David Puiggròs Figueras

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

david puiggròs

Nom/Nombre/Name:

 David Puiggròs Figueras

Categoria/Categoría/Category:

 Professor associat / Profesor asociado / Partial Time Lecturer

Àrea/Área/Area:

Llenguatges i Sistemes Informàtics / Lenguajes y Sistemas Informáticos

/ Languages and Computer Systems

Departament/Departamento/Department:

Enginyeria Informàtica i Disseny Digital / Ingeniería Informática y Diseño Digital / Computer Engineering and Digital Design

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus d'Igualada. Despatx 0. / Campus de Igualada. Despacho 0.Campus of Igualada. Office 0.

david.puiggros@udl.cat

+34 93 803 53 00

Code ORCID:

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Enginyer Superior en Informàtica
 • Graduat en Matemàtiques
 • Postgrau “Gestió i Qualitat del Software”
 • Postgrau “Estratègies dels Sistemes d'Informació”
EspLOGO
 • Ingeniero Superior en Informáica
 • Graduado en Matemáticas
 • Postgrado “Gestión y Calidad del Software”
 • Postgrado “Estratégias de los Sistemas de Información”
EngLOGO
 • Computer Science Engineer
 • Graduated in Mathematics
 • Postgraduate "Management and Quality of Software"
 • Postgraduate "Information Systems Strategies"

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • 2020-Actualitat Founder ARTIFICIAL INTELLIGENCE PROXIMITY SERVICES SLU
 • 2017-2019 Director General, KDP – Knowledge Discovery and Predictions.
 • 2008–2017 Coordinador técnico, MPM Software.
 • 1998–2008 Director àrea de negoci, Grupo AIA
EspLOGO
 • 2020-Actualidad Founder ARTIFICIAL INTELLIGENCE PROXIMITY SERVICES SLU
 • 2017-2019 Director General, KDP – Knowledge Discovery and Predictions.
 • 2008–2017 Coordinador técnico, MPM Software.
 • 1998–2008 Director área de negocio, Grupo AIA
EngLOGO
 • 2020-Now Founder ARTIFICIAL INTELLIGENCE PROXIMITY SERVICES SLU
 • 2017-2019 CEO, KDP – Knowledge Discovery and Predictions.
 • 2008–2017 Technical Manager, MPM Software.
 • 1998–2008 Business Area Director , Grupo AIA

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO

Grau en Tècniques d’Interacció Digital i de Computació

EspLOGO

Grado en Técnicas de Interacción Digital y de Computación

EngLOGO

Degree in Techniques of Digital Interaction and Computation

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
EspLOGO

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
EspLOGO
EngLOGO

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
EspLOGO
   Darrera modificació: