Jaume Giné Mesa

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

 Jaume Giné Mesa

Categoria/Categoría/Category:

 Catedràtic d’Universitat / Catedratico de Universidad / Full Professor 

Àrea/Área/Area:

Matemàtica Aplicada / Matemática Aplicada / Applied Mathematics

Departament/Departamento/Department:

Matemàtica / Matemática / Mathematics

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici EPS. Despatx 1.13 / Campus de Cappont. Edificio EPS. Despacho 1.13Campus of Cappont. EPS Building. Office 1.13

jaume.gine@udl.cat

+34 973 70 27 78

Code ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-7109-2553

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Doctor en Ciències (Matemàtiques) per la Universitat Politècnica de Catalunya amb la qualificació d'Apte CUM LAUDE per unanimitat, 1996
 • Reconeixement de la Suficiència investigadora per a l'obtenció del títol de Doctor en Ciències, secció Matemàtiques, del Programa de Doctorat de Matemàtica Aplicada de la Universitat Politècnica de Catalunya, 1994.
 • Llicenciat en Ciències Físiques (especialitat de Física Teòrica) per la Facultat de Física de la Universitat Central de Barcelona, 1989. 
EspLOGO
 • Doctor en Ciencias (Matemáticas) por la Universidad Politécnica de Cataluña con la calificación de Apto CUM LAUDE por unanimidad, 1996.
 • Reconocimiento de la Suficiencia investigadora para la obtención del título de Doctor en Ciencias, sección Matemáticas, del Programa de Doctorado de Matemática Aplicada de la Universidad Politécnica de Cataluña, 1994.
 • Licenciado en Ciencias Físicas (especialidad de Física Teórica) por la Facultad de Física de la Universidad Central de Barcelona, 1989
EngLOGO
 • PhD in Sciences (Mathematics) by the Polytechnic University of Catalonia with the qualification of CUM LAUDE unanimously, 1996
 • Recognition of the Sufficiency research for obtaining the title of Doctor in Sciences, Mathematics section, of the Doctorate Program of Applied Mathematics of the Polytechnic University of Catalonia, 1994.
 • Bachelor of Physical Sciences (specialty of Theoretical Physics) by the Faculty of Physics of the Central University of Barcelona, 1989.

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Professor Associat a temps complet al Departament de Matemàtica Aplicada I de l'Escola Universitària d'Arquitectura Tècnica de Barcelona, 1989-1990.
 • Professor Agregat de Batxillerat en l'assignatura de Matemàtiques, 1990-1997.
 • Professor Numerari d'Escola de Mestratge Industrial a l'assignatura de Matemàtiques, 1990.
 • Professor Associat a temps parcial del Departament de Matemàtica de la Universitat de Lleida, 1992-1997.
 • Professor Titular Interí d'Escola Universitària de la Universitat de Lleida, 1997 -2001.
 • Professor Titular d'Escola Universitària de la Universitat de Lleida , 2001-2002.
 • Professor Titular d'Universitat de la Universitat de Lleida ,  2002-2009.
 • Catedràtic d'Universitat de la Universitat de Lleida, 2009-actualitat.
EspLOGO
 • Profesor Asociado a tiempo completo en el Departamento de Matemática Aplicada I de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Barcelona, 1989-1990.
 • Profesor Agregado de Bachillerato en la asignatura de Matemáticas, 1990 a
 • Profesor Numerario de Escuela de Maestría Industrial en asignatura de Matemáticas, 1990.
 • Profesor Asociado a tiempo parcial del Departamento de Matemática de la Universidad de Lleida, 1992-1997.
 • Profesor Titular Interino de Escuela Universitaria de la Universidad de Lleida, 1997 -2001.
 • Profesor Titular de Escuela Universitaria de la Universidad de Lleida, 2001-2002.
 • Profesor Titular de Universidad de la Universidad de Lleida, desde 2002 hasta 2009.
 • Catedrático de Universidad de la Universidad de Lleida, 2009-actualidad.
EngLOGO
 • Assistance Professor full time in the Department of Applied Mathematics I of the University School of Technical Architecture of Barcelona, 1989 -1990.
 • Professor at  High School teacher.in the subject of Mathematics, 1990 to 1997.
 • Professor at  High School teacher  of Industrial Master's School in Mathematics, 1990.
 • Part-time Associate Professor of the Mathematics Department of the University of Lleida, 1992-1997.
 • Interim Lecturer of University School of the University of Lleida, 1997 -2001.
 • Lecturer of the University School of the University of Lleida, 2001-2002.
 • Associate  Professor of University of the University of Lleida, from 2002 - 2009.
 • Full  Professor at the University of Lleida, 2009-present.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau d’Enginyeria Mecànica
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Grau en Enginyeria de l'Energia i Sostenibilitat
 • Grau Senior
EspLOGO
 • Grado de Ingeniería Mecànica
 • Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automàtica
 • Grado en Ingeniería de la Energía y Sostenibilidad
 • Grado Senior
EngLOGO
 • Degree in Mechanical Engineering
 • Degree in Industrial Electronic and Automation Engineering
 • Degree in Energy Engineering and Sustainability
 • Senior Degree

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
 • Coordinador del Pla d'Acció Tutorial de l'Escola Politènica Superior, 2005-2007.
 • Coordinador del programa de doctorat 2007-2008.
 • Professor-Tutor del Enginycat de l'EscolaPolitècnica Superior 2009-2012.
 • Director del Departament de Matemàtiques de la Universitat de Lleida 2013-2019.
EspLOGO
 • Coordinador del Plan de Acción Tutorial de la Escuela Politécnica Superior, 2005-2007.
 • Coordinador del programa de doctorado 2007-2008.
 • Profesor-Tutor del Enginycat de la Escuela Politécnica Superior 2009-2012.
 • Director del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Lleida 2013 a 2019
EngLOGO
 • Coordinator of the Tutorial Action Plan of the Higher Polytechnic School, 2005-2007.
 • Coordinator of the doctorate program 2007-2008.
 • Teacher-Tutor of the Enginycat of the Higher Polytechnic School 2.009-2.012.
 • Director of the Mathematics Department of the University of Lleida 2013 to 2019.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Equacions diferencials ordinàries.
 • Sistemes dinàmics continus.
EspLOGO
 • Ecuaciones diferenciales ordinarias.
 • Sistemas dinámicos continuos.
EngLOGO
 • Ordinary differential equations.
 • Continuous dynamical systems.

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
 • Trams de recerca: 4 .
 • Tesis doctorals dirigides: 3.
 • Publicacions totals: 199
 • Publicacions amb citació: 181
 • Total de publicacions de primer quartil: 76
 • Total de cites: 1754
 • Mitja anual de cites (darrers 5 anys): 162
 • h-index: 21

 

 • Participació en altres projectes de recerca darrers 5 anys:

Métodos cualitativos en sistemas diferenciales continuos

DGICYT Programa general del Conocimiento. Plan Nacional I+D+I (20015-2017) MTM2014-53703-P,  42471 euros,  2015-2017. Investigador principal: Maria Teresa Grau Montaña.

Sistemes Dinàmcs Aplicats en Energia Solar (SDAES)

AGAUR 2017 SGR 1276 (Generalitat de Catalunya) , 36.000 euros  2018- 2020, Investigador principal: Daniel Chemisana Villegas.

Orbitas periodicas e integrabilidad en sistemas diferenciales continuos,  DGICYT Programa general del Conocimiento. Plan Nacional I+D+I (20017-2019) MTM2017-84383-P, 24.100 euros  2018- 2020. Investigador principal: Maria Teresa Grau Montaña.

 

 • Publicacions (les 5 darreres/més importants):
 1. Algaba, C. García, J. Giné, Analytic integrability for some degenerate planar vector fields,  J. Differential Equations}257 (2014), no. 2, 549--565
 1. Giné, J. Llibre, K. Wu, X. Zhang, Averaging methods of arbitrary order, periodic solutions and integrability, J. Differential Equations} 260 (2016), no. 5, 4130--4156.
 1. Giné, J. Llibre, C. Valls, Simultaneity of centers in Z_q equivariant systems, Proc. Roy. Soc. London Ser. A  474 (2018) 20170811.
 1. Buica, J. Giné, M. Grau, On the critical points of the flight return time function of perturbed closed orbits, J. Differential Equations 266 (2019), no. 12, 8344--8369.
 1. Algaba, C. García, J. Giné, Analytic integrability around a nilpotent singularity, J. Differential Equations 267 (2019), no. 1, 443--467.

 

 • Revisió d’articles en els darrers 5 anys:

 Matemàtica Aplicada :   34

EspLOGO
 • Tramos de investigación: 4.
 • Tesis doctorales dirigidas: 3.
 • Publicaciones totales: 199
 • Publicaciones con citación: 181
 • Total de publicaciones de primer cuartil: 76
 • Total de citas: 1754
 • Media anual de citas (últimos 5 años): 162
 • índice h: 21

  • Participación en otros proyectos de investigación últimos 5 años:

  Métodos cualitativos en sistemas diferenciales continuos
  DGICYT Programa general del Conocimiento. Plan Nacional I + D + I (20.015 a 2017) MTM2014-53703-P, 42471 euros, 2015-2017. Investigador principal: María Teresa Grado Montaña.

  Sistemas Dinàmcs Aplicados en Energía Solar (SDAE)
  AGAUR 2017 SGR 1276 (Generalitat de Cataluña), 36.000 euros 2018- 2020, Investigador principal: Daniel Chemisana Villegas.

Órbitas periódicas y integrabilidad en sistemas diferenciales continuos, DGICYT Programa general del Conocimiento. Plan Nacional I + D + I (20017-2019) MTM2017-84383-P, 24.100 euros 2018- 2020. Investigador principal: María Teresa Grado Montaña.

 

 • Publicaciones (las 5 últimas / más importantes):

  A. Algaba, C. García, J. Giné, Analytic integrability for some Degenerate planar vector fields, J. Differential Equations} 257 (2014), no. 2, 549-565
   
  J. Giné, J. Libro, K. Wu, X. Zhang, Averaging methods of Arbitrary order, periódico solutions and integrability, J. Differential Equations} 260 (2016), no. 5, desde 4130 hasta 4156.
   
  J. Giné, J. Libro, C. Valls, Simultaneity of centers in Z_q equivariant systems, Proc. Roy. Soc. London Ser. A 474 (2018) 20170811.
   
  A. Buica, J. Giné, M. Grau, On the critical points of the flight return time function of perturbed closed órbita, J. Differential Equations 266 (2019), no. 12, 8344-8369.
   
  A. Algaba, C. García, J. Giné, Analytic integrability around a nilpotente Singularity, J. Differential Equations 267 (2019), no. 1, 443-467.
 • Revisión de artículos en los últimos 5 años:

   Matemática Aplicada: 34
EngLOGO
 • Research sections: 4.
 • Directed doctoral theses: 3.
 • Total publications: 199
 • Publications with citation: 181
 • Total first quartile publications: 76
 • Total appointments: 1754
 • Annual average appointment (last 5 years): 162
 • h-index: 21

  Participation in other research projects over the last 5 years:

  Qualitative methods in continuous differential systems
  DGICYT General Knowledge Program. National R & D & I Plan (20015-2017) MTM2014-53703-P, 42471 euros, 2015-2017. Main researcher: Maria Teresa Grau Montaña.

  Dynamic Systems Applied in Solar Energy (SDAES)
  AGAUR 2017 SGR 1276 (Generalitat de Catalunya), 36,000 euros 2018-2020, Main researcher: Daniel Chemisana Villegas.

  Periodic orbits and integrability in continuous differential systems, DGICYT General Knowledge Program. National R & D & I Plan (20017-2019) MTM2017-84383-P, 24,100 euros 2018-2020. Main researcher: Maria Teresa Grau Montaña.

  Publications (the last 5 most important):

  A. Algaba, C. García, J. Giné, Analytic Integrability for some degenerate planar vector fields, J. Differential Equations} 257 (2014), no. 2, 549--565
   
  J. Giné, J. Libro, K. Wu, X. Zhang, Averaging methods of arbitrary order, periodic solutions and integrability, J. Differential Equations} 260 (2016), no. 5, 4130--4156.
   
  J. Giné, J. Llibre, C. Valls, Simultaneity of centers in Z_q equivariant systems, Proc. Roy. I am. London Ser. A 474 (2018) 20170811.
   
  A. Buica, J. Gin \ 'e, M. Grau, On the critical points of the flight return time function of perturbed closed orbits, J. Differential Equations 266 (2019), no. 12, 8344--8369.
   
  A. Algaba, C. García, J. Gin \ 'e, Analytica integrability around a nilpotent singularity, J. Differential Equations 267 (2019), no. 1, 443--467.

  Review of articles in the last 5 years:

   Applied Mathematics: 34

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: