Estanislau Fons i Solé

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

Estanislau Fons i Solé

Categoria/Categoría/Category:

TEU / Titular de Universidad / Associate professor

Àrea/Área/Area:

Tecnologia d'Aliments / Tecnología de Alimentos / Food Technology

Departament/Departamento/Department:

Tecnologia, Enginyeria i Ciència d'Aliments / Tecnología, Ingeniería y Ciencia de Alimentos / Technology, Engineering and Food Science

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus ETSEA. Edifici 2. Despatx 2.2.13 / Campus ETSEA. Edificio 2. Despacho 2.2.13Campus ETSEA. 2 Building. Office 2.2.13

estanislau.fons@udl.cat

+34 973 70 25 19

Code ORCID:

 https://orcid.org/0000-0003-0475-817X

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Enginyer Tècnic Agrícola (Indústries Agroalimentàries)
 • Enginyer Agrònom
EspLOGO
 • Ingeniero Técnico Agrícola (Industrias Agroalimentarias)
 • Ingeniero Agrónomo
EngLOGO
 • Degree in Agricultural Engineering (Food Industries)
 • Ms in Agricultural Engineering (equivalent degree)

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Sots director cap d'Estudis ETSEA (1994-96)
 • Coordinador de Relacions Internacionals UdL (2003)
 • Secretari departament (2013-2019)
 • Coordinador del Màster en Enginyeria Agronòmica (2017-)
 • Coordinador de Comunicació, Difusió i Premsa de la UdL (2019-)
EspLOGO
 • Profesor Asociado TC (1992-1999)
 • Profesor TEU (1999- )
 • Director ejecutivo AGAUR (2004-2006 y 2007-2009)
 • Director oficina RDI UdL (julio-diciembre 2006)
 • Jefe de presidencia de la Diputación de Lleida (2009-2011)
EngLOGO
 • Contracted assistant (1992-1999)
 • Assistant (TEU) (1999- )
 • CEO at AGAUR (2004-2006 and 2007-2009)
 • Director RDI office UdL (jul-dec 2006)
 • Head of Presidency area at Diputació de Lleida (Local administration -  province level 2009-2011)

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Tronc comú dels graus d'Enginyeria Industrial (EPS)
 • Grau en Ciència i Tecnologia d'Aliments (ETSEA)
 • Grau en Enginyeria Agrària i Alimentària (ETSEA)
 • Màster en Enginyeria Agronòmica (ETSEA)
EspLOGO
 • Tronco común de los grados de Ingeniería Industrial (EPS)
 • Grado en Ciencia y Tecnología de Alimentos (ETSEA)
 • Grado en Ingeniería Agraria y Alimentaria (ETSEA)
 • Master en Ingeniería Agronómica (ETSEA)
EngLOGO
 • Common trunk at degrees in Industrial Engineering (EPS)
 • Degree in Food Science and Technology (ETSEA)
 • Degree in Agrifood Engineering (ETSEA)
 • Master Degree in Agricultural Engineering (ETSEA)

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
 • Sots director cap d'Estudis ETSEA (1994-96)
 • Coordinador de Relacions Internacionals UdL (2003)
 • Secretari departament (2013-2019)
 • Coordinador del Màster en Enginyeria Agronòmica (2017-)
 • Coordinador de Comunicació, Difusió i Premsa de la UdL (2019-)
EspLOGO
 • Subdirector jefe de Estudios ETSEA (1994-96)
 • Coordinador de Relaciones Internacionales UdL (2003)
 • Secretario Departamento (2013-2019)
 • Coordinador del Máster en Ingeniería Agronómica (2017-)
 • Coordinador de Comunicación, Difusión y Prensa de la UdL (2019-)
EngLOGO
 • Head of Studies (deputy director) ETSEA (1994-96)
 • Coordinator of International Relations UdL (2003)
 • Academic Secretary at my Department (2013-2019)
 • Coordinator of Master Degree in Agricultural Engineering (2017-)
 • Coordinator of Communication at rectorate UdL (2019-)

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Enginyeria de la Postcollita
 • Director de la unitat d’Enginyeria de la Postcollita (UdL-IRTA-Ilerfred) (2014-2016)
EspLOGO
 • Ingeniería de la Postcosecha
 • Director de la unidad de Ingeniería de la Postcosecha (UdL-IRTA-Ilerfred) (2014-2016)
EngLOGO
 • Postharvest Engineering
 • Director at the unit of Postharvest Engineering (UdL-IRTA-Ilerfred) (2014-2016)

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO

Carbó, A. , Torres, R. , Usall, J. , Fons, E. and Teixidó, N. (2017), Dry formulations of the biocontrol agent Candida sake CPA‐1 using fluidised bed drying to control the main postharvest diseases on fruits. J. Sci. Food Agric, 97: 3691-3698. doi:10.1002/jsfa.8229

EspLOGO

Carbó, A. , Torres, R. , Usall, J. , Fons, E. and Teixidó, N. (2017), Dry formulations of the biocontrol agent Candida sake CPA‐1 using fluidised bed drying to control the main postharvest diseases on fruits. J. Sci. Food Agric, 97: 3691-3698. doi:10.1002/jsfa.8229

EngLOGO

Carbó, A. , Torres, R. , Usall, J. , Fons, E. and Teixidó, N. (2017), Dry formulations of the biocontrol agent Candida sake CPA‐1 using fluidised bed drying to control the main postharvest diseases on fruits. J. Sci. Food Agric, 97: 3691-3698. doi:10.1002/jsfa.8229

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: