M. Dolors Borràs i Fillat

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

 M. Dolors Borràs i Fillat

Categoria/Categoría/Category:

Professora col·laboradora / Profesora colaboradora / Collaborating lecturer

Àrea/Área/Area:

Enginyeria Química. Qualitat de la pell / Ingeniería Química. Calidad de la piel / Chemical Engineering. Quality of leather

Departament/Departamento/Department:

Química, Física, Ciències Ambientals i del Sòl / Química, Física, Ciencias Ambientales y del Suelo / Chemistry, Physics, Environmental and Soil Sciences

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus d'Igualada. Despatx 11 / Campus de Igualada. Despacho 11 / Campus of Igualada. Office 11

mariadolors.borras@udl.cat

+34 938035300  Ext.7039

Code ORCID:

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Enginyer Tècnic en Química Industrial (UPC-1978).
 • Postgrau “Tècniques d’Adobatge” (UPC-1991).
 • Màster en Direcció tècnica de l’Adobatge (UPC-1999).
 • Màster Universitari en Enginyeria del Cuir (UPC-2011).
EspLOGO
 • Ingeniero Técnico en Química Industrial (UPC-1978).
 • Postgrado “Técnicas de Curtido” (UPC-1991).
 • Máster en Dirección Técnica del Curtido (UPC-1999).
 • Máster Universitario en Ingenieria del Cuero (UPC-2011).
EngLOGO
 • Technical Engineering in Chemical Industry (Polytechnic University of Catalonia: UPC-1978).
 • Post-degree in Tanning Techniques (UPC 1991).
 • Master in Technical Management of Tanned (UPC- 1999).
 • Master in Engineering of Tanned (UPC- 2011).

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Perit Químic (La Forestal Tánica, S.A) (1978-1984).
 • Professora interina de Pràctiques d’Anàlisi química IFP, Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (1985-1990).
 • Professora de l’Escola d’Enginyeria d’Igualada (1990-2001).
 • Consorci Escola Tècnica d’Igualada (CETI) (2001-2018).
 • Professora Col·laboradora UdL des de 2018 fins l’actualitat.
EspLOGO
 • Perito Químico (La Forestal Tánica, S.A) (1978-1984).
 • Profesora interina de Prácticas de Análisis química IFP, Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña (1985-1990).
 • Profesora de la Escuela de Ingenieria de Igualada (1990-2001).
 • Consorcio Escuela Técnica de Igualada (CETI) (2001-2018).
 • Profesora Colaboradora UdL desde 2018 hasta la actualidad.
EngLOGO
 • Chemical Expert (La Forestal Tánica, S.A) (1978-1984).
 • Interim Professor of Chemical Analysis Practices IFP, Department of Education of the Generalitat de Catalunya (1985-1990).
 • Professor University of the School of Engineering of Igualada (1990-2001).
 • Consorci Escola Tècnica d'Igualada (CETI) (2001-2018).
 • UdL Collaborating Professor from 2018 to the present.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria Química
 • Grau en Enginyeria Industrial i Logística
 • Màster en Enginyeria del Cuir
EspLOGO
 • Grado en Ingeniería Química
 • Grado en Ingeniería Industrial y Logística
 • Máster en Ingeniería  del Cuero
EngLOGO
 • Chemical Engineering Degree.
 • Industrial management & Logistics Engineering Degree.
 • Master´s Degree in Leather Engineering.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Optimització i Sostenibilitat dels Processos d’Adoberia
EspLOGO
 • Optimización y Sostenibilidad de los Procesos de Curtidos
EngLOGO
 • Optimization and Sustainability of Tanning Processes

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO

Participació en 5 projectes (3 europeus)

 • Ultrasonic Waves use in Leather Tanning, Finança UE amb referència BRST-CT96-0274 (1997)
 • A New Process To Saving Water And Diminishing Pollution In Leather Tanning, Finança UE programa SME amb referència GIST-CT-2000-00204 (2001)
 • A New Process To Saving Water And Diminishing Pollution In Leather Tanning, Finança UE programa SME amb referència GIST-CT-2000-50299 (2005)

Publicacions (36)

 • Morera, J.M.; Bacardit, A.; Ollé, Ll.; Bartolí, E.; Borràs, M.D. Minimization of the environmental impact in the unhairing of bovine hides. Chemosphere, doi:10. 1016 (2008).
 • Bacardit, A.; Ollé, Ll.; Morera, J.M.; Bartolí, E.; Palomares, H.; Borràs, M.D. Lower pollution pickle-chrome process: A no-float/low-salt approach. Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists (JSLTC), vol.93, p.67-72 (2009).
 • Ollé, Ll.; Bacardit, A.; Borràs, M.D.; Morera, J.M.; Cobos, M.; Borràs, E. Binders cross-linked with Polyaziridine: Study of cross-linked polymers for aqueous finishing. Part III: Influence of a catiònic pre-bottom. (JSLTC), vol.93, p.91-96 (2009).
 • Bacardit, A.; Borràs, M.D.; Soler, J.; Herrero, V.; Jorge, J.; Ollé, Ll. Behavior of Leather as a Protective Heat Barrier and Fire Resistant Material. (Journal of the American Leather Chemists Association JALCA), vol.105, p.51-61 (2010).
 • Bacardit, A.; Ollé, Ll.; Borràs, M.D.; Cobos, M.; Jericó, A.; Solé, O. Aqueous Finishing with Polycarbodiimide Cross-Linked Binders. (JSLTC), vol.94, p.117-123 (2010).
EspLOGO

Participación en 5 projectos (3 europeos)

 • Ultrasonic Waves use in Leather Tanning, Finança UE amb referència BRST-CT96-0274 (1997)
 • A New Process To Saving Water And Diminishing Pollution In Leather Tanning, Finança UE programa SME amb referència GIST-CT-2000-00204 (2001)
 • A New Process To Saving Water And Diminishing Pollution In Leather Tanning, Finança UE programa SME amb referència GIST-CT-2000-50299 (2005)

36 Publicaciones

 • Morera, J.M.; Bacardit, A.; Ollé, Ll.; Bartolí, E.; Borràs, M.D. Minimization of the environmental impact in the unhairing of bovine hides. Chemosphere, doi:10. 1016 (2008).
 • Bacardit, A.; Ollé, Ll.; Morera, J.M.; Bartolí, E.; Palomares, H.; Borràs, M.D. Lower pollution pickle-chrome process: A no-float/low-salt approach. Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists (JSLTC), vol.93, p.67-72 (2009).
 • Ollé, Ll.; Bacardit, A.; Borràs, M.D.; Morera, J.M.; Cobos, M.; Borràs, E. Binders cross-linked with Polyaziridine: Study of cross-linked polymers for aqueous finishing. Part III: Influence of a catiònic pre-bottom. (JSLTC), vol.93, p.91-96 (2009).
 • Bacardit, A.; Borràs, M.D.; Soler, J.; Herrero, V.; Jorge, J.; Ollé, Ll. Behavior of Leather as a Protective Heat Barrier and Fire Resistant Material. (Journal of the American Leather Chemists Association JALCA), vol.105, p.51-61 (2010).
 • Bacardit, A.; Ollé, Ll.; Borràs, M.D.; Cobos, M.; Jericó, A.; Solé, O. Aqueous Finishing with Polycarbodiimide Cross-Linked Binders. (JSLTC), vol.94, p.117-123 (2010).
EngLOGO

Projects (5)

 • Ultrasonic Waves use in Leather Tanning, Finança UE amb referència BRST-CT96-0274 (1997)
 • A New Process To Saving Water And Diminishing Pollution In Leather Tanning, Finança UE programa SME amb referència GIST-CT-2000-00204 (2001)
 • A New Process To Saving Water And Diminishing Pollution In Leather Tanning, Finança UE programa SME amb referència GIST-CT-2000-50299 (2005)

Publications (36)

 • Morera, J.M.; Bacardit, A.; Ollé, Ll.; Bartolí, E.; Borràs, M.D. Minimization of the environmental impact in the unhairing of bovine hides. Chemosphere, doi:10. 1016 (2008).
 • Bacardit, A.; Ollé, Ll.; Morera, J.M.; Bartolí, E.; Palomares, H.; Borràs, M.D. Lower pollution pickle-chrome process: A no-float/low-salt approach. Journal of the Society of Leather Technologists and Chemists (JSLTC), vol.93, p.67-72 (2009).
 • Ollé, Ll.; Bacardit, A.; Borràs, M.D.; Morera, J.M.; Cobos, M.; Borràs, E. Binders cross-linked with Polyaziridine: Study of cross-linked polymers for aqueous finishing. Part III: Influence of a catiònic pre-bottom. (JSLTC), vol.93, p.91-96 (2009).
 • Bacardit, A.; Borràs, M.D.; Soler, J.; Herrero, V.; Jorge, J.; Ollé, Ll. Behavior of Leather as a Protective Heat Barrier and Fire Resistant Material. (Journal of the American Leather Chemists Association JALCA), vol.105, p.51-61 (2010).
 • Bacardit, A.; Ollé, Ll.; Borràs, M.D.; Cobos, M.; Jericó, A.; Solé, O. Aqueous Finishing with Polycarbodiimide Cross-Linked Binders. (JSLTC), vol.94, p.117-123 (2010).

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: