Josep Piqué Palacin

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

piqué palacin

Nom/Nombre/Name:

 José Piqué Palacin

Categoria/Categoría/Category:

 Professor associat / Profesor asociado / Partial Time Lecturer

Àrea/Área/Area:

Enginyeria Mecànica / Ingeniería Mecánica / Mechanical Engineering

Departament/Departamento/Department:

Enginyeria Industrial i de l'Edificació / Ingeniería Industrial y de la Edificación / Industrial and Building Engineering

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici EPS. Despatx 1.06 / Campus de Cappont. Edificio EPS. Despacho 1.06Campus of Cappont. EPS Building. Office 1.06

jose.pique@udl.cat

+34 973 70 27 20

Code ORCID:

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Enginyer Tècnic Industrial (UPC). 1990
 • Enginyer en Organització Industrial (UVic). 2007
 • Màster en prevenció de riscos laborals (Cetill). 1999
 • MBA. Màster en direcció i organització d’Empreses (UdL). 2001
EspLOGO
 • Ingeniero Técnico Industrial (UPC). 1990
 • Ingeniero en Organización Industrial (UVic). 2007
 • Máster en prevención de riesgos laborales (Cetill). 1999
 • MBA. Máster en dirección y organización de Empresas (UdL). 2001
EngLOGO
 • Industrial Technical Engineer (UPC). 1990
 • Engineer in Industrial Organisation (UVic). 2007
 • Master in prevention of labour risks (Cetill). 1999
 • MBA. Master In direction and organisation of Companies (UdL). 2001

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Empresa de Instal·lacions. Elèctriques i Mecàniques. 1990-2002. Funcions comercials, cap del Dpt. Tècnic i apoderat de l’empresa. Instal·lacions AT, BT, Tèrmiques, Contraincendis, Antiintrusió, Megafonia, ICT i Veu i dades, Gasos combustibles, Aparells a pressió...
 • Exercici lliure de la professió 2002. Projectes de instal·lacions i direccions tècniques d’obres.
 • CEO d’Empresa d’Enginyeria i Assessoria Energètica. 2003 fins l’actualitat. Desenvolupament de projectes d’instal·lacions, direccions tècniques d’obres i assessoraments a empreses en instal·lacions i contractes / obres d’energia.
 • Projectes d'obres d’instal·lacions en edificació i urbanització.
 • Direcció d'obres d’instal·lacions en edificació i urbanització.
 • Projectes i direccions d’obra d'instal·lacions elèctriques d’alta i baixa tensió, de gasos combustibles, de combustibles líquids, de instal·lacions tèrmiques, protecció i detecció d’incendis, ICT i Veu i dades, Antiintrusió, Megafonia, Aparells a pressió, Sanejament, Fontaneria, Fotovoltaiques...
 • Assessorament energètic a Empreses.
 • Xerrades i conferències a Empreses, Ajuntaments e Institucions.
 • Professor associat a la UdL des de 2011 fins a l’actualitat.
 • Acreditació d’Enginyer Expertise. Consejo General de la Ingeniería Industrial de España. Sistema d’Acreditació DPC Ingenieros.
EspLOGO
 • Empresa de Instalaciones. Eléctricas y Mecánicas. 1990-2002. Funciones comerciales, jefe del Dpt. Técnico y apoderado de la empresa. Instalaciones AT, BT, Térmicas, Contraincendios, Robo, Megafonía, ICT y Voz y datos, Gases combustibles, Aparatos a presión...
 • Ejercicio libre de la profesión 2002. Proyectos de instalaciones y direcciones técnicas de obras.
 • CEO de Empresa de Ingeniería y Asesoría Energética. 2003 hasta la actualidad. Desarrollo de proyectos de instalaciones, direcciones técnicas de obras y asesoramientos a empresas en instalaciones y contratas / obras de energía.
 • Proyectos de obras de instalaciones en edificación y urbanización.
 • Dirección de obras de instalaciones en edificación y urbanización.
 • Proyectos y direcciones de obra de instalaciones eléctricas de alta y baja tensión, de gases combustibles, de combustibles líquidos, de instalaciones térmicas, protección y detección de incendios, ICT y Voz y datos, Robo, Megafonía, Aparatos a presión, Saneamiento, Fontanería, Fotovoltaicas...
 • Asesoramiento energético a Empresas.
 • Charlas y conferencias a Empresas, Ayuntamientos e Instituciones.
 • Profesor asociado a la UdL desde 2011 hasta la actualidad.
 • Acreditación de Ingeniero Expertise. Consejo General de la Ingeniería Industrial de España. Sistema de Acreditación DPC Ingenieros.
EngLOGO
 • Company of Installations. Electrical and Mechanical. 1990-2002. Commercial functions, fits of the Dpt. Technician and I attach to management of the company. Installations AT, BT, Thermal, Fires, Theft, Megaphony, ICT and Voice and data, Gases fuels, Devices to pressure...
 • Free exercise of the profession 2002. Projects of installations and technical directions of works.
 • CEO Of Company of Engineering and Energetic Consultancy. 2003 until the actuality. Development of projects of installations, technical directions of works and advices to companies in installations and hire / works of energy.
 • Projects of works of installations in buildings and urbanisation.
 • Direction of works of installations in buildings and urbanisation.
 • Projects and directions of work of electrical installations of high and low tension, of gases fuels, of liquid fuels, of thermal installations, protection and detection of fires, ICT and Voice and data, Theft, Megaphony, Devices to pressure, Sanitation, Plumbery, Photovoltaic...
 • Energetic advice to Companies.
 • Talks and conferences to Companies, City councils and Institutions.
 • Professor associated to the UdL from 2011 until the actuality.
 • Accreditation of Engineer Expertise. General council of the Industrial Engineering of Spain. System of Accreditation DPC Engineers.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau d’Arquitectura Tècnica i Edificació
 • Màster BIM (UdL-CFC) en modelat, disseny i gestió BIM (UdL)
EspLOGO
 • Grado de Arquitectura Técnica y Edificación
 • Máster BIM (UdL-CFC) en modelado, diseño y gestión BIM (UdL)
EngLOGO
 • Degree of Technical Architecture and Building Construction
 • MBA BIM (UdL-CFC) in modeling, design and management BIM (UdL)

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
EspLOGO

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
EspLOGO
EngLOGO

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
EspLOGO
   Darrera modificació: