Anna Bacardit Dalmases

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

Anna Bacardit Dalmases

Categoria/Categoría/Category:

Professora Agregada / Profesora Agregada / Aggregate professor

Àrea/Área/Area:

Enginyeria Química-Enginyeria del cuir / Ingeniería Química-Ingeniería del cuero / Chemical Engineering-Leather Engineering

Departament/Departamento/Department:

Enginyeria Industrial i de l'Edificació / Ingeniería Industrial y de la Edificación /Industrial and Building Engineering

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus d'Igualada / Campus de IgualadaCampus of Igualada

anna.bacardit@udl.cat

+34 938035300

Code ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-1871-4127

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Doctora en Ciències Químiques
 • Enginyera en Organització Industrial
 • Enginyeria Tècnica Industrial Química
EspLOGO
 • Doctora en Ciencias Químicas
 • Ingeniera en Organización Industrial
 • Ingeniera Técnica Industrial Química
EngLOGO
 • Doctor in Chemical Sciences
 • Management Engineer
 • Chemical Engineer

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Enginyera tècnica en un laboratori acreditat pel control de qualitat per l’edificació (1995)
 • Tècnica de laboratori a BASF (1996-1999)
 • Professora des del 1999
EspLOGO
 • Ingeniera técnica en un laboratorio acreditado por el control de calidad para la edificación (1995)
 • Técnica de laboratorio a BASF (1996-1999)
 • Profesora desde 1999
EngLOGO
 • Technical engineer in an accredited laboratory for quality control for building (1995)
 • Laboratory technician at BASF (1996-1999)
 • Professor since 1999

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria Química
 • Màster en Enginyeria del Cuir
EspLOGO
 • Grado en Ingeniería Química
 • Master en Ingeniería del Cuero
EngLOGO
 • Degree in Chemical Engineering
 • Master in Leather Engineering

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
 • Sotsdirectora Acadèmica de l’Escola d’Enginyeria d’Igualada (2008-2010)
 • Directora Acadèmica de l’Escola d’Enginyeria d’Igualada (2010-2018)
 • Coordinadora del Màster en Enginyeria del Cuir (2008-2016)
EspLOGO
 • Subdirectora Académica de la Escuela de Ingeniería de Igualada (2008-2010)
 • Directora Académica de la Escuela de Ingeniería de Igualada (2010-2018)
 • Coordinadora del Máster en Ingeniería del Cuero (2008-2016)
EngLOGO
 • Academic Deputy Director of the Escola d'Enginyeria d'Igualada (2008-2010)
 • Academic Director of the Escola d'Enginyeria d'Igualada (2010-2018)
 • Coordinator of the Master's Degree in Leather Engineering (2008-2016)

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Noves tecnologies i materials en el sector de la pell, biotecnologia i materials avançats.
 • Suport al futur del sector adober a través de la potenciació de les seves especificitats, la resolució de problemàtiques d'ordre comercial i normatiu en un entorn globalitzat fortament advers per a la seva continuïtat, i en la generació de noves activitats productives a partir del coneixement dels materials i la seva extensió més enllà dels productes clàssics, excessivament madurs per suportar la competència dels països emergents.
 • Desenvolpament de processos mediambientalment més nets.
 • Revalorització de residus i materials procedents del sector adober per més endavant aplicar-lo de forma horitzontal a altres sectors.
 • Estudi de l'obtenció de nous materials mitjançant l'aplicació de la nanotecnologia en diferents biomaterials: Pell, paper i tèxtil.ector de la pell
EspLOGO
 • Nuevas tecnologías y materiales en el sector de la piel, biotecnología y materiales avanzados.
 • Apoyo al futuro del sector de curtidos a través de la potenciación de sus especificidades, la resolución de problemáticas de orden comercial y normativo en un entorno globalizado fuertemente adverso para su continuidad, y en la generación de nuevas actividades productivas a partir del conocimiento los materiales y su extensión más allá de los productos clásicos, excesivamente maduros para soportar la competencia de los países emergentes.
 • Desarrollo de procesos medioambientalmente más limpios.
 • Revalorización de residuos y materiales procedentes del sector de curtidos para más adelante aplicarlo de forma horizontal a otros sectores.
 • Estudio de la obtención de nuevos materiales mediante la aplicación de la nanotecnología en diferentes biomateriales: Piel, papel y textil.
EngLOGO
 • New technologies and materials in the leather, biotechnology and advanced materials.
 • Support for the future of the tanning sector through the enhancement of its specific features, the resolution of commercial and regulatory issues in a globalized environment that is strongly adverse for its continuity, and the generation of new productive activities based on knowledge of materials and its extension beyond the classic products, too mature to withstand the competition of emerging countries.
 • Development of environmentally cleaner processes.
 • Revaluation of waste and materials from the tanning sector to later apply it horizontally to other sectors.
 • Study of the obtaining of new materials through the application of nanotechnology in different biomaterials: leather, paper and textiles.

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO

Títol del projecte: Nueva tecnología ecológica de lavado doméstico mediante perlas poliméricas nanoestructuradas

Entitat finançadora: Eurostars-2 (Actuación Interempresas Internacional)

Referència de la concessió: POBECO E!10857

Import concedit: 1006694.00 €

Durada: des de/d’ 01/05/2017 fins a 30/04/2020

Investigador/a principal: Josep Rocas

     

 

Títol del projecte: Innovador artículo de cuero sostenible libre de compuestos orgánicos volátiles (COVs) y reticulantes - NoVOCs

Entitat finançadora: Ministerio de economía y competitividad

Referència de la concessió: RTC-2016-4575-5

Import concedit: 614670.00 €

Durada: des de/d’ 11/07/2016 fins a 11/07/2019

Investigador/a principal: Anna Bacardit Dalmases i Lluís Ollé Otero

     

 

Autors: Olle, L.; Baquero, G.; Solé, M.; Cuadros, R.; Bacardit, A.

Títol: Application of highly carboxylate resins in aqueous emulsion for leather coating avoiding the use of isopropyl alcohol.

Ref. Journal of Cleaner Production. 129, pp. 23 - 29. 15/08/2016. ISSN 0959-6526. Q1

 

Autors: Bacardit, A.; van der Burgh, S.; Armengol, J.; Olle, L.

Titol: Evaluation of a new environment friendly tanning process

Ref. Journal of cleaner production (ISSN: 0959-6526) 65, pages 568-573. 06/02/2014. Q1

 

Autors: Olle, L.; Bou, J. J.; Shendrik, A.; Bacardit, A.

Titol: Sustainable solvent-free finishing of patent leather using carbonyl-functional resins

Ref. Journal of cleaner production (ISSN: 0959-6526) 65, pages 590-594. 29/07/2013. Q1

 

Autors: Olle, L.; Sorolla, S.; Casas, C.; Bacardit, A.

Titol: Developing of a dehydration process for bovine leather to obtain a new collagenous material

Ref. Journal of cleaner production (ISSN: 0959-6526) 51, pages: 177-183. 15/07/2013. Q1

 

Autors: Bacardit, A.; Morera, J.M.; Olle, L.; Bartolí, E.; Borràs, M.

Titol: High chrome exhaustion in a non-float tanning process using a sulphonic aromatic acid

Ref. Chemosphere (ISSN: 0045-6535) 73, pages: 820-824. 10/2008. Q1

EspLOGO

Título del proyecto: Nueva tecnología ecológica de lavado doméstico mediante perlas poliméricas nanoestructuradas

Entidad financiadora: Eurostars-2 (Actuación Interempresas Internacional)

Referencia de la concesión: POBECO E!10857

Importe concedido: 1006694.00 €

Duración: desde 01/05/2017 hasta  30/04/2020

Investigador/a principal: Josep Rocas

     

 

Título del proyecto: Innovador artículo de cuero sostenible libre de compuestos orgánicos volátiles (COVs) y reticulantes - NoVOCs

Entidad financiadora: Ministerio de economía y competitividad

Referencia de la concesión: RTC-2016-4575-5

Importe concedido: 614670.00 €

Duración: desde 11/07/2016 hasta 11/07/2019

Investigador/a principal: Anna Bacardit Dalmases i Lluís Ollé Otero

     

 

Autores: Olle, L.; Baquero, G.; Solé, M.; Cuadros, R.; Bacardit, A.

Título: Application of highly carboxylate resins in aqueous emulsion for leather coating avoiding the use of isopropyl alcohol.

Ref. Journal of Cleaner Production. 129, pp. 23 - 29. 15/08/2016. ISSN 0959-6526. Q1

 

Autores: Bacardit, A.; van der Burgh, S.; Armengol, J.; Olle, L.

Titulo: Evaluation of a new environment friendly tanning process

Ref. Journal of cleaner production (ISSN: 0959-6526) 65, pages 568-573. 06/02/2014. Q1

 

Autores: Olle, L.; Bou, J. J.; Shendrik, A.; Bacardit, A.

Titulo: Sustainable solvent-free finishing of patent leather using carbonyl-functional resins

Ref. Journal of cleaner production (ISSN: 0959-6526) 65, pages 590-594. 29/07/2013. Q1

 

Autores: Olle, L.; Sorolla, S.; Casas, C.; Bacardit, A.

Titulo: Developing of a dehydration process for bovine leather to obtain a new collagenous material

Ref. Journal of cleaner production (ISSN: 0959-6526) 51, pages: 177-183. 15/07/2013. Q1

 

Autores: Bacardit, A.; Morera, J.M.; Olle, L.; Bartolí, E.; Borràs, M.

Titulo: High chrome exhaustion in a non-float tanning process using a sulphonic aromatic acid

Ref. Chemosphere (ISSN: 0045-6535) 73, pages: 820-824. 10/2008. Q1

EngLOGO

Reference: Nueva tecnología ecológica de lavado doméstico mediante perlas poliméricas nanoestructuradas

Finantial organization: Eurostars-2 (Actuación Interempresas Internacional)

Grant:  1006694.00 €

Date: from 01/05/2017 to  30/04/2020

 

Reference: RTC-2016-4575-5

Title: Innovador artículo de cuero sostenible libre de compuestos orgánicos volátiles (COVs) y reticulantes - NoVOCs

Finantial Organization:Ministerio de Economía y Competitividad

Date: 11/07/2016 - 11/07/2019  Grant: 614.670 €

IP: Anna Bacardit Dalmases

 

 

Authors: Olle, L.; Baquero, G.; Solé, M.; Cuadros, R.; Bacardit, A.

Title: Application of highly carboxylate resins in aqueous emulsion for leather coating avoiding the use of isopropyl alcohol.

Ref. Journal of Cleaner Production. 129, pp. 23 - 29. 15/08/2016. ISSN 0959-6526. Q1

 

Authors: Bacardit, A.; van der Burgh, S.; Armengol, J.; Olle, L.

Title: Evaluation of a new environment friendly tanning process

Ref. Journal of cleaner production (ISSN: 0959-6526) 65, pages 568-573. 06/02/2014. Q1

 

Authors: Olle, L.; Bou, J. J.; Shendrik, A.; Bacardit, A.

Title: Sustainable solvent-free finishing of patent leather using carbonyl-functional resins

Ref. Journal of cleaner production (ISSN: 0959-6526) 65, pages 590-594. 29/07/2013. Q1

 

Authors: Olle, L.; Sorolla, S.; Casas, C.; Bacardit, A.

Title: Developing of a dehydration process for bovine leather to obtain a new collagenous material

Ref. Journal of cleaner production (ISSN: 0959-6526) 51, pages: 177-183. 15/07/2013. Q1

 

Authors: Bacardit, A.; Morera, J.M.; Olle, L.; Bartolí, E.; Borràs, M.

Title: High chrome exhaustion in a non-float tanning process using a sulphonic aromatic acid

Ref. Chemosphere (ISSN: 0045-6535) 73, pages: 820-824. 10/2008. Q1

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: