Álvaro de Gracia Cuesta

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

de Gracia

Nom/Nombre/Name:

 Álvaro de Gracia Cuesta

Categoria/Categoría/Category:

Lector / Lector / Lecturer

Àrea/Área/Area:

Màquines i motors tèrmiques / Máquinas y motores térmicos / Heat engines

Departament/Departamento/Department:

Enginyeria Industrial i de l'Edificació / Ingeniería Industrial y de la Edificación / Industrial and Building Engineering

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

 Campus de Cappont. Edifici CREA. Despatx 1.12 / Campus de Cappont. Edificio CREA. Despacho 1.12Campus of Cappont. CREA Building. Office 1.12

Alvaro.degracia@udl.cat

+34 973 00 33 33

Code ORCID:

 http://orcid.org/0000-0002-8208-5487

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Doctorat al 2013 (UdL)
 • Màster en Ciències Aplicades a l’enginyeria al 2011 (UdL)
 • Enginyer Industrial Superior al 2009 (UPC)
EspLOGO
 • Doctorado en 2013 (UdL)
 • Máster en ciencias aplicadas a la ingeniería en 2011 (UdL)
 • Ingeniero Industrial Superior al 2009 (UPC)
EngLOGO
 • PhD on 2013 (UdL)
 • Master on Applied Sciences for Engineering on 2011 (UdL)
 • Mechanical Engineer on 2009 (UPC)

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • 2018-2019 Investigador Postdoctoral TECNIOspring PLUS. Marie Curie H2020. Universitat de Lleida.
 • 2016-2017. Investigador Postdoctoral Juan de la CIerva. Universitat Rovira i Virgili.
 • Investigador Postdoctoral CELIMIN: Universitat de Antofagasta, Chile.
 • 2013-2014. Investigador Postdoctoral. Universitat de Lleida.
EspLOGO
 • 2018-2019 Investigador Postdoctoral TECNIOspring PLUS. Marie Curie H2020. Universitat de Lleida.
 • 2016-2017. Investigador Postdoctoral Juan de la CIerva. Universitat Rovira i Virgili.
 • Investigador Postdoctoral CELIMIN: Universitat de Antofagasta, Chile.
 • 2013-2014. Investigador Postdoctoral. Universitat de Lleida.
EngLOGO
 • 2018-2019 Postdoctoral researcher TECNIOspring PLUS. Marie Curie H2020. Universitat de Lleida.
 • 2016-2017. Postdoctoral researcher Juan de la CIerva. Universitat Rovira i Virgili.
 • Postdoctoral researcher at CELIMIN: Universitat de Antofagasta, Chile.
 • 2013-2014. Postdoctoral researcher. Universitat de Lleida

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Grau en Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat
 • Màster en Enginyeria Industrial
EspLOGO
 • Grado en Ingeniería Mecánica
 • Grado en Ingeniería de la Energía y Sostenibilidad
 • Máster en Ingeniería Industrial
EngLOGO
 • Degree in Mechanical Engineering
 • Degree in Energy and Sustainability Engineering
 • Master 's Degree in Industrial Engineering

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

Recerca / Investigación / Research

Ambit de recerca

catLOGO
 • Eficiència energética
 • Emmagatzematge d’energia tèrmica
EspLOGO
 • Eficiencia energética
 • Almacenamiento de energía térmica
EngLOGO
 • Energy efficiency
 • Thermal energy storage

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
 • Participació en 3 projectes nacionals espanyols i un projecte nacional xilè.
 • Participació en 6 projectes europeus (3 FP7, 3 H2020).
 • Inventor de 3 patents.
 • Autor de més de 65 publicacions indexades. h-index 25.
 • Participació en més de 80 congressos.
 • Participación en 3 proyectos nacionales españoles i un proyecto nacional chileno.
 • Participación en 6 proyectos europeos (3 FP7, 3 H2020).
 • Inventor de 3 patentes.
 • Autor de más de 65 publicaciones indexadas. h-index 25.
 • Participación en más de 80 congresos.
EngLOGO
 • Participation in 3 national Spanish projects and one Chilean national project.
 • Participation on 6 European Projects (3 FP7, 3 H2020).
 • Inventor of 3 patents
 • Author of more than 65 SCI publications. h-index 25.
 • Participation on more than 80 conferences.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: