Joaquim Monserrat Viscarri

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

 Joaquim Monserrat Viscarri

Categoria/Categoría/Category:

Professor Titular d'Universitat / Profesor Titular de Universidad /  Professor

Àrea/Área/Area:

Enginyeria Hidràulica / Ingeniería Hidráulica / Hydraulic engineering

Departament/Departamento/Department:

Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola / Ciencia e Ingeniería Forestal y Agrícola / Forestry and Agricultural Science and Engineering

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus ETSEA. Edifici 4. Despatx 2.02 / Campus ETSEA. Edificio 4. Despacho 2.02Campus ETSEA. 4 Building. Office 2.02

joaquim.monserrat@udl.cat

+34 973 70 28 66

Code ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-3789-3397

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Doctor Enginyer Agrònom
 • Enginyer Agrònom

 

Altres activitats de formació

Nom de l'activitat

Curs Acadèmic / Any

Durada

Centre / Lloc de realització

Curs programa SIGOPRAM

2015

3 dies

ASG Tàrrega

Curs Open FOAM

2016

3 dies

ETSEA

Curs Allievi

2017

4 dies

UPValencia

 

EspLOGO
 • Doctor Ingeniero Agrónomo
 • Ingeniero Agrónomo

 

Otras actividades de formación

Nombre de la actividad

Curso Academico / Año

Duración

Centro / Lugar de realización

Curso programa SIGOPRAM

2015

3 días

ASG Tàrrega

Curso Open FOAM

2016

3 días

ETSEA

Curso Allievi

2017

4 días

APValencia

 

EngLOGO
 • Doctor
 • Agricultural engineer

 

Other training activities

Activity name

Academic course / Year

Duration

Center / Place of development

Course program SIGOPRAM

2015

3 days

ASG Tàrrega

Course Open FOAM

2016

3 days

ETSEA

Course Allievi

2017

4 days

UPValencia

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Professor Universitat de Lleida
 • Estudis per millorar l’eficiència d’estacions de bombament
 • Estudis per l’automatització del reg a tesa
 • Estudis de caracterització de vàlvules hidràuliques
EspLOGO
 • Profesor Universidad de Lleida
 • Estudios para mejorar la eficiència energètica en estacions de bombeo
 • Estudios de automatización del riego por superfície
 • Estudios de caracterización de vàlvules hidráuicas
EngLOGO
 • Professor University of Lleida

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Màster Enginyeria Industrial
 • Màster Enginyeria Agronòmica
EspLOGO
 • Master Ingeniería Industrial
 • Master Ingeniería Agronómica
EngLOGO
 • Master of Industrial Engineering
 • Master of Agricultural Engineering

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
 • Director Departament 2010-2013
EspLOGO
 • Director Departamento 2010-2013
EngLOGO
 • Head of Departament 2010-2013

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Xarxes de distribució a pressió
 • Fluxos bifàsics en canonades
EspLOGO
 • Redes de distribución a presión
 • Flujos bifàsicos en tuberias
EngLOGO
 • Pressurized hydraulic network
 • Biphasic flows

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO

Caracterització hidràulica i energètica de dos bombes helicoïdals i una comporta de retenció

Eficacia de los filtros de malla contra el mejillón cebra

Estudio técnico-económico de la gestión centralizada del riego

Criterios para el diseño de filtros de malla automàticos y comparación con otros tipos de filtros. 

 

Publicacions :

Monserrat, J; Barragan, J; Cots, L., 2018. Design of paired laterals on uniformly sloped fields. Journal Of Irrigation And Drainage Engineering 144(6)

Autovino, D.; Provenzano, G.; Monserrat, J., Cots, Ll., Barragán, J..2016.Determining optimal seasonal irrigation depth based on field irrigation uniformity and economic evaluations: application for onion Crop.  Journal Of Irrigation And Drainage Engineering 142(10)

Monserrat, J. ; Garcia, R.; Cots, J. ; Barragan, J. 2015.  Energy Saving in a Variable-Inclination Archimedes Screw. Irrigation and Drainage systems engineering.

Monserrat J, Ezpeleta M, Colomer MA, Cots LL, Barragan J. 2013. Influence of crop spatial variability when calculating irrigation network flows Irrigation and Drainage

Aljoumani, B; Sanchez-Espigares, JA; Canameras, N; Josa, R; Monserrat, J. 2012 . Time series outlier and intervention analysis: Irrigation management influences on soil water content in silty loam soil.  Agricultural Water Management

 

EspLOGO

Caracteritzación hidràulica y energètica de dos bombas helicoïdales y  una compuerta de retención

Eficacia de los filtros de malla contra el mejillón cebra

Estudio técnico-económico de la gestión centralizada del riego

Criterios para el diseño de filtros de malla automàticos y comparación con otros tipos de filtros. 

 

Publicaciones :

Monserrat, J; Barragan, J; Cots, L., 2018. Design of paired laterals on uniformly sloped fields. Journal Of Irrigation And Drainage Engineering 144(6)

Autovino, D.; Provenzano, G.; Monserrat, J., Cots, Ll., Barragán, J..2016. Determining optimal seasonal irrigation depth based on field irrigation uniformity and economic evaluations: application for onion Crop.  Journal Of Irrigation And Drainage Engineering 142(10)

Monserrat, J. ; Garcia, R.; Cots, J. ; Barragan, J. 2015.  Energy Saving in a Variable-Inclination Archimedes Screw. Irrigation and Drainage systems engineering.

Monserrat J, Ezpeleta M, Colomer MA, Cots LL, Barragan J. 2013. Influence of crop spatial variability when calculating irrigation network flows Irrigation and Drainage

Aljoumani, B; Sanchez-Espigares, JA; Canameras, N; Josa, R; Monserrat, J. 2012 . Time series outlier and intervention analysis: Irrigation management influences on soil water content in silty loam soil.  Agricultural Water Management

EngLOGO

Hydraulic and Energy Assessment of a screw pump and a check gate

Effectiveness of screen filters against zebra mussels

Centralized network irrigation scheduling

 

Publications :

Monserrat, J; Barragan, J; Cots, L., 2018. Design of paired laterals on uniformly sloped fields. Journal Of Irrigation And Drainage Engineering 144(6)

Autovino, D.; Provenzano, G.; Monserrat, J., Cots, Ll., Barragán, J..2016. Determining optimal seasonal irrigation depth based on field irrigation uniformity and economic evaluations: application for onion Crop.  Journal Of Irrigation And Drainage Engineering 142(10)

Monserrat, J. ; Garcia, R.; Cots, J. ; Barragan, J. 2015.  Energy Saving in a Variable-Inclination Archimedes Screw. Irrigation and Drainage systems engineering.

Monserrat J, Ezpeleta M, Colomer MA, Cots LL, Barragan J. 2013. Influence of crop spatial variability when calculating irrigation network flows Irrigation and Drainage

Aljoumani, B; Sanchez-Espigares, JA; Canameras, N; Josa, R; Monserrat, J. 2012 . Time series outlier and intervention analysis: Irrigation management influences on soil water content in silty loam soil.  Agricultural Water Management

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: