Carlos José Ansótegui Gil

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

Carlos José Ansótegui Gil

Categoria/Categoría/Category:

Catedràtic d’Universitat  / Catedrático de Universidad / Professor

Àrea/Área/Area:

Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial / Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial / Sciences of the Computation and Artificial Intelligence

Departament/Departamento/Department:

Enginyeria Informàtica i Disseny Digital / Ingeniería Informática y Diseño Digital / Computer Engineering and Digital Design

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus Cappont. Edifici EPS. Despatx 2.16 / Campus Cappont. Edificio EPS. Despacho 2.16Campus Cappont. EPS Building. Office 2.16

carlos.ansotegui@udl.cat

+34 973 70 27 44

Code ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-7727-2766 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes, Universitat de Lleida (1998)
 • Enginyer Informàtic, Universitat Politècnica de Catalunya (2000)
 • Doctor Enginyeria Informàtica, Universitat de Lleida (2004)
EspLOGO
 • Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas, Universitat de Lleida (1998)
 • Ingeniero Informático, Universitat Politècnica de Catalunya (2000)
 • Doctor Ingeniería Informática, Universitat de Lleida (2004)
EngLOGO
 • Technical engineer in computer systems, University of Lleida (1998)
 • Computer Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya (2000)
 • PhD Computer Engineering, Universitat de Lleida (2004)

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Software Engineer, Intelligent Software Components (2000-2001)
 • Postdoctoral researcher, Cornell University (2004-2005)
 • Postdoctoral researcher, Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (2005-2006)
 • Professor Col·laborador, Universitat de Lleida (2006-2009)
 • Professor Agregat, Universitat de Lleida (2009-2011)
 • Titular d’Universitat, Universitat de Lleida (2011-2019)
EspLOGO
 • Software Engineer, Intelligent Software Components (2000-2001)
 • Postdoctoral researcher, Cornell University (2004-2005)
 • Postdoctoral researcher, Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (2005-2006)
 • Profesor Colaborador, Universitat de Lleida (2006-2009)
 • Profesor Agregado, Universitat de Lleida (2009-2011)
 • Titular de Universidad, Universitat de Lleida (2011-2019)
EngLOGO
 • Software Engineer, Intelligent Software Components (2000-2001)
 • Postdoctoral researcher, Cornell University (2004-2005)
 • Postdoctoral researcher, Instituto de Investigación en Inteligencia Artificial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (2005-2006)
 • Asisstant Professor (Profesor Colaborador), Universitat de Lleida (2006-2009)
 • Associate Profesor  (Profesor Agregado), Universitat de Lleida (2009-2011)
 • Associate Profesor  (Titular de Universidad), Universitat de Lleida (2011-2019)

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Màster en Enginyeria Informàtica

 

 • Menció d’excelència de l’activitat docent. Universitat de Lleida, 2013
 • Menció d’excelència de l’activitat docent. Universitat de Lleida, 2018
EspLOGO
 • Grado e Ingeniería Informática
 • Máster en Ingenieería Informática

 

 • Mención de excelencia de la actividad docente. Universitat de Lleida, 2013
 • Mención de excelencia de la actividad docente. Universitat de Lleida, 2018
EngLOGO
 • Degree in Computer Engineering
 • Master in Computer Engineering

 

 • Universitat de Lleida Teaching Excellence Award 2013
 • Universitat de Lleida Teaching Excellence Award 2018

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
 • Coordinador del Màster Universitari en Enginyeria de Software Lliure (2007-2012)
EspLOGO
 • Coordinador del Master Universitario en Ingeniería de Software Libre (2007-2012)
EngLOGO
 • Coordinator of the Master’s Degree in Software Engineering (2007-2012)

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Intel·ligència Artificial
 • Raonament Automàtic
EspLOGO
 • Inteligencia Artificial
 • Razonamiento Automático
EngLOGO
 • Artificial Intelligence
 • Automatic Reasoning

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO

Publicacions:

DBLP, Google Scholar, Semantic Scholar

 

Projectes:

Participació en diversos projectes del programa nacional de recerca fonamental (IP de 2).

Participació com a IP en 3 projectes industrials.

Darrers projectes.

EspLOGO

Publicaciones:

DBLP, Google Scholar, Semantic Scholar

 

Proyectos:

Participación en diversos projectes del programa nacional de investigación fundamental (IP de 2).

Participación como IP en 3 proyectos industriales.

Últimos proyectos.

 

EngLOGO

Publications:

DBLP, Google Scholar, Semantic Scholar

 

Projects:

Member of several projects from the national programme for fundamental research (2 as PI).

PI of 3 industrial projects.

Latest projects.

 

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: