Carla Vintró Sánchez

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

 Carla Vintró Sánchez

Categoria/Categoría/Category:

Professor Agregat / Profesor Agregado / Aggregate professor

Àrea/Área/Area:

Organització d'Empreses / Organización de Empresas / Business Organization

Departament/Departamento/Department:

Administració d’Empreses / Administración de Empresas / Business Administration

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus d'Igualada. Despatx 02 / Campus de Igualada. Despacho 02Campus of Igualada. Office 02

carla.vintro@aegern.udl.cat

+34 973 70 27 31

Code ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-4189-1500

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Enginyera Tècnica Industrial Mecànica, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 2004
 • Enginyera en Organització Industrial, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 2007
 • Doctora en Recursos Naturals i Medi Ambient, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 2011
 • Màster en Prevenció de Riscos Laborals, Universitat de Barcelona (UB), 2007

 

Altres activitats de formació

Nom de l'activitat

Curs Acadèmic / Any

Durada

Centre / Lloc de realització

Diploma de formació continua especialitat en Ergonomia i Psicosociologia (Màster de Prevenció de Riscos Laborals

2007

1 any

Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona

Diploma de formació continua especialitat en Ergonomia i Psicosociologia (Màster de Prevenció de Riscos Laborals)

2008

1 any

Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona

Curs d'auditor de sistemes de gestió de la prevenció de riscos laborals

2009

100 hores

Instituto Madrileño de Formación – IMF

 

EspLOGO
 • Ingeniera Técnica Industrial Mecánica, Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), 2004
 • Ingeniera en Organización Industrial, Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), 2007
 • Doctora en Recursos Naturales y Medioambiente, Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), 2011
 • Máster en Prevención de Riesgos Laborales, Universidad de Barcelona (UB), 2007

 

Otras actividades de formación

Nombre de la actividad

Curso Academico / Año

Duración

Centro / Lugar de realización

Diploma de formación continua especialidad en Ergonomía y Psicosociología (Máster de Prevención de Riesgos Laborales

2007

1 año

Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona

Diploma de formación continua especialidad en Higiene Industrial (Máster de Prevención de Riesgos Laborales)

2008

1 año

Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona

Curso de auditor de sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales

2009

100 horas

Instituto Madrileño de Formación – IMF

 

 • Technical Mechanical Engineer, Polytechnic University of Catalonia (Universitat Politècnica de Catalunya - UPC), 2004
 • Industrial Organization Engineer, Polytechnic University of Catalonia (Universitat Politècnica de Catalunya - UPC), 2007
 • PhD Natural Resources and Environment, Polytechnic University of Catalonia (Universitat Politècnica de Catalunya - UPC), 2011
 • Master Occupational Risk Prevention, University of Barcelona (Universitat de Barcelona - UB), 2007

 

Other training activities

Activity name

Academic course / Year

Duration

Center / Place of development

Continuous Training Diploma in Ergonomics and Psicosociology (Master in Occupational Risk Prevention)

2007

1 year

Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona

Continuous Training Diploma in Industrial Hygiene (Master in Occupational Risk Prevention)

2008

1 year

Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona

Auditor of occupational prevention risk management systems

2009

100 hours

Instituto Madrileño de Formación – IMF

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Professora de Cursos de Formació Ocupacional. 2007-2015.
 • Professora Ajudant. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 2008-2012.
 • Professora Associada. Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 2012-2018.
 • Professora Col·laboradora. EAE Business School. 2012-2018.
 • Professora Col·laboradora. Fundació Universitària del Bages (FUB) - UManresa (UVic). 2012-2018.
 • Professora Col·laboradora. Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 2016-2018.
 • Professora Agregada. Universitat de Lleida (UdL). 2018-actualment.
EspLOGO
 • Profesora de Cursos de Formación Ocupacional. 2007-2015.
 • Profesora Ayudante. Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). 2008-2012.
 • Profesora Asociada. Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). 2012-2018.
 • Profesora Colaboradora. EAE Business School. 2012-2018.
 • Profesora Colaboradora. Fundación Universitaria del Bages (FUB)- UManresa (UVic). 2012-2018.
 • Profesora Colaboradora. Universitat Oberta de Catalunya (UOC). 2016-2018.
 • Profesora Agregada. Universidad de Lleida (UdL). 2018-actualmente
EngLOGO
 • Teacher of Occupational Vocational Training courses. 2007-2015.
 • Assistant Professor. Polytechnic University of Catalonia (Universitat Politècnica de Catalunya - UPC). 2008-2012.
 • Part-Time Associate Professor. Polytechnic University of Catalonia (Universitat Politècnica de Catalunya - UPC). 2012-2018.
 • Collaborator Professor. EAE Business School. 2012-2018.
 • Collaborator Professor. Fundació Universitària del Bages (FUB)- UManresa (UVic). 2012-2018.
 • Collaborator Professor. Open University of Catalonia (Universitat Oberta de Catalunya - UOC). 2016-2018.
 • Aggregate Professor. University of Lleida (Universitat de Lleida -UdL). 2018-currently

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística
 • Grau en Enginyeria Química
EspLOGO
 • Grado en Ingeniería en Organización Industrial y Logística
 • Grado en Ingeniería Química
EngLOGO
 • Degree Industrial Organization and Logistics Engineering
 • Degree in Chemical Engineering

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

Recerca / Investigación / Research

catLOGO
 • Responsabilitat Social Corporativa
 • Gestió Medi Ambiental i de Prevenció de Riscos Laborals
EspLOGO
 • Responsabilidad Social Corporativa
 • Gestión Medioambiental y de Prevención de Riesgos Laborales
EngLOGO
 • Corporate Social Responsibility
 • Environmental and Occupational Risk Prevention Management

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO

Tesis doctorals dirigides: 1 codirigida en curs

Publicacions totals: 18

Total de publicacions de primer quartil: 4

Total de cites: 143

Mitjana anual de cites (darrers 5 anys): 23.8

h-index: 6

Participació en projectes europeus:

 • Undersafe “Wireless intelligent system for environmental evaluation, safety monitoring and guidance for recreational and ecotourism underground”. Commission of European Communities. FP7-286176-UNDERSAFE. Coordinador científic: Dr. Lluís Sanmiquel Pera. 01/10/2011 a 30/09/2013

Participació en projectes nacionals:

 • Factor humano e incertidumbre sobre la secuenciación y equilibrado en líneas de modelos mixtos. TIN2014-57497-P. Coordinador Científic: Dr. Joaquin Bautista Valhondo. 01/01/2015 a 31/12/2018.
 • Aprovechando los nuevos paradigmas de computo para los retos de la sociedad digital – UDL. TIN2017-84553C2-2-R. Coordinador científic: Dr Fernando Cores Prado i Dra. Concepció Roig Mateu. 01/12/2018 a 31/12/2020.

Participació en altres projectes competitius:

 • Organització de la Producció i d'Empresa (OPE) Aspectes tècnics, jurídics i econòmics en Producció (PROTHIUS). 2014 SGR 271 (AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca). Coordinador Científic: Dr. Joaquin Bautista Valhondo. 01/01/2014 a 31/12/2016.
 • OPE-PROTHIUS-Organització de la Producció en Tallers Híbrids. 2017 SGR 314 (AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca). Coordinador Científic: Dr. Joaquin Bautista Valhondo. 01/01/2017 a 31/12/2018.

 Publicacions (les 5 darreres més importants):

 • Cuatrecasas-Arbós,Ll.; Fortuny-Santos,J.; Vintró-Sanchez,C. (2011). The Operations-Time chart: a graphical tool to evaluate the performance of production systems. From batch-and-queue to lean manufacturing. COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, Vol.61, No. 3, pp.663-675.
 • Vintró, C.; Fortuny, J.; Sanmiquel, Ll.; Freijo, M.; Edo, T. (2012). Is corporate social responsibility possible in the mining sector? Evidence from Catalan companyies. Resources Policy, Vol. 37, pp.118-125.
 • Vintró, C.; Sanmiquel, Ll.; Freijo, M. (2014). Environmental sustainability in the mining sector. Evidence from Catalan Companies. Journal of Cleaner Production, Vol. 84, pp.155-163.
 • Sanmiquel, Ll.; Rossell, J.M.; Vintró, C.; Freijo, M. (2015). Study of Spanish mining accidents using data mining techniques. Safety science, Vol. 75, pp. 49-55.
 • Sanmiquel, Ll.; Bascompta, M.; Vintró, C.; Yubero, T. (2018). Subsidence management system for underground mining. Minerals, Vol. 8, No. 6, pp. 1-13.
EspLOGO

Tesis doctorales dirigidas: 1 codirigida en curso

Publicaciones totales: 18

Total de publicaciones de primer cuartil: 4

Total de citas: 143

Media anual de citas (últimos 5 años): 23.8

h-index: 6

Participación en proyectos europeos:

 • Undersafe “Wireless intelligent system for environmental evaluation, safety monitoring and guidance for recreational and ecotourism underground”. Commission of European Communities. FP7-286176-UNDERSAFE. Coordinador científico: Dr. Lluís Sanmiquel Pera. 01/10/2011 a 30/09/2013

Participación en proyectos nacionales:

 • Factor humano e incertidumbre sobre la secuenciación y equilibrado en líneas de modelos mixtos. TIN2014-57497-P. Coordinador Científico: Dr. Joaquin Bautista Valhondo. 01/01/2015 a 31/12/2018.
 • Aprovechando los nuevos paradigmas de computo para los retos de la sociedad digital – UDL. TIN2017-84553C2-2-R. Coordinador científico: Dr Fernando Cores Prado i Dra. Concepció Roig Mateu. 01/12/2018 a 31/12/2020.

Participación en otros proyectos competitivos:

 • Organització de la Producció i d'Empresa (OPE) Aspectes tècnics, jurídics i econòmics en Producció (PROTHIUS). 2014 SGR 271 (AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca). Coordinador Científico: Dr. Joaquin Bautista Valhondo. 01/01/2014 a 31/12/2016.
 • OPE-PROTHIUS-Organització de la Producció en Tallers Híbrids. 2017 SGR 314 (AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca). Coordinador Científico: Dr. Joaquin Bautista Valhondo. 01/01/2017 a 31/12/2018.

 Publicaciones (las 5 últimas más importantes):

 • Cuatrecasas-Arbós,Ll.; Fortuny-Santos,J.; Vintró-Sanchez,C. (2011). The Operations-Time chart: a graphical tool to evaluate the performance of production systems. From batch-and-queue to lean manufacturing. COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, Vol.61, No. 3, pp.663-675.
 • Vintró, C.; Fortuny, J.; Sanmiquel, Ll.; Freijo, M.; Edo, T. (2012). Is corporate social responsibility possible in the mining sector? Evidence from Catalan companyies. Resources Policy, Vol. 37, pp.118-125.
 • Vintró, C.; Sanmiquel, Ll.; Freijo, M. (2014). Environmental sustainability in the mining sector. Evidence from Catalan Companies. Journal of Cleaner Production, Vol. 84, pp.155-163.
 • Sanmiquel, Ll.; Rossell, J.M.; Vintró, C.; Freijo, M. (2015). Study of Spanish mining accidents using data mining techniques. Safety science, Vol. 75, pp. 49-55.
 • Sanmiquel, Ll.; Bascompta, M.; Vintró, C.; Yubero, T. (2018). Subsidence management system for underground mining. Minerals, Vol. 8, No. 6, pp. 1-13.
EngLOGO

Doctoral Thesis: 1 co-supervised (under development)

Publications: 18

Publications in the first quartile: 4

Citations: 143

Annual average citations (last 5 years): 23.8

h-index: 6

European Competitive Projects:

 • Undersafe “Wireless intelligent system for environmental evaluation, safety monitoring and guidance for recreational and ecotourism underground”. Commission of European Communities. FP7-286176-UNDERSAFE. Scientific Coordinator: PhD. Lluís Sanmiquel Pera. 01/10/2011 - 30/09/2013

National Competitive Projects:

 • Factor humano e incertidumbre sobre la secuenciación y equilibrado en líneas de modelos mixtos. TIN2014-57497-P. Scientific Coordinator: PhD. Joaquin Bautista Valhondo. 01/01/2015 - 31/12/2018.
 • Aprovechando los nuevos paradigmas de computo para los retos de la sociedad digital – UDL. TIN2017-84553C2-2-R. Scientific Coordinator: PhD. Fernando Cores Prado and PhD. Concepció Roig Mateu. 01/12/2018 a 31/12/2020.

Other Competitive Projects:

 • Organització de la Producció i d'Empresa (OPE) Aspectes tècnics, jurídics i econòmics en Producció (PROTHIUS). 2014 SGR 271 (AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca). Scientific Coordinator: PhD. Joaquin Bautista Valhondo. 01/01/2014 - 31/12/2016.
 • OPE-PROTHIUS-Organització de la Producció en Tallers Híbrids. 2017 SGR 314 (AGAUR. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca). Scientific Coordinator: PhD. Joaquin Bautista Valhondo. 01/01/2017 - 31/12/2018.

 Publications (the 5 most important):

 • Cuatrecasas-Arbós,Ll.; Fortuny-Santos,J.; Vintró-Sanchez,C. (2011). The Operations-Time chart: a graphical tool to evaluate the performance of production systems. From batch-and-queue to lean manufacturing. COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, Vol.61, No. 3, pp.663-675.
 • Vintró, C.; Fortuny, J.; Sanmiquel, Ll.; Freijo, M.; Edo, T. (2012). Is corporate social responsibility possible in the mining sector? Evidence from Catalan companyies. Resources Policy, Vol. 37, pp.118-125.
 • Vintró, C.; Sanmiquel, Ll.; Freijo, M. (2014). Environmental sustainability in the mining sector. Evidence from Catalan Companies. Journal of Cleaner Production, Vol. 84, pp.155-163.
 • Sanmiquel, Ll.; Rossell, J.M.; Vintró, C.; Freijo, M. (2015). Study of Spanish mining accidents using data mining techniques. Safety science, Vol. 75, pp. 49-55.
 • Sanmiquel, Ll.; Bascompta, M.; Vintró, C.; Yubero, T. (2018). Subsidence management system for underground mining. Minerals, Vol. 8, No. 6, pp. 1-13.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: