Concepció Roig Mateu

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

Concepció Roig Mateu

Categoria/Categoría/Category:

Titular d’Universitat / Titular de Universidad / Senior lecturer

Àrea/Área/Area:

Arquitectura i Tecnologia de Computadors / Arquitectura y Tecnología de Computadores / Architecture and Technology of Computers

Departament/Departamento/Department:

Enginyeria Informàtica i Disseny Digital / Ingeniería Informática y Diseño Digital / Computer Engineering and Digital Design

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici EPS. Despatx 3.13 / Campus de Cappont. Edificio EPS. Despacho 3.13Campus of Cappont. EPS Building. Office 3.13

concepcio.roig@udl.cat

+34 973 70 27 33

Code ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-3029-3820             

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Llicenciada en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona. 1986.
 • Màster en Arquitectura de Computadors. Universitat Autònoma de Barcelona. 1996.
 • Doctora en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona. 2002.
EspLOGO
 • Licenciada en Informática por la Universidad Autónoma de Barcelona. 1986.
 • Máster en Arquitectura de Computadores. Universidad Autónoma de Barcelona. 1996.
 • Doctora en Informática per la Universidad Autónoma de Barcelona. 2002. 
EngLOGO
 • Degree in Computer Science. Universidad Autónoma de Barcelona. 1986.
 • Master in Computer Architecture. Universidad Autónoma de Barcelona. 1996.
 • PhD in Computer Science.Universidad Autónoma de Barcelona. 2002. 

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Analista programadora en empresa de serveis informàtics. 1986-1990
 • Professora Titular d’Escola Universitària Interina. Universitat de Barcelona. 1990-1992.
 • Professora Titular d’Escola Universitària Interina. Universitat de Lleida. 1992-1994.
 • Professora Titular d’Escola Universitària. Universitat de Lleida. 1994-2008.
 • Professora Titular d’Universitat. Universitat de Lleida. 2008-actualitat.
EspLOGO
 • Analista programadora en empresa de servicios informáticos. 1986-1990.
 • Profesora Titular de Escuela Universitaria Interina. Universidad de Barcelona. 1990-1992.
 • Profesora Titular de Escuela Universitaria Interina. Universidad de Lleida. 1992-1994.
 • Profesora Titular de Escuela Universitaria. Universidad de Lleida. 1994-2008.
 • Profesora Titular de Universidad. Universidad de Lleida. 2008-actualidad.
EngLOGO
 • Analyst/programmer in private a Company provider of computing services. 1986-1990.
 • Universidad de Barcelona. 1990-1992.
 • Universidad de Lleida. 1992-1994.
 • Senior lecturer. Universidad de Lleida. 1994-2008.
 • Senior lecturer. Universidad de Lleida. 2008-actualidad.

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Grau d’Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
EspLOGO
 • Grado en Ingeniería Informática.
 • Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática.
EngLOGO
 • Degree in Computer Science.
 • Degree in Automation and Industrial Electronic Engineering

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
 • Secretària acadèmica de l’Escola Universitària Politècnica. 1993-1996/1998-2000/2002-2004.
 • Secretària acadèmica del Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial. 2007-2010.
 • Adjunta al vicerectorat de campus. 2011-2018.
 • Directora del Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial. 2018-actualitat.
EspLOGO
 • Secretaria académica de la Escuela Universitaria Politécnica. 1993-1996/1998-2000/2002-2004.
 • Secretaria académica del Departamento de Informática e Ingeniería Industrial. 2007-2010.
 • Adjunta al vicerector de campus. 2011-2018.
 • Directora del Departamento de Informática e Ingeniería Industrial. 2018-actualitat.
EngLOGO
 • Academic secretary in the Polytechnic School. 1993-1996/1998-2000/2002-2004.
 • Academic secretary of Computer Science and Industrial Organization Department. 2007-2010.
 • Staff at the campus Dean. 2011-2018.
 • Director of the Computer Science and Industrial Organization Department. 2018-currently.

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Assignació de tasques a processadors en entorns de còmput paral·lels i distribuïts.
 • Modelat d’aplicacions paral·leles.
 • Optimització d’aplicacions d’alineament de seqüències genòmiques.
 • Escalabilitat d’aplicacions multijugador en entorns de còmput distribuïts en xarxa.
EspLOGO
 • Asignación de tareas a procesadores en entornos de cómputo paralelos y distribuidos.
 • Modelado de aplicaciones paralelas.
 • Optimización de aplicaciones de alineamiento de secuencias genómicas.
 • Escalabilidad de aplicaciones multijugador en entornos de cómputo distribuidos en red.
 • Visualización de aplicaciones en entornos clúster display wall.
 • Seguridad interna en sistemas de información empresarial
EngLOGO
 • Task mapping in parallel and distributed computing systems.
 • Modelling of parallel applications.
 • Optimization of genomic sequence alignment applications.
 • Scalability of MMOG applications in network distributed computing.
 • Image visualization in Cluster Display Wall.
 • Inside privacy in distributed information systems. Information systems.

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
 • Tesis doctorals dirigides: 5.
 • Trams de recerca: 3 (2014).
 • Participació en projectes de recerca del Plan Nacional en els darrers 5 anys:
  • Pensamiento computacional e ingeniería del rendimiento para aplicaciones de ciencias de la vida y medioambientales. TELSEA. TIN2014-53234-C2-2-R. 2015-2018.
  • Aprovechando los Nuevos paradigmas de cómputo para los retos de la sociedad digital.. TIN2017-84553-C2-2-R. 2018-2020.
 • Publicacions (les 5 més importants):
  • Roig C; Ripoll A; Guirado F.: A New Task Graph Model for Mapping Message-Passing Applications. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems. Vol. 18, Issue 12, pp. 1740-1753. 2007. ISSN 1045-9219. DOI: 10.1109/TPDS.2007.1117
  • Martinez S; Valls M; Roig C; Miret J; Gine F.: A Secure Elliptic Curve-Based RFID Protocol. Journal of Computer Science and Technology. 24 - 2, pp. 309 - 318. 2009. ISSN 1000-9000. DOI: 10.1007/s11390-009-9226-3
  • Guirado F; Roig C; Ripoll A.: Enhancing throughput for streaming applications running on cluster systems. Journal of Parallel and Distributed Computing. Vol. 73, Issue 8, pp. 1092-1105. 2013. ISSN 0743-7315. DOI: 10.1016/j.jpdc.2013.04.006.
  • Barri, I.; Roig, C., Giné, F.: Distributing game instances in a hybrid client-server/P2P system to support MMORPG playability. Multimedia Tools and Applications. Vol. 75, Issue 4, pp. 2005 - 2029. 2016. ISSN 1380-7501. DOI: 10.1007/s11042-014-2389-0
  • Arroyo, I.; Giné, F.; Roig, C.; Granollers, T.: Analyzing Google Earth application in a heterogeneous commodity cluster display wall. Multimedia Tools and Applications. Vol. 75, Issue 18, pp. 11391-11416. 2016. ISSN 1380-7501. DOI: 10.1007/s11042-015-2859-z.
EspLOGO
 • Tesis doctorales dirigidas: 5.
 • Sexenios de investigación: 3 (2014).
 • Participación en proyectos de investigación del Plan Nacional en los últimos 5 años:
  • Pensamiento computacional e ingeniería del rendimiento para aplicaciones de ciencias de la vida y medioambientales. TELSEA. TIN2014-53234-C2-2-R. 2015-2018.
  • Aprovechando los Nuevos paradigmas de cómputo para los retos de la sociedad digital.. TIN2017-84553-C2-2-R. 2018-2020.
 • Publicaciones (les 5 más importantes):
  • Roig C; Ripoll A; Guirado F.: A New Task Graph Model for Mapping Message-Passing Applications. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems. Vol. 18, Issue 12, pp. 1740-1753. 2007. ISSN 1045-9219. DOI: 10.1109/TPDS.2007.1117
  • Martinez S; Valls M; Roig C; Miret J; Gine F.: A Secure Elliptic Curve-Based RFID Protocol. Journal of Computer Science and Technology. 24 - 2, pp. 309 - 318. 2009. ISSN 1000-9000. DOI: 10.1007/s11390-009-9226-3
  • Guirado F; Roig C; Ripoll A.: Enhancing throughput for streaming applications running on cluster systems. Journal of Parallel and Distributed Computing. Vol. 73, Issue 8, pp. 1092-1105. 2013. ISSN 0743-7315. DOI: 10.1016/j.jpdc.2013.04.006.
  • Barri, I.; Roig, C., Giné, F.: Distributing game instances in a hybrid client-server/P2P system to support MMORPG playability. Multimedia Tools and Applications. Vol. 75, Issue 4, pp. 2005 - 2029. 2016. ISSN 1380-7501. DOI: 10.1007/s11042-014-2389-0
  • Arroyo, I.; Giné, F.; Roig, C.; Granollers, T.: Analyzing Google Earth application in a heterogeneous commodity cluster display wall. Multimedia Tools and Applications. Vol. 75, Issue 18, pp. 11391-11416. 2016. ISSN 1380-7501. DOI: 10.1007/s11042-015-2859-z.
EngLOGO
 • Periods of investigation recognised: 3 (2014).
 • Number of PhD tutored: 5.
 • Participation in research projects of the Ministry in last 5 years:
  • Pensamiento computacional e ingeniería del rendimiento para aplicaciones de ciencias de la vida y medioambientales. TELSEA. TIN2014-53234-C2-2-R. 2015-2018.
  • Aprovechando los Nuevos paradigmas de cómputo para los retos de la sociedad digital.. TIN2017-84553-C2-2-R. 2018-2020.
 • Publications (the 5 most significant):
  • Roig C; Ripoll A; Guirado F.: A New Task Graph Model for Mapping Message-Passing Applications. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems. Vol. 18, Issue 12, pp. 1740-1753. 2007. ISSN 1045-9219. DOI: 10.1109/TPDS.2007.1117
  • Martinez S; Valls M; Roig C; Miret J; Gine F.: A Secure Elliptic Curve-Based RFID Protocol. Journal of Computer Science and Technology. 24 - 2, pp. 309 - 318. 2009. ISSN 1000-9000. DOI: 10.1007/s11390-009-9226-3
  • Guirado F; Roig C; Ripoll A.: Enhancing throughput for streaming applications running on cluster systems. Journal of Parallel and Distributed Computing. Vol. 73, Issue 8, pp. 1092-1105. 2013. ISSN 0743-7315. DOI: 10.1016/j.jpdc.2013.04.006.
  • Barri, I.; Roig, C., Giné, F.: Distributing game instances in a hybrid client-server/P2P system to support MMORPG playability. Multimedia Tools and Applications. Vol. 75, Issue 4, pp. 2005 - 2029. 2016. ISSN 1380-7501. DOI: 10.1007/s11042-014-2389-0
  • Arroyo, I.; Giné, F.; Roig, C.; Granollers, T.: Analyzing Google Earth application in a heterogeneous commodity cluster display wall. Multimedia Tools and Applications. Vol. 75, Issue 18, pp. 11391-11416. 2016. ISSN 1380-7501. DOI: 10.1007/s11042-015-2859-z.

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: