Alfons Garvín Arnés

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

 Alfons Garvín Arnés

Categoria/Categoría/Category:

Professor Agregat / Profesor Agregado / Aggregate professor

Àrea/Área/Area:

Tecnologia d’Aliments / Tecnología de Alimentos / Food Technology

Departament/Departamento/Department:

Tecnologia, Enginyeria i Ciència d'Aliments / Tecnología, Ingeniería y Ciencia de Alimentos / Technology, Engineering and Food Science

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus ETSEA. Edifici 2. Despatx 2.15 / Campus ETSEA. Edificio 2. Despacho 2.15Campus ETSEA. Building 2. Office 2.15

alfonso.garvin@udl.cat

+34 973 70 29 07

Code ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-2569-3432

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Doctor en Química
EspLOGO
 • Doctor en Química

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Enginyeria Química
EspLOGO
 • Ingeniería Química

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Enginyeria Industrial.
 • Biotecnologia.
 • Enginyeria Agrària i Alimentària.
 • Ciència i Tecnologia dels Aliments.
EspLOGO
 • Ingeniería Industrial.
 • Biotecnología.
 • Ingeniería Agraria y Alimentaria.
 • Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
 • Industrial Engineering.
 • Biotechnology.
 • Agri-food Engineering.
 • Food Science and Technology.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

 

 

Gestió / Gestión / Management

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Fotoquímica, reologia i cinètica aplicades a aliments
EspLOGO
 • Fotoquímica, reología y cinética aplicadas a alimentos
EngLOGO
 • Photochemistry, reology and kinetics in food

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
 • CTQ2011 – 26569 - Inactivació d’enzims, degradació de compostos tòxics i efectes colaterals en sucs de fruites mitjançant irradiació UV
 • Convenis i serveis específics amb empreses de l’àmbit químic i alimentari.
EspLOGO
 • CTQ2011 – 26569 - Inactivación de enzimas, degradación de compuestos tóxicos y efectos colaterales en zumos de frutas mediante irradiación UV 
 • Convenios y servicios específicos con empreses del ámbito químico y alimentario.
EngLOGO
 • CTQ2011 – 26569 – Enzim inactivation, tòxic compounds degradation and collateral effects in fruit juices by irradiating UV
 • Technical agreements and services to companyies related to chemical and food industry.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

 

   Darrera modificació: