Ferran Badia Pascual

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

 Ferran Badia Pascual

Categoria/Categoría/Category:

Titular d’Universitat / Titular de Universidad /

Àrea/Área/Area:

Física Aplicada / Física Aplicada / Applied Physics

Departament/Departamento/Department:

Química, Física, Ciències Ambientals i del Sòl / Química, Física, Ciencias Ambientales y del Suelo / Chemistry, Physics, Environmental and Soil Sciences

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici EPS. Despatx 2.10 / Campus de Cappont. Edificio EPS. Despacho 2.10Campus of Cappont. EPS Building. Office 2.10

ferran.badia@udl.cat

+34 973 70 27 27

Code ORCID:

http://orcid.org/0000-0002-3001-736X

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Llicenciat en Ciències Físiques. Universitat de Barcelona
 • Doctor en Ciències Físiques. Universitat de Barcelona
 • Màster en Ciència dels Materials. Universitat de Barcelona

 

Altres activitats de formació

Nom de l'activitat

Curs Acadèmic / Any

Durada

Centre / Lloc de realització

MITx Mechanics: Kynematics and Dynamics

(Verified Certificate of Achivement: c6154d103859480e8ea508880887b827)

2016-17

On-line

Plataforma EdX

MITx Mechanics: Momentum and Energy

(Verified Certificate of Achivement: 8544fee943544d2aa6de7e1e9c7728e4)

2016-17

On-line

 Plataforma EdX

MITx Mechanics: Rotational Dynamics

(Verified Certificate of Achivement: da72bc9e89fb42d5a4ae92f5e52f164d )

2016-17

On-line

Plataforma EdX

MITx Electricity and Magnetism: Electrostatics

(Verified Certificate of Achivement: 3efb0cefd0d648e582a9c91949fed591 )

2017-18

On-line

Plataforma EdX

MITx Electricity and Magnetism: Magnetic Fields and Forces

(Verified Certificate of Achivement: ebe526b1adf34387857034f465b1f081  )

 2017-18  On-line  Plataforma EdX

 

EspLOGO
 • Licenciado en Ciencias Físicas. Universitat de Barcelona
 • Doctor en Ciencias Físicas. Universitat de Barcelona
 • Máster en Ciencia de los Materiales. Universitat de Barcelona

 

Otras actividades de formación

Nombre de la actividad

Curso Académico / Año

Duración

Centro / Lugar de realización

MITx Mechanics: Kynematics and Dynamics

(Verified Certificate of Achivement: c6154d103859480e8ea508880887b827)

2016-17

On-line

Plataforma EdX

MITx Mechanics: Momentum and Energy

(Verified Certificate of Achivement: 8544fee943544d2aa6de7e1e9c7728e4)

2016-17

On-line

 Plataforma EdX

MITx Mechanics: Rotational Dynamics

(Verified Certificate of Achivement: da72bc9e89fb42d5a4ae92f5e52f164d )

2016-17

On-line

Plataforma EdX

MITx Electricity and Magnetism: Electrostatics

(Verified Certificate of Achivement: 3efb0cefd0d648e582a9c91949fed591 )

2017-18

On-line

Plataforma EdX

MITx Electricity and Magnetism: Magnetic Fields and Forces

(Verified Certificate of Achivement: ebe526b1adf34387857034f465b1f081  )

 2017-18  On-line  Plataforma EdX

 

EngLOGO
 • Bachelor in Physics Sciences. Universitat de Barcelona
 • PhD in Physics Sciences. Universitat de Barcelona
 • Master in Materials Science. Universitat de Barcelona

 

Other training activities

Activity name

Academic course / Year

Duration

Center / Place of development

MITx Mechanics: Kynematics and Dynamics

(Verified Certificate of Achivement: c6154d103859480e8ea508880887b827)

2016-17

On-line

Plataforma EdX

MITx Mechanics: Momentum and Energy

(Verified Certificate of Achivement: 8544fee943544d2aa6de7e1e9c7728e4)

2016-17

On-line

 Plataforma EdX

MITx Mechanics: Rotational Dynamics

(Verified Certificate of Achivement: da72bc9e89fb42d5a4ae92f5e52f164d )

2016-17

On-line

Plataforma EdX

MITx Electricity and Magnetism: Electrostatics

(Verified Certificate of Achivement: 3efb0cefd0d648e582a9c91949fed591 )

2017-18

On-line

Plataforma EdX

MITx Electricity and Magnetism: Magnetic Fields and Forces

(Verified Certificate of Achivement: ebe526b1adf34387857034f465b1f081  )

 2017-18  On-line  Plataforma EdX

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Ajudant LRU. Facultat de Física. Universitat de Barcelona. 1990-1995
 • Professor Associat B4. Facultat de Física. Universitat de Barcelona. 1995-1998
 • Professor Titular. Universitat de Vic. 1995-1998
 • Professor titular interí d’escola universitària. Universitat de Lleida. 1998-2001
 • Professor Titular d’Universitat. Universitat de Lleida. 2001-actualitat
EspLOGO
 • Ayudante LRU. Facultat de Física. Universitat de Barcelona. 1990-1995
 • Profesor Asociado B4. Facultat de Física. Universitat de Barcelona. 1995-1998
 • Profesor Titular. Universitat de Vic. 1995-1998
 • Profesor titular interíno de escuela universitaria. Universitat de Lleida. 1998-2001
 • Profesor Titular de Universitat. Universitat de Lleida. 2001-actualidad
EngLOGO
 •  LRU assistant. Faculty of Physics. University of Barcelona. 1990-1995
 • Associate Professor B4. Faculty of Physics. University of Barcelona. 1995-1998
 • Associate Professor. University of Vic. 1995-1998
 • Interim professor of university school. University of Lleida. 1998-2001
 • Full Professor of Universitat. University of Lleida. 2001-present

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Grau en Enginyeria en Electrònica Industrial i Automàtica
 • Grau en Enginyeria de l’Energia i Sostenibilitat
 • Grau en Enginyeria Química
 • Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística
EspLOGO
 • Grado en Ingeniería Mecánica
 • Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial y Automatica
 • Grado en Ingeniería de la Energía y Sostenibilidad
 • Grado en Ingeniería Química
 • Grado en Ingeniería en Organización Industrial y Logística
EngLOGO
 • Degree in Mechanical Engineering
 • Degree in Industrial Electronics and Automation
 • Degree in Energy Engineering and Sustainability
 • Degree in Chemical Engineering
 • Degree in Industrial Organization and Logistics Engineering

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
 • Vicerector de Planificació, Innovació i Empresa. Universitat de Lleida. 2011-2019
 • Director de l’Escola Politècnica Superior. Universitat de Lleida. 2005-2011
 • Sotsdirector secretari acadèmic de l’Escola Politècnica Superior. Universitat de Lleida. 2004-2005
 • Sotsdirector secretari acadèmic de l’Escola Politècnica Superior. Universitat de Lleida. 2004-2005
 • Sotsdirector de l’Escola Universitària Politècnica. Universitat de Lleida. 1999
EspLOGO
 • Vicerrector de Planificación, Innovación y Empresa. Universitat de Lleida. 2011-2019
 • Director de la Escola Politècnica Superior. Universitat de Lleida. 2005-2011
 • Subdirector secretario académico de la Escola Politècnica Superior. Universitat de Lleida. 2004-2005
 • Subsdirector secretario académic de la Escola Politècnica Superior. Universitat de Lleida. 2004-2005
 • Subdirector de la Escola Universitària Politècnica. Universitat de Lleida. 1999
EngLOGO
 • Vice-Rector for Planning, Innovation and Business. University of Lleida. 2011-2019
 • Director of the Polytechnic University School. University of Lleida. 2005-2011
 • Deputy Director Academic Secretary of the Polytechnic University School. University of Lleida. 2004-2005
 • Deputy Director academic secretary of the Polytechnic University School. University of Lleida. 2004-2005
 • Deputy Director of the Polytechnic University School. University of Lleida. 1999

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Ciència i tecnologia de materials
 • Generació i emmagatzemament d’energia.
 • Energia solar i edificacions
EspLOGO
 • Ciencia y tecnología de materiales
 • Generación y alamcenamiento de energía.
 • Energía solar y edificaciones
EngLOGO
 • Materials Science and Technology
 • Energy generation and Storage.
 • Solar energy in buildings

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO

Trams de recerca: 2

 • Participació en projectes Europeus els darrers 5 anys
  • European Network of Cooperative and Work Integrated Higher Education. Codi 2014-1-ES01-KA203-004321
  • Smart Technologies for eneRgy Efficient Active cooling in advanced Microelectronic Systems.
  • Bosnia and Herzegovina Qualification Framework for Higher Education.
  • Implementation of Dual Education in Higher Education of Serbia
 • Participació en altres projectes de recerca darrers 5 anys:
  • Sistemes dinàmics aplicats enenergia solar. 2017 SGR 1276
  • Concentradores solares híbridos térmico-fotovoltaicos de selección espectral para integración en edificios (SECONPVT). ENE2016-81040-R
  • Miliconcentradores dieléctricos multifase para integración arquitectónica en fachada de sistemas solares híbridos. ENE2013-48325-R
 • Publicacions (les 5 darreres/més importants):
  • Aghbalou F; Badia F; Illa J. Exergetic optimization of solar collector and thermal energy storage system. 905970- International Journal of Heat and Mass Transfer. 49 - 7-8, pp. 1255 - 1263. (Regne Unit): 2006. ISSN 0017-9310
  • Chemisana D; Barrau J; Rosell JI; Abdel-Mesih B; Souliotis M; Badia F .Optical performance of solar reflective concentrators: A simple method for optical assessment. 909378 - Renewable Energy. 57, pp. 120 - 129. (Regne Unit): 2013. ISSN 0960-1481
  • Barrau J; Ibañez M; Badia F. Impact of the optimization criteria on the determination of optimum insulation thickness. 904600 - Energy and Buildings. 76, pp. 459 - 469. (Suïssa): Elsevier Science, 2014. ISSN 0378-7788
  • Gerard Laguna; Montse Vilarrubí; Alvaro Fernàndez; Gonzalo Sisó; Joan Rosell; Manel Ibañez; Josep Illa; Ferran Badia; Luc Fréchette; Maxime Darnon; Louis Michel Collin; Alain Dollet; Jérôme Barrau. Dense array CPV receivers: Impact of the cooling device on the net PV output for different illumination profiles. 907417 - AIP Conference Proceedings. 2012(1), (Desconegut): 2018. ISSN 0094-243X
EspLOGO

Tramos de investigación: 2

 • Participación en proyectos Europeos los últimos 5 años
  • European Network of Cooperative and Work Integrated Higher Education. Codi 2014-1-ES01-KA203-004321
  • Smart Technologies for eneRgy Efficient Active cooling in advanced Microelectronic Systems.
  • Bosnia and Herzegovina Qualification Framework for Higher Education.
  • Implementation of Dual Education in Higher Education of Serbia
 • Participación en otros proyectos de investigación los últimos 5 años:
  • Sistemas dinámicos aplicados en energía solar. 2017 SGR 1276
  • Concentradores solares híbridos térmico-fotovoltaicos de selección espectral para integración en edificios (SECONPVT). ENE2016-81040-R
  • Miliconcentradores dieléctricos multifase para integración arquitectónica en fachada de sistemas solares híbridos. ENE2013-48325-R
 • Publicaciones (las 5 últimas/más importantes):
  • Aghbalou F; Badia F; Illa J. Exergetic optimization of solar collector and thermal energy storage system. 905970- International Journal of Heat and Mass Transfer. 49 - 7-8, pp. 1255 - 1263. (Regne Unit): 2006. ISSN 0017-9310
  • Chemisana D; Barrau J; Rosell JI; Abdel-Mesih B; Souliotis M; Badia F .Optical performance of solar reflective concentrators: A simple method for optical assessment. 909378 - Renewable Energy. 57, pp. 120 - 129. (Regne Unit): 2013. ISSN 0960-1481
  • Barrau J; Ibañez M; Badia F. Impact of the optimization criteria on the determination of optimum insulation thickness. 904600 - Energy and Buildings. 76, pp. 459 - 469. (Suïssa): Elsevier Science, 2014. ISSN 0378-7788
  • Gerard Laguna; Montse Vilarrubí; Alvaro Fernàndez; Gonzalo Sisó; Joan Rosell; Manel Ibañez; Josep Illa; Ferran Badia; Luc Fréchette; Maxime Darnon; Louis Michel Collin; Alain Dollet; Jérôme Barrau. Dense array CPV receivers: Impact of the cooling device on the net PV output for different illumination profiles. 907417 - AIP Conference Proceedings. 2012(1), (Desconegut): 2018. ISSN 0094-243X
EngLOGO

Research complement: 2

 • Participation in European research projects, last 5 years:
  • European Network of Cooperative and Work Integrated Higher Education. Codi 2014-1-ES01-KA203-004321
  • Smart Technologies for eneRgy Efficient Active cooling in advanced Microelectronic Systems.
  • Bosnia and Herzegovina Qualification Framework for Higher Education.
  • Implementation of Dual Education in Higher Education of Serbia
 • Participation in research projects, last 5 years:
  • Sistemes dinàmics aplicats enenergia solar. 2017 SGR 1276
  • Concentradores solares híbridos térmico-fotovoltaicos de selección espectral para integración en edificios (SECONPVT). ENE2016-81040-R
  • Miliconcentradores dieléctricos multifase para integración arquitectónica en fachada de sistemas solares híbridos. ENE2013-48325-R
 • Publications (last 5 /more important):
  • Aghbalou F; Badia F; Illa J. Exergetic optimization of solar collector and thermal energy storage system. 905970- International Journal of Heat and Mass Transfer. 49 - 7-8, pp. 1255 - 1263. (Regne Unit): 2006. ISSN 0017-9310
  • Chemisana D; Barrau J; Rosell JI; Abdel-Mesih B; Souliotis M; Badia F .Optical performance of solar reflective concentrators: A simple method for optical assessment. 909378 - Renewable Energy. 57, pp. 120 - 129. (Regne Unit): 2013. ISSN 0960-1481
  • Barrau J; Ibañez M; Badia F. Impact of the optimization criteria on the determination of optimum insulation thickness. 904600 - Energy and Buildings. 76, pp. 459 - 469. (Suïssa): Elsevier Science, 2014. ISSN 0378-7788
  • Gerard Laguna; Montse Vilarrubí; Alvaro Fernàndez; Gonzalo Sisó; Joan Rosell; Manel Ibañez; Josep Illa; Ferran Badia; Luc Fréchette; Maxime Darnon; Louis Michel Collin; Alain Dollet; Jérôme Barrau. Dense array CPV receivers: Impact of the cooling device on the net PV output for different illumination profiles. 907417 - AIP Conference Proceedings. 2012(1), (Desconegut): 2018. ISSN 0094-243X

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: