José Mª Iglesias Rodríguez

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

JM Iglesias

Nom/Nombre/Name:

 José Mª Iglesias Rodríguez

Categoria/Categoría/Category:

Titular d'Universitat / Titular de Universidad / Professor

Àrea/Área/Area:

Enginyeria Agroforestal / Ingeniería Agroforestal  / Agricultural and Forest Engineering

Departament/Departamento/Department:

Enginyeria Agroforestal  / Infomática y Ingeniería Industrial / Agricultural and Forest Engineering

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici CREA. Despatx 1.03 / Campus de Cappont. Edificio CREA. Despacho 1.03 Campus of Cappont. CREA Building. Office 1.03

josemaria.iglesias@udl.cat

+34 973 00 35 87

Code ORCID:

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO

Dr. Enginyer de Camins, Canals i Ports

EspLOGO

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO

Des de 1977 fins a la data  realització de projectes, direccions d'obra i informes tècnics en els àmbits de: Estructures, obres hidràuliques, camins, carreteres, centrals elèctriques, urbanitzacions, etc

EspLOGO

Desde 1977 hasta la fecha en la realización de proyectos, direcciones de obra e informes técnicos los ámbitos de: Estructuras, obras hidráulicas,  caminos, carreteras, centrales eléctricas, urbanizaciones, etc

EngLOGO

From 1977 to date in the realization of projects, construction management and technical reports in the fields of:Structures, hydraulic works, roads, highways, power plants, housing estates, etc. 

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
EspLOGO
 • Grado en Arquitectura técnica y Edificación
EngLOGO
 • Degree in Technical Architecture and Building

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
 • Director de departament d'Enginyeria Agroforestal UPC
 • Director de departament d'Enginyeria Agroforestal UdL
EspLOGO
 • Director del departamento de Ingeniería Agroforestal UPC
 • Director del departamento de Ingeniería Agroforestal UdL
EngLOGO
 • Director of the Department of Agroforestry Engineering UPC
 • Director of the Agroforestry Engineering Department UdL

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO

Enginyeria de la Construcció

EspLOGO

Ingeniería de la Construcción

EngLOGO

Construction Engineering

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
 • Disseny i càlcul de ponts de fusta
 • Disseny de programes de càlcul d'estructures
 • Càlcul d'estructures planes. Quaders Udl 2
 • Anàlisi matricial d'estructures de barres. Eines 16 UdL

Professor convidat a la Universitat Agrària La Molina. Lima Perú 2005

Organització de jornades tècniques a la UdL:

 • Jornades d'Estructures de Formigó 2009
 • II Jornada de Formigó a l'obra 2010
 • Jornada d'Estructures Metàl·liques 2011
 • III Jornada de Formigó Estructural 2012
 • IV Jornada de Formigó. Paviments 2013
 • V Jornada de Formigó. Pilots. 2014

 

EspLOGO
 • Diseño y cálculo de puentes de madera
 • Diseño de programas de cálculo de estructuras
 • Cálculo de estructuras planas. Quaders Udl 2
 • Análisis matricial de estructuras de barras. Eines 16 UdL

Profesor invitado en la Universidad Agraria La Molina. Lima Perú 2005

Organización de jornadas técnicas en la UdL:

 • Jornadas de Estructuras de Hormigón 2009
 • II Jornada de Hormigón de Hormigón en la obra 2010
 • Jornada de Estructuras Metálicas 2011
 • III Jornada de Hormigón Estructural 2012
 • IV Jornada de Hormigón. Pavimentos 2013
 • V Jornada de Hormigón. Pilotes. 2014
EngLOGO
 • Design and calculation of wooden bridges
 • Design of structural calculation programs
 • Calculation of flat structures. Quaders Udl 2
 • Matrix analysis of bar structures. Eines 16 UdL

Guest professor at the La Molina Agrarian University. Lima Peru 2005

 • Organization of technical conferences at the UdL:
 • Concrete Structures Conference 2009
 • II Concrete Conference at the construction site 2010
 • Metallic Structures Conference 2011
 • III Structural Concrete Conference 2012
 • IV Concrete Conference. Flooring 2013
 • V Concrete Conference. Piles. 2014

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: