
 • Degree in Enginyeria Mecànica.
 • Degree in Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica.
 • Degree in Arquitectura Tècnica i Edificació.
 • Degree in Enginyeria Agrària i Alimentària.
 • Degree in Enginyeria Forestal (Forest Engineering).
 • Master in Enginyeria de Forest (Forest Engineering).
 • Master in Protecció Integrada de Cultius (Integrated Crop Protection). 

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
 • Secretari Acadèmic del Departament d’Enginyeria Agroforestal. 2013-2019.
EspLOGO
 • Secretario Académico del Departamento de Ingeniería Agroforestal. 2013-2019.
EngLOGO
 • Academic secretary of the Departament of Agricultural and Forest Engineering. 2013-2019.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Agricultura de Precisió.
 • Sensors i automatització en agricultura.
EspLOGO
 • Agricultura de Precisión.
 • Sensores y automatitzación en agricultura.
EngLOGO
 • Precision Agriculture.
 • Sensors and automation in agriculture.

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
 • Trams de recerca: 2 (2017).
 • Tesis doctorals dirigides: 1 codirigida a la Universidade de Sao Paulo (Brasil)
 • Publicacions totals: 45/50 (Publons/Scopus, maig 2019).
 • Total de cites: 945/1275 (Publons/Scopus, maig 2019).
 • Mitjana anual cites: 78.8/98 (Publons/Scopus, maig 2019).
 • Índex h: 18/19 (Publons/Scopus, maig 2019).
 • Membre del comitè editorial de la revista JCR Precision Agriculture
 • Membre de la International Society of Precision Agriculture

Participació en projectes de recerca nacionals els darrers 5 anys:

 • PAgFRUIT: Tecnologías de Agricultura de Precisión para optimizar el manejo del dosel foliar y la protección fitosanitaria sostenible en plantaciones frutales (Referència del Projecte: RTI2018-094222-B-I00). Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 2019 – 2021.
 • LISA - Low Input Sustainable Agriculture (COMRDI16-1-0031-06). RIS3CAT – Agri-food Production Technologies Community (COTPA). European Union-FEDER. Generalitat de Catalunya-ACCIÓ. 2018 – 2021.
 • AgVANCE: Herramientas de base fotónica para la gestión agronómica y el uso de productos fitosanitarios sostenible en cultivos arbóreos en el marco de la agricultura de precisión (AGL2013-48297-C2-2-R). Ministerio de Economía y Competitividad. 2014 – 2017.
 • SAFESPRAY: Estrategias integrales para una utilización de fitosanitarios segura y eficaz. Pulverización de precisión y monitorización de la deriva en fruticultura (AGL2010-22304-C04-03). Ministerio de Ciencia e Innovación. 2010 – 2014.

Publicacions científiques (les 5 darreres/més importants):

 • Colaço A F, Molin J P, Rosell-Polo J R, Escolà A. 2018. Spatial variability in commercial orange groves. Part 1: canopy volume and height. Precision Agriculture. IN PRESS. DOI: 10.1007/s11119-018-9612-3.
 • Colaço A F, Molin J P, Rosell-Polo J R, Escolà A. 2018. Application of light detection and ranging and ultrasonic sensors to high-throughput phenotyping and precision horticulture: current status and challenges. Horticulture Research 5 (1), 35-46. DOI: 10.1038/s41438-018-0043-0.
 • Martínez-Casasnovas JA, Escolà A, Arnó J. 2018. Use of Farmer Knowledge in the Delineation of Potential Management Zones in Precision Agriculture: A Case Study in Maize (Zea mays L.). Agriculture 2018, 8(6), 84. DOI:10.3390/agriculture8060084.
 • Escolà A, Martínez-Casasnovas JA, Rufat J, Arnó J, Arbonés A, Sebé F, Pascual M, Gregorio E, Rosell-Polo JR. 2017. Mobile terrestrial laser scanner applications in precision fruticulture/horticulture and tools to extract information from canopy point clouds. Precision Agriculture 18(1), 111-132. DOI: 10.1007/s11119-016-9474-5.
 • Joan R. Rosell-Polo, Eduard Gregorio, Jordi Gené, Jordi Llorens, Xavier Torrent, Jaume Arnó, Alexandre Escolà. 2017. Kinect v2 Sensor-based Mobile Terrestrial Laser Scanner for Agricultural Outdoor Applications. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 22(6), 2420-2427. DOI: 10.1109/TMECH.2017.2663436.

Revisió d’articles en els darrers 5 anys:

 • Computers and electronics in Agriculture: 2
 • Crop protection: 1
 • Precision Agriculture: 5
 • Remote sensing: 1
EspLOGO
 • Tramos de investigación: 2 (2017).
 • Tesis doctorales dirigidas: 1 codirigida en la Universidade de Sao Paulo (Brasil)
 • Publicaciones totales: 45/50 (Publons/Scopus, mayo 2019).
 • Total de citas: 945/1275 (Publons/Scopus, mayo 2019).
 • Media anual citas: 78.8/98 (Publons/Scopus, mayo 2019).
 • Índice h: 18/19 (Publons/Scopus, mayo 2019).
 • Miembro del comité editorial de la revista JCR Precision Agriculture
 • Miembro de la International Society of Precision Agriculture

Participación en proyectos de investigación nacionales en los últimos 5 años:

 • PAgFRUIT: Tecnologías de Agricultura de Precisión para optimizar el manejo del dosel foliar y la protección fitosanitaria sostenible en plantaciones frutales (Referència del Projecte: RTI2018-094222-B-I00). Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 2019 – 2021.
 • LISA - Low Input Sustainable Agriculture (COMRDI16-1-0031-06). RIS3CAT – Agri-food Production Technologies Community (COTPA). European Union-FEDER. Generalitat de Catalunya-ACCIÓ. 2018 – 2021.
 • AgVANCE: Herramientas de base fotónica para la gestión agronómica y el uso de productos fitosanitarios sostenible en cultivos arbóreos en el marco de la agricultura de precisión (AGL2013-48297-C2-2-R). Ministerio de Economía y Competitividad. 2014 – 2017.
 • SAFESPRAY: Estrategias integrales para una utilización de fitosanitarios segura y eficaz. Pulverización de precisión y monitorización de la deriva en fruticultura (AGL2010-22304-C04-03). Ministerio de Ciencia e Innovación. 2010 – 2014.

Publicaciones científicas (las 5 últimas/más importantes):

 • Colaço A F, Molin J P, Rosell-Polo J R, Escolà A. 2018. Spatial variability in commercial orange groves. Part 1: canopy volume and height. Precision Agriculture. IN PRESS. DOI: 10.1007/s11119-018-9612-3.
 • Colaço A F, Molin J P, Rosell-Polo J R, Escolà A. 2018. Application of light detection and ranging and ultrasonic sensors to high-throughput phenotyping and precision horticulture: current status and challenges. Horticulture Research 5 (1), 35-46. DOI: 10.1038/s41438-018-0043-0.
 • Martínez-Casasnovas JA, Escolà A, Arnó J. 2018. Use of Farmer Knowledge in the Delineation of Potential Management Zones in Precision Agriculture: A Case Study in Maize (Zea mays L.). Agriculture 2018, 8(6), 84. DOI:10.3390/agriculture8060084.
 • Escolà A, Martínez-Casasnovas JA, Rufat J, Arnó J, Arbonés A, Sebé F, Pascual M, Gregorio E, Rosell-Polo JR. 2017. Mobile terrestrial laser scanner applications in precision fruticulture/horticulture and tools to extract information from canopy point clouds. Precision Agriculture 18(1), 111-132. DOI: 10.1007/s11119-016-9474-5.
 • Joan R. Rosell-Polo, Eduard Gregorio, Jordi Gené, Jordi Llorens, Xavier Torrent, Jaume Arnó, Alexandre Escolà. 2017. Kinect v2 Sensor-based Mobile Terrestrial Laser Scanner for Agricultural Outdoor Applications. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 22(6), 2420-2427. DOI: 10.1109/TMECH.2017.2663436.

Revisión de artículos en los últimos 5 años:

 • Computers and electronics in Agriculture: 2
 • Crop protection: 1
 • Precision Agriculture: 5
 • Remote sensing: 1
EngLOGO
 • Period of Research activity: 2 (2017).
 • D. Thesis directed: 1 co-directed at the Universidade de Sao Paulo (Brasil)
 • Total Publications: 45/50 (Publons/Scopus, May 2019).
 • Total citations: 945/1275 (Publons/Scopus, May 2019).
 • Average anual citations: 78.8/98 (Publons/Scopus, May 2019).
 • H-index: 18/19 (Publons/Scopus, maig 2019).
 • Member of the editorial board of the JCR Journal Precision Agriculture
 • Member of the International Society of Precision Agriculture

Participation in national research projects in the last 5 years:

 • PAgFRUIT: Tecnologías de Agricultura de Precisión para optimizar el manejo del dosel foliar y la protección fitosanitaria sostenible en plantaciones frutales (Referència del Projecte: RTI2018-094222-B-I00). Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 2019 – 2021.
 • LISA - Low Input Sustainable Agriculture (COMRDI16-1-0031-06). RIS3CAT – Agri-food Production Technologies Community (COTPA). European Union-FEDER. Generalitat de Catalunya-ACCIÓ. 2018 – 2021.
 • AgVANCE: Herramientas de base fotónica para la gestión agronómica y el uso de productos fitosanitarios sostenible en cultivos arbóreos en el marco de la agricultura de precisión (AGL2013-48297-C2-2-R). Ministerio de Economía y Competitividad. 2014 – 2017.
 • SAFESPRAY: Estrategias integrales para una utilización de fitosanitarios segura y eficaz. Pulverización de precisión y monitorización de la deriva en fruticultura (AGL2010-22304-C04-03). Ministerio de Ciencia e Innovación. 2010 – 2014.

Scientific publications (last 5 /most important):

 • Colaço A F, Molin J P, Rosell-Polo J R, Escolà A. 2018. Spatial variability in commercial orange groves. Part 1: canopy volume and height. Precision Agriculture. IN PRESS. DOI: 10.1007/s11119-018-9612-3.
 • Colaço A F, Molin J P, Rosell-Polo J R, Escolà A. 2018. Application of light detection and ranging and ultrasonic sensors to high-throughput phenotyping and precision horticulture: current status and challenges. Horticulture Research 5 (1), 35-46. DOI: 10.1038/s41438-018-0043-0.
 • Martínez-Casasnovas JA, Escolà A, Arnó J. 2018. Use of Farmer Knowledge in the Delineation of Potential Management Zones in Precision Agriculture: A Case Study in Maize (Zea mays L.). Agriculture 2018, 8(6), 84. DOI:10.3390/agriculture8060084.
 • Escolà A, Martínez-Casasnovas JA, Rufat J, Arnó J, Arbonés A, Sebé F, Pascual M, Gregorio E, Rosell-Polo JR. 2017. Mobile terrestrial laser scanner applications in precision fruticulture/horticulture and tools to extract information from canopy point clouds. Precision Agriculture 18(1), 111-132. DOI: 10.1007/s11119-016-9474-5.
 • Joan R. Rosell-Polo, Eduard Gregorio, Jordi Gené, Jordi Llorens, Xavier Torrent, Jaume Arnó, Alexandre Escolà. 2017. Kinect v2 Sensor-based Mobile Terrestrial Laser Scanner for Agricultural Outdoor Applications. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 22(6), 2420-2427. DOI: 10.1109/TMECH.2017.2663436.

Reviews in the last 5 years:

 • Computers and electronics in Agriculture: 2
 • Crop protection: 1
 • Precision Agriculture: 5
 • Remote sensing: 1

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: