Xavier Albareda Soteras

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

albareda

Nom/Nombre/Name:

 Xavier Albareda Soteras

Categoria/Categoría/Category:

TEU / TEU / TEU

Àrea/Área/Area:

Expressió Gràfica en  Enginyeria / Expressión Gráfica en Ingeniería / Graphic Expression in Engineering

Departament/Departamento/Department:

Enginyeria Industrial i de l'Edificació / Ingeniería Industrial y de la Edificación / Industrial and Building Engineering

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus Igualada. Despatx 0.4 / Campus Igualada. Despacho 0.4Campus Igualada. Office 0.4

xavier.albareda@udl.cat

+ 34 93 803 5300

Code ORCID:

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals.  (UPC)
 • Màster en PRL-Ergonomia (UOC)
 • Grau en Enginyeria Elèctrica (ULE)
 • Grau en Enginyeria Mecànica. (ULE)
 • Enginyer Tèc. Ind. (mecànica-màquines) - (UPC)
 • Enginyer Tèc. Ind. (mecànica-estructures)- (UPC)
 • Enginyer Tèc. Ind. (electricitat) - (UPC)
 • Diplomat en Organització i Direcció d’Empreses. (EAE)
 • Diplomat en Direcció de Producció (EADA)
EspLOGO
 • Máster en Ingeniería de los Recursos Naturales (UPC)
 • Máster en PRL-Ergonomia (UOC)
 • Grado en Ingeniería Eléctrica (ULE)
 • Grado en Ingeniería Mecánica (ULE)
 • Ingeniero Téc. Ind. (mecánica-máquinas) - (UPC)
 • Ingeniero Téc. Ind. (mecánica-estructuras) - (UPC)
 • Ingeniero Téc. Ind. (electricidad) - (UPC)
 • Diplomado en Organización y Dirección de Empresas (EAE)
 • Diplomado en Dirección de Producción (EADA)
EngLOGO
 • Master in Engineering of Natural Resources (UPC)
 • Master in PRL-Ergonomics (UOC)
 • Degree in Electrical Engineering (ULE)
 • Degree in Mechanical Engineering (ULE)
 • Ind. Technical Engineer (mechanical-machinery) - (UPC)
 • Ind. Technical Engineer (mechanical-structures) - (UPC)
 • Ind. Technical Engineer (electricity) - (UPC)
 • Diploma in Organization and Business Management (EAE)
 • Diploma in Production Management (EADA)

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Professor Titular de la UPC (Escola Tècnica Superior Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa), des de 1.989 fins la incorporació a la UdL. (01-set-2019). Assignatures de:  Oficina Tècnica / Metodologia de Projectes / Ergonomia, a les titulacions de l’àrea d’enginyeria industrial, especialitats mecànica, electricitat, electrònica, química, tèxtil i disseny industrial.
 • Professor tutor UNED (2.006 a 2.011)
 • Desenvolupament de Projectes d’Enginyeria, Direcció d’Obra i assessorament tècnic des de 1.987.
EspLOGO
 • Profesor Titular de la UPC (Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y Aeronáutica de Terrassa), desde 1.989 hasta incorporación a la UdL. (01-set-2019). Asignaturas de: Oficina Técnica / Metodología de Proyectos / Ergonomía en las titulaciones del área de ingeniería industrial, especialidades mecánica, electricidad, electrónica, química, téxtil y diseño industrial.
 • Profesor tutor en la UNED (2.006 a 2.011)
 • Desarrollo de Proyectos de Ingeniería, Dirección de Obra y asesoramiento técnico desde 1.987
EngLOGO
 • Full Professor of the UPC (Higher Technical School of Industrial and Aeronautical Engineering of Terrassa), from 1989 to joining the UdL. (01-Sep-2019). Subjects: Technical Office / Project Methodology / Ergonomics in degrees in the area of industrial engineering, specialties in mechanics, electricity, electronics, chemistry, textiles and industrial design.
 • Tutor professor at UNED (2006 to 2011)
 • Development of Engineering Projects, Construction Management and technical advice since 1987

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria Química
 • Grau Enginyeria en Organització Industrial i Logística
EspLOGO
 • Grado en Ingeniería Química
 • Grado en Ingeniería en Organización Industrial y Logística.
EngLOGO
 • Degree in Chemical Engineering
 • Degree in Engineering in Industrial Organization and Logistics. 

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
EspLOGO

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO

Recerca en energia i cicle de vida.

EspLOGO

Investigación en energía y ciclo de vida.

EngLOGO

Research in energy and life cycle.

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
EspLOGO
   Darrera modificació: