Eulàlia Borràs Riba

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

 Eulàlia Borràs Riba

Categoria/Categoría/Category:

Professora Agregada / Profesora Agregada / Associate Professor

Àrea/Área/Area:

Filologia Anglesa / Filología Inglesa / English Philology

Departament/Departamento/Department:

Llengües i Literatures Estrangeres / Lenguas y Literaturas Extranjeras / Foreign Languages and Literatures

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus d'Igualada. Despatx 06 / Campus de Igualada. Despacho 06Campus of Igualada. Office 06

eulalia.borras@udl.cat

+34 938035300

Code ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-6533-663

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Llicenciada en Filologia Anglesa, Universitat de Barcelona (UB), 1992
 • Postgrau en Didàctica de les Llengües Estrangeres, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 1995
 • Màster en Traducció i Interpretació (Master of Arts), Rutgers, The State University of New Jersey (EEUU), 1999
 • Postgrau en Direcció Comercial i Màrqueting Industrial, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 2015
 • Doctora en Ciències de l’Educació, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 2013 

 

Altres activitats de formació

Nom de l'activitat

Curs Acadèmic / Any

Durada

Centre / Lloc de realització

IALIC 2016: Bridging across languages and cultures in everyday lives: New roles for changing scenarios

2016-17

20 hores

UAB

The evolution of language teaching: towards Plurilingualism and translanguaging

2017-18

10 hores

UAB

 

EspLOGO
 • Licenciada en Filología Inglesa, Universidat de Barcelona (UB), 1992
 • Postgrado en la Didáctica de las Lenguas Extranjeras, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 1995
 • Máster en Traducción e Interpretación (Master of Arts), Rutgers, The State University of New Jersey (EEUU), 1999
 • Postgrado en Dirección Comercial y Marketing Industrial, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 2015
 • Doctora en Ciencias de la Educación, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 2013

 

Otras actividades de formación

Nombre de la actividad

Curso Academico / Año

Duración

Centro / Lugar de realización

IALIC 2016: Bridging across languages and cultures in everyday lives: New roles for changing scenarios

2016-17

20 horas

UAB

The evolution of language teaching: towards Plurilingualism and translanguaging

2017-18

10 horas

UAB

 

EngLOGO
 • Degree in English Philology, Universitat de Barcelona (UB),1992
 • Graduate Studies in Foreign Language Teaching, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 1995
 • Master’s Degree in Translation and Interpretation (Master of Arts), Rutgers, The State University of New Jersey (EEUU), 1999
 • Graduate Studies in Sales Management and Industrial Marketing, Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), 2015
 • Doctorate in Education Science, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 2013

 

Other training activities

Activity name

Academic course / Year

Duration

Center / Place of development

IALIC 2016: Bridging across languages and cultures in everyday lives: New roles for changing scenarios

2016-17

20 hours

UAB

The evolution of language teaching: towards Plurilingualism and translanguaging

2017-18

10 hours

UAB

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Professora associada. EUPVG (UPC). 1992
 • Professora universitària. Comissionat per a Universitats i Recerca. Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial d’Igualada (UPC). 1993-95 i 1997-2002
 • Teaching Assistant. Rutgers, The State University of New Jersey. 1995-96
 • Coordinadora Latin American Program. Rutgers University. 1996-97
 • Professora universitària. Consorci Escola Tècnica d’Igualada (CETI)- Escola d’Enginyeria d’Igualada (UPC). 2002-2005 i 2006-2018
 • Professora funcionària d’ensenyament secundari. 2005-06
 • Professora agregada. Universitat de Lleida (UdL). 2018-actualitat
EspLOGO
 • Profesora asociada. EUPVG (UPC). 1992
 • Profesora universitaria. Comissionat per a Universitats i Recerca. Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial d’Igualada (UPC). 1993-95 i 1997-2002
 • Teaching Assistant. Rutgers, The State University of New Jersey. 1995-96
 • Coordinadora Latin American Program. Rutgers, The State University of New Jersey. 1996-97
 • Profesora universitaria. Consorci Escola Tècnica d’Igualada (CETI)- Escola d’Enginyeria d’Igualada (UPC) 2002-2005 y 2006-2018
 • Profesora funcionaria de enseñanza secundaria. 2005-06
 • Profesora agregada. Universitat de Lleida (UdL). 2018-actualidad
EngLOGO
 • University Lecturer. EUPVG (UPC) 1992
 • University Lecturer. Comissionat per a Universitats i Recerca. Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial d’Igualada (UPC). 1993-95 and 1997-2002
 • University lecturer (Teaching Assistant). Rutgers, The State University of New Jersey. 1995-96
 • Coordinator at the Latin American Program. Rutgers, The State University of New Jersey.1996-97
 • University Lecturer. Consorci Escola Tècnica d’Igualada (CETI)- Escola d’Enginyeria d’Igualada (UPC) 2002-2005 and 2006-2018
 • High School Tenured Teacher. 2005-06
 • Associate Professor. Universitat de Lleida (UdL). 2018-currently

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria Química
 • Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística
 • Grau en Dret (Minor en Dret Europeu)
 • Màster en Enginyeria del Cuir
 • Màster en Llengües Aplicades
EspLOGO
 • Grado en Ingeniería Química
 • Grado en Ingeniería en Organización Industrial y Logística
 • Grado en Derecho (Minor en Derecho Europeo)
 • Master en Ingeniería del Cuero
 • Master en Lenguas Aplicadas
EngLOGO
 • Chemical Engineering Degree
 • Industrial Management and Logistics Engineering Degree
 • Degree in Law (Minor in European Law)
 • Master’s Degree in Leather Enginnering
 • Master’s Degree in Applied Languages

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
 • Coordinadora Erasmus. EEI (UPC). 1997-2008
 • Sotsdirectora d’Innovació i Mobilitat Internacional. EEI (UPC). 2007-08
 • Sotsdirectora Acadèmica i de Comunicació. EEI (UPC). 2008-09
EspLOGO
 • Coordinadora Erasmus. EEI (UPC). 1997-2008
 • Subdirectora de Innovación y Movilidad Internacional. EEI (UPC). 2007-08
 • Subdirectora Académica y de Comunicación. EEI (UPC). 2008-09
EngLOGO
 • Erasmus Coordinator. EEI (UPC). 1997-2008
 • Deputy Director of Study Abroad Programs. EEI(UPC). 2007-08
 • Deputy  Director of Communication. EEI (UPC). 2008-09

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Aprenentatge Integrat de Continguts Curriculars i Llengües Estrangeres
 • Ensenyament i Aprenentatge d’Anglès per a Finalitats Específiques
 • Plurilingüisme, multimodalitat i interacció a l’aula
 • Comunicació intercultural en àmbits de feina i educatius
EspLOGO
 • Aprendizaje Integrado de Contenidos Curriculares y Lenguas Extranjeras
 • Enseñanza y aprendizaje del Inglés para fines específicos
 • Plurilingüismo, multimodalidad e interacción en el aula
 • Comunicación intercultural en ámbitos de trabajo y educativos
EngLOGO
 • Content and Language Integrated Learning
 • English for Special Purposes
 • Plurilingualism, multimodality and classroom interaction
 • Intercultural communication at work  and in educational settings

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO

Participació en projectes de recerca:

 • Títol del projecte europeu: Language Dynamics and Management of Diversity (DYLAN) http://www.dylan-project.org/Dylan_en/home/home.php Referència: cit4-ct-2006-028702; Entitat finançadora: 6è Programa marc de la Unió Europea. Contracte nº 028702; Investigadora principal: A.C Berthoud (Uni. de Lausanne)/ L. Nussbaum (UAB); Duració: 2006-2011. Quantia Subvenció: 4.905.552,00 € (total) / 111,000.00€ (GREIP, UAB). Tipus de participació: Investigadora
 • Títol del projecte: Discurso Académico en Lengua Extranjera: Aprendizaje y Evaluación de contenidos científicos en el aula multilingüe (DALE-APECS). Referència: EDU2010-15783; Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatòria: Programas Nacionales del Plan Nacional de Investigación científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. Investigadora principal: Cristina Escobar (UAB); Duració: 2011-2014 , Quantia subvenció: 87.120,00 €, Tipus de participació: Investigadora
 • Títol del Projecte: Inclusive Epistemologies and Practices of out-of-school English Learning (IEP!). Referència: PRPPGC2018-099071-A-I00. Investigadora principal: Emilee Sarah Moore. Entitat Finançadora: Convocatoria 2018. Proyectos de I+D de Generación del Conocimiento y Proyectos de I+D +i Retos de investigación Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Duració: 2019/2021

Publicacions en capítols de llibre i revistes:

 • Borràs E., Moore, E.; Nussbaum, L. ; Patiño A. 2012. Varieté des pratiques plurilingües dans des cours universitaries en L2. A: Mondada, L, i Nussbaum, L. (eds.), Interactions Cosmospites: L’Organisation de la Participation Plurilingue. Éditions Lambert Lucas, Limoges.
 • Nussbaum, L.; Moore, E.; Borràs, E. 2013.  Accomplishing Multilingualism through Plurilingual Activities. A: Berthoud, A.C; Grin, F; i Ludi, G. (Eds.), Exploring The Dynamics of Multilingualism: The Dylan Project. Amsterdam: John Benjamins.
 • Moore, E; Borràs E.; Nusbaum, L. 2013. Plurilingual Resources in Lingua Franca Talk: An Interactionist Perspective. A: Haberland, H; Longmann, D., Presiler, B. (Eds.). Language Alternation, Language Choice and Language Encounter in International Tertiary Education. Springer.
 • Moore, E., Nussbaum, L., Borràs E. 2013. Plurilingual Teaching and Learning Practices in “internationalised” university lectures. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 16 (4), 471-493
 • Borràs, E.; Moore, E.2019. The Plurilingual and Multimodal Management of Participation and Subject Matter Complexity in University CLIL Teamwork. English Language Teaching, 12 (2), 100-112.  
EspLOGO

Participación en proyectos de investigación:

 • Título del proyecto europeo: Language Dynamics and Management of Diversity (DYLAN) http://www.dylan-project.org/Dylan_en/home/home.php Referencia: cit4-ct-2006-028702; Entidad financiadora: 6º Programa marco de la Unión Europea; Convocatoria: Contrato nº 028702; Investigadora principal: A.C. Berthoud (Uni. de Lausanne)/ L. Nussbaum (UAB); Duración: 2006-2011. Cuantía Subvención: 4.905.552,00 € (total) / 111,000.00€ (GREIP, UAB) Tipo de participación: Investigadora
 • Título del proyecto: Discurso Académico en Lengua Extranjera: Aprendizaje y Evaluación de contenidos científicos en el aula multilingüe ( DALE-APECS). Referencia: EDU2010-15783 Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria: Programas Nacionales del Plan Nacional de Investigación científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011. Investigadora principal: Cristina Escobar (UAB); Duración: 01-01-2011 / 31-12-2014; Cuantía subvención: 87.120,00 €, Tipo de participación: Investigadora.
 • Título del Proyecto: Prácticas extraescolares de aprendizaje del inglés y epistemologías inclusivas (IEP!). Referencia: PRPPGC2018-099071-A-I00. Investigadora Principal: Emilee Sarah Moore. Entidad Financiadora: Convocatoria 2018. Proyectos de I+D de Generación del Conocimiento y Proyectos de I+D +i Retos de investigación Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Duración: 2019-2021

Publicaciones en capítulos de libro y revistas:

 • Borràs E., Moore, E.; Nussbaum, L. ; Patiño A. 2012. Varieté des pratiques plurilingües dans des cours universitaries en L2. En: Mondada, L, y Nussbaum, L. (eds.), Interactions Cosmospites: L’Organisation de la Participation Plurilingue. Éditions Lambert Lucas, Limoges.
 • Nussbaum, L.; Moore, E.; Borràs, E. 2013. Accomplishing Multilingualism through Plurilingual Activities. En: Berthoud, A.C; Grin, F; y Ludi, G. (Eds.), Exploring The Dynamics of Multilingualism: The Dylan Project. Amsterdam: John Benjamins.
 • Moore, E; Borràs E.; Nusbaum, L. 2013. Plurilingual Resources in Lingua Franca Talk: An Interactionist Perspective. En: Haberland, H; Longmann, D., Presiler, B. (Eds.). Language Alternation, Language Choice and Language Encounter in International Tertiary Education. Springer.
 • Moore, E., Nussbaum, L., Borràs E. 2013. Plurilingual Teaching and Learning Practices in “internationalised” university lectures. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 16 (4), 471-493
 • Borràs, E.; Moore, E.2019. The Plurilingual and Multimodal Management of Participation and Subject Matter Complexity in University CLIL Teamwork. English Language Teaching, 12 (2), 100-112
EngLOGO

Research Projects:

 • European Project Title: Language Dynamics and Management of Diversity (DYLAN) http://www.dylan-project.org/Dylan_en/home/home.php Reference: cit4-ct-2006-028702; Funding entity: 6th European Union Framework, Contract # 028702; Principal Investigator: Anne-Claude Berthoud (Uni. de Lausanne)/ Luci Nussbaum (UAB); Duration: 2006-2011. Amount: 4.905.552,00 € (total) / 111,000.00€ (GREIP, UAB). Type of participation: Researcher
 • Project Title: Discurso Académico en Lengua Extranjera: Aprendizaje y Evaluación de contenidos científicos en el aula multilingüe (DALE-APECS). Reference: EDU2010-15783; Funding Entity: Ministerio de Ciencia e Innovación. Programas Nacionales del Plan Nacional de Investigación científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011; Principle Investigator: Cristina Escobar (UAB); Duration: 2011-2014. Amount: 87.120,00 €; Type of participation: Researcher
 • Project title: Inclusive Epistemologies and Practices of out-of-school English Learning (IEP!). Reference: PRPPGC2018-099071-A-I00. Principal Investigator: Emilee Sarah Moore. Funding Entity: Convocatoria 2018. Proyectos de I+D de Generación del Conocimiento y Proyectos de I+D +i Retos de investigación Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Duration: 2019-2021

Publications in book chapters and journals:

 • Borràs E., Moore, E.; Nussbaum, L.; & Patiño A. 2012. Varieté des pratiques plurilingües dans des cours universitaries en L2. In: Mondada, L, & Nussbaum, L. (eds.), Interactions Cosmospites: L’Organisation de la Participation Plurilingue. Éditions Lambert Lucas, Limoges.
 • Nussbaum, L.;  Moore, E.; & Borràs, E. 2013. Accomplishing Multilingualism through Plurilingual Activities. In: Berthoud, A.C; Grin, F; i Ludi, G. (Eds.), Exploring The Dynamics of Multilingualism: The Dylan Project. Amsterdam: John Benjamins.
 • Moore, E; Borràs E.;&  Nusbaum, L. 2013. Plurilingual Resources in Lingua Franca Talk: An Interactionist Perspective. In: Haberland, H; Longmann, D., Presiler, B. (Eds.). Language Alternation, Language Choice and Language Encounter in International Tertiary Education. Springer.
 • Moore, E., Nussbaum, L.,& Borràs E. 2013. Plurilingual Teaching and Learning Practices in “internationalised” university lectures. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 16 (4), 471-493
 • Borràs, E.; & Moore, E.2019. The Plurilingual and Multimodal Management of Participation and Subject Matter Complexity in University CLIL Teamwork. English Language Teaching, 12 (2), 100-112.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: