Jordi Barrufet Barque

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

foto-perfil-generica

Nom/Nombre/Name:

 Jorge Manuel Barrufet Barqué

Categoria/Categoría/Category:

 Professor associat / Profesor asociado / Partial Time Lecturer

Àrea/Área/Area:

Física Aplicada / Física Aplicada / Applied Physics

Departament/Departamento/Department:

Química, Física, Ciències Ambientals i del Sòl / Química, Física, Ciencias Ambientales y del Suelo / Chemistry, Physics, Environmental and Soil Sciences

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici EPS. Despatx 1.06 / Campus de Cappont. Edificio EPS. Despacho 1.06Campus of Cappont. EPS Building. Office 1.06

jorge.barrufet@udl.cat

+34 973 70 27 20

Code ORCID:

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO

 Enginyer tècnic agrícola. Especialitat Indústries Agrícoles

EspLOGO

Ingeniero  técnico agrícola. Especialidad Indústrias Agrícolas

EngLOGO

 Agricultural technical engineer. Agricultural Industries Specialty

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO

Professorat Educació secundària

 • 1997-1998 Professor substitut de Formació Professional a l’IES Guindàvols
 • 1998-1999 Professor interí de Formació Professional i Cicles Formatius a l’IES Narcís Monturiol
 • 1999-2008 Professor funcionari de carrera de Batxillerat i d’ESO, a l’IES Terres de Ponent
 • 2008-2011 Professor funcionari de carrera de Batxillerat i d’ESO, a l’IES Escola del Treball
 • 2011-2015 Professor funcionari de carrera de Batxillerat i d’ESO, a l’INS La Mitjana
 • 2015-2020 Professor funcionari de carrera de Batxillerat i d’ESO, a l’INS Josep lladonosa

Professorat Universitari

2001-2020 Professor associat a temps parcial a la Universitat de Lleida

EspLOGO

Profesor educación secundaria

 • 1997-1998 Profesor sustituto de Formación Professional en el  IES Guindàvols
 • 1998-1999 Profesor interino de Formación Professional i Ciclos Formativos en el  IES Narcís Monturiol
 • 1999-2008 Profesor funcionario de carrera de Bachillerato y ESO, en  el IES Terres de Ponent
 • 2008-2011 Professor funcionario de carrera de Bachillerato y ESO, en el  IES Escola del Treball
 • 2011-2015 Profesor  funcionario de carrera de Bachillerato  y  ESO, en el  l’INS La Mitjana
 • 2015-2020 Profesor  funcionario de carrera de Bachillerato y ESO, en el INS Josep Lladonosa

Professorat universitario

 • 2001-2020 Profesor asociado en la Universitat de Lleida
EngLOGO
 • 1997-1998 Substitute Professor of Professional Training at IES Guindàvols
 • 1998-1999 Interim Professor of Professional Training and Training Cycles at IES Narcís Monturiol
 • 1999-2008 Official teacher of Baccalaureate and ESO career, at IES Terres de Ponent
 • 2008-2011 Professor of Baccalaureate and ESO career at the IES Escola del Treball
 • 2011-2015 Official teacher of Baccalaureate and ESO career, at INS La Mitjana
 • 2015-2020 Official teacher of Baccalaureate and ESO career at INS Josep Lladonosa

University professor

 • 2001-2020 Associate Professor at the University of Lleida

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica
 • Grau en Enginyeria Mecànica
EspLOGO
 • Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática
 • Grado en Ingeniería Mecánica
EngLOGO
 • Degree in Industrial Electronics and Automatic Engineering
 • Degree in Mechanical Engineering

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
EspLOGO

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
EspLOGO
EngLOGO

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO

Participació en projectes europeus

2002-2003 Socrátes.Comenius. “Comunicación entre jóvenes, jerga juvenil”, en qualitat de participant.

2009-2010 Associacions Escolars Comenius-Multilaterals, en qualitat de coordinador.

2010-2011 Associacions Escolars Comenius-Multilaterals, en qualitat de coordinador.

Participació en altres projectes de recerca

2005-2006 Integració avançada de les TIC a l’aprenentatge IATIC

2006-2007 Integració avançada de les TIC a l’aprenentatge IATIC

Publicacions

TECNOLOGIA AL BATXILLERAT. MECÀNICA. [Recurs electrònic]/Coordinador: Jordi Barrufet; autors: Montserrat Guàrdia Sierra...[et alt]. –Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida: Institut de Ciències de l’Educació, 2009. – 1 disc òptic electrònic (CD-ROM). ISBN 78-84-8409-300-8

EspLOGO

Participación en proyectos europeos

2002-2003 Socrátes.Comenius. “Comunicación entre jóvenes, jerga juvenil”, en calidad de participante.

2009-2010 Asociaciones Escolares Comenius-Multilaterales, en calidad de coordinador.

2010-2011 Associaciones Escolares Comenius-Multilaterales, en calidad de coordinador.

Participación en otros proyectos de investigación

2005-2006 Integración avanzada de las TIC en el aprendizaje IATIC

2006-2007 Integración avanzada de las TIC en el aprendizaje IATIC

Publicaciones

TECNOLOGIA AL BATXILLERAT. MECÀNICA. [Recurs electrònic]/Coordinador: Jordi Barrufet; autors: Montserrat Guàrdia Sierra...[et alt]. –Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida: Institut de Ciències de l’Educació, 2009. – 1 disc òptic electrònic (CD-ROM). ISBN 78-84-8409-300-8

EngLOGO

Participation in European projects

2002-2003 Socrátes.Comenius. "Communication between young people, youth jargon", as a participant.

2009-2010 Comenius-Multilateral School Associations, as coordinator.

2010-2011 Comenius-Multilateral School Associations, as coordinator.

Participation in other research projects

2005-2006 Advanced integration of ICT in IATIC learning

2006-2007 Advanced integration of ICT in IATIC learning

Publications

TECNOLOGIA AL BATXILLERAT. MECÀNICA. [Recurs electrònic]/Coordinador: Jordi Barrufet; autors: Montserrat Guàrdia Sierra...[et alt]. –Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida: Institut de Ciències de l’Educació, 2009. – 1 disc òptic electrònic (CD-ROM). ISBN 78-84-8409-300-8

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: