Jordi Antoni Masip Oronich

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

Jordi Antoni Masip Oronich

Categoria/Categoría/Category:

Professor Associat / Profesor Asociado / Partial Time Lecturer

Àrea/Área/Area:

Enginyeria Industrial / Ingeniería Industrial / Computer Science Languages and Systems

Departament/Departamento/Department:

Enginyeria Industrial i de l'Edificació / Ingeniería Industrial y de la Edificación / Industrial and Building Engineering

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici EPS. Despatx 1.06 / Campus de Cappont. Edificio EPS. Despacho 1.06Campus of Cappont. EPS Building. Office 1.06

jordi.masip@udl.cat

+34 973 70 27 20

Code ORCID:

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Enginyer Industrial per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 2001.
EspLOGO
 • Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). 2001.
 
EngLOGO
 • Industrial Engineer from the Polytechnic University of Catalonia (UPC). 2001

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Enginyer industrial, Desenvolupant redaccions de projectes i direccions d'obra tant de instal·lacions com d'obres de construcció:
  • Projectes d'obres de construcció i urbanització.
  • Direcció d'obres de construcció i d'obres d'urbanització.
  • Projectes d'instal·lacions elèctriques, de gas, i de climatització
  • Direcció d'obres de instal·lacions elèctriques, de gas, i de climatització.
  • Projectes d'implantació d'activitats, llicencies ambientals, comunicacions, etc.
  • Càlculs d'estructures de formigó i metàl·liques.
  • Coordinacions de seguretat i salut d'obres de construcció, obra civil i obres ferroviàries.
  • Projectes i direccions d'obra d'Enllumenats públics.
  • Projectes de Reforma de Vehicles i direcció de la reforma.
  • Projectes de reforma i homologacions de maquinària agrícola, remolcs i semiremolcs.
  • Redacció d'expedients tècnics de construcció de màquines, plànols i manuals tècnics d'instruccions ús i manteniment.
 • Professor associat a la UdL des de 2012 fins a l'actualitat.
EspLOGO
 • Ingeniero industrial, Desarrollando redacciones de proyectos y direcciones de obra tanto de instalaciones como de obras de construcción:
  • Proyectos de obras de construcción y urbanización.
  • Dirección de obras de construcción y de obras de urbanización.
  • Proyectos de instalaciones eléctricas, de gas, y de climatización
  • Dirección de obras de instalaciones eléctricas, de gas, y de climatización.
  • Proyectos de implantación de actividades, licencias ambientales, comunicaciones, etc.
  • Cálculos de estructuras de hormigón y metálicas.
  • Coordinaciones de seguridad y salud de obras de construcción, obra civil y obras ferroviarias.
  • Proyectos y direcciones de obra de Alumbrados públicos.
  • Proyectos de Reforma de Vehículos y dirección de la reforma.
  • Proyectos de reforma y homologaciones de maquinaria agrícola, remolques y semirremolques.
  • Redacción de expedientes técnicos de construcción de máquinas, planos y manuales técnicos de instrucciones uso y mantenimiento.
 • Profesor asociado a la UdL desde 2012 hasta la actualidad.
EngLOGO
 • Industrial engineer, Developing project wordings and work directions for both installations and construction works: Projects of construction and urban development works:
  • Direction of construction works and urbanization works.
  • Projects of electrical, gas and air conditioning installations
  • Direction of works of electrical installations, of gas, and of air conditioning.
  • Projects for the implementation of activities, environmental licenses, communications, etc.
  • Calculations of concrete and metal structures.
  • Safety and health coordination of construction works, civil works and railway works.
  • Projects and work directions of public lighting.
  • Vehicle Reform Projects and Reform Address.
  • Projects for the reform and approvals of agricultural machinery, trailers and semitrailers.
  • Drafting of technical files for the construction of machines, plans and technical manuals for use and maintenance instructions.
 • Associate Professor at the UdL from 2012 to the present.

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau d'Arquitectura Tècnica i Edificació.
 • Màster en Enginyeria Industrial.
EspLOGO
 • Grado de Arquitectura Técnica y Edificación.
 • Master en Ingeniería Industrial.
EngLOGO
 • Degree in Technical Architecture and Building.
 • Master in Industrial Engineering.

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

   Darrera modificació: