Josep Escribà Garriga

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

Josep Escribà Garriga

Categoria/Categoría/Category:

Professor associat / Profesor asociado / Partial Time Lecturer

Àrea/Área/Area:

Organització d'empreses / Organizacion de empresas / Organization of enterprises

Departament/Departamento/Department:

Administració d’empreses / Administración de empresas / Business Administration

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici EPS. Despatx 1.06 / Campus de Cappont. Edificio EPS. Despacho 1.06Campus of Cappont. EPS Building. Office 1.06

josep.escriba@udl.cat

+34 973 70 32 06

Code ORCID:

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Màster Enginyeria Informàtica. UdL
 • Certificat Aptitud Pedagògica- ICE-UdL
 • 2008. Enginyeria Tècnica Informàtica de gestió. UdL
EspLOGO
 • Máster Ingeniería Informática. UdL
 • Certificado Aptitud Pedagógica- ICE-UdL
 • 2008. Ingeniería Técnica Informática de gestión. UdL
EngLOGO
 • Master’s degree in Informatics Engineering. UdL
 • Pedagogical Aptitude Certificate - ICE-UdL
 • 2008. Engineer’s degree in Computer Management. UdL

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
EspLOGO

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Màster en Enginyeria Informàtica
EspLOGO
 • Máster en Ingeniería Informática
EngLOGO
 • Master's Degree in Computer Engineering

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
EspLOGO
EngLOGO

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
EspLOGO
   Darrera modificació: