Josep Coll Miró

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

coll

Nom/Nombre/Name:

 Josep Coll Miró

Categoria/Categoría/Category:

 Professor associat / Profesor asociado / Partial Time Lecturer

Àrea/Área/Area:

Construccions Arquitectòniques / Construcciones Arquitectónicas / Architectural Constructions

Departament/Departamento/Department:

Ciència i Enginyeria Forestal i Agrícola / Ciencia e Ingeniería Forestal y Agrícola / Forestry and Agricultural Science and Engineering

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici EPS. Despatx 1.06 / Campus de Cappont. Edificio EPS. Despacho 1.06Campus of Cappont. EPS Building. Office 1.06

josep.coll@udl.cat

+34 973 65 04 02 / 609 386 352

Code ORCID:

 https://orcid.org/0000-0002-1926-8379

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Arquitecte tècnic (UPC) (1978)
 • Màster en Patologia Diagnosi i Tècniques d’Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic (UPC) (1994)
 • Grau en Ciències i Tecnologies de l’Edificació (UPF) (2009)

 

EspLOGO
 • Arquitecto Técnico (UPC) (1978)
 • Master en Patologia Diagnosi i Técnicas de Intervención en el Patrimonio Arquitectónico (UPC) (1994)
 • Grado en Ciéncias y Tecnologias de la Edificación (UPF) (2009)
EngLOGO
 • Technical Architect (UPC) (1978)
 • Master in Diagnostic Pathology and Intervention Techniques in Architectural Heritage (UPC) (1994)
 • Degree in Building Sciences and Technologies (UPF) (2009)

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO

Director d’Execució, Coordinadors de Seguretat i Salut i Control de Qualitat d’obres de Restauració, Rehabilitació i Obra Nova (Administració Autonòmica, , Comarcal, Local, Estatal, particulars, societats, ...) Actuant sempre com a Professional Lliberal. Col·laboracions en redaccions de projectes de Restauració, ...)

EspLOGO

Director de Ejecución, Coordinador de Seguridad y Salud y Control de Cualidad de obras de Restauración, Rehabilitación y Obra Nueva (Administración Autonómica, Comarcal, Local, Estatal, particulares, sociedades, ...) Actuando siempre como Profesional Lliberal. Colaboraciones en redacción de proyectos de Restauración, ...)

EngLOGO

 Director of Execution, Health and Safety Coordinators and Quality Control of Restoration, Rehabilitation and New Construction Works (Autonomous Administration,, County, Local, State, individuals, companies, ...) Always acting as a Liberal Professional. Collaborations in the drafting of restoration projects, ...)

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
EspLOGO
 • Grado en Arquitectura Técnica y Edificación
EngLOGO
 • Degree in Technical Architecture and Building

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
EspLOGO

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Construcció Tradicional
 • Materials Preindustrials
EspLOGO
 • Construcción Tradicional
 • Materiales Preindustriales
EngLOGO
 • Rehabilitation in the Mediterranean
 • Plaster Studies

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
 • REHABIMED (Rehabilitació en la Mediterrània)
 • CEG (Centre Estudis del Guix)
EspLOGO
 • REHABIMED (Rehabilitación en la Mediterranea)
 • CEG (Centro Estudios del Yeso)
EngLOGO
 • REHABIMED (Rehabilitation in the Mediterranean)
 • CEG (Center for Plaster Studies)

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: