M. Rosa Cantero Gómez

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

 M. Rosa Cantero Gómez

Categoria/Categoría/Category:

Professor Agregat / Profesor Agregado / Aggregate professor

Àrea/Área/Area:

Enginyeria Química / Ingeniería Química / Chemical Engineering

Departament/Departamento/Department:

Enginyeria Industrial i de l'Edificació / Ingeniería Industrial y de la Edificación / Industrial and Building Engineering

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus d'Igualada. Despatx 09 / Campus de Igualada. Despacho 09Campus of Igualada. Office 09

rosa.cantero@udl.cat

+34 93 803 53 00

Code ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-0914-9675

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Llicenciada en Ciències Químiques per la Universitat de Barcelona, 1989.
 • Doctora per la Universitat Autònoma de Barcelona, 2012. Doctorat realitzat al Departament de Química dins del Programa de Química.
 • Postgrau en “Técnicas de Curtido”. Universitat Politècnica de Catalunya, 1991.
EspLOGO
 • Licenciada en Ciencias Químicas por la Universitat de Barcelona, 1989.
 • Doctora por la Universitat Autònoma de Barcelona, 2012. Doctorado realizado en el Departamento de Química dentro del Programa de Química.
 • Postgrado en “Técnicas de Curtido”. Universitat Politècnica de Catalunya, 1991.
EngLOGO
 • Chemistry Degree, Universitat de Barcelona, 1989.
 • PhD of the Universitat Autònoma de Barcelona, 2012. Doctorate carried out in the Department of Chemistry within the Chemistry Program.
 • Postgraduate in "Tanning Techniques". Universitat Politècnica de Catalunya, 1991.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Professora de secundària. Col·legi Abat Oliba. 1989-1990.
 • Professora universitària. Comissionat per a Universitats i Recerca – Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial d’Igualada (UPC). 1990-2001.
 • Professora universitària. Consorci Escola Tècnica d'Igualada (CETI) – Escola d'Enginyeria d'Igualada (UPC). 2002-2018.
 • Professora Agregada. Universitat de Lleida. 2018-actualitat.
EspLOGO
 • Profesora de secundaria. Col·legi Abat Oliba. 1989-1990.
 • Profesora universitaria. Comissionat per a Universitats i Recerca – Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial d’Igualada (UPC). 1990-2001.
 • Profesora universitaria. Consorci Escola Tècnica d'Igualada (CETI) – Escola d'Enginyeria d'Igualada (UPC). 2002-2018.
 • Profesora Agregada. Universitat de Lleida. 2018-actualidad.
EngLOGO
 • Secondary School Teacher. Col·legi Abat Oliba. 1989-1990.
 • Lecturer & Researcher. Comissionat per a Universitats i Recerca - Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial d'Igualada (UPC). 1990-2001.
 • Lecturer & Researcher. Consorci Escola Tècnica d'Igualada (CETI) - Escola d'Enginyeria d'Igualada (UPC). 2002-2018.
 • Associate Professor. Universitat de Lleida. 2018-now.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria Química
 • Grau en Enginyeria en Organització Industrial i Logística
EspLOGO
 • Grado en Ingeniería Química
 • Grado en Ingeniería en Organización Industrial y Logística
EngLOGO
 • Chemical Engineering Degree
 • Industrial management & Logistics Engineering Degree

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

Recerca / Investigación / Research

catLOGO
 • Anàlisi química aplicada a la millora i optimització de processos i productes.
 • Economia Circular
EspLOGO
 • Análisis químico aplicado a la mejora y optimización de procesos y productos.
 • Economía Circular
EngLOGO
 • Chemical analysis applied to the improvement and optimization of processes and products.
 • Circular Economy

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
 • Articles en revistes indexades: 13
 • Articles 1r quartil: 6

 

 • Riba, J.R.; Canals, T.; Cantero, R.; Determination of the recovered-fiber content in paperboard samples by applying mid-infrared spectroscopy. Applied Spectroscopy, vol. 69, p. 442-450.
 • Riba, J.R.; Canals, T.; Cantero, R.; Identification of NR and EPDM samples by means of thermogravimetric analysis and multivariate methods. IEEE Sensors Journal. vol. 16, p. 7705-7712.
 • Riba, J.R.; Cailloux, J.; Cantero, R.; Canals, T.; Maspoch, M. Ll.; 2018. Multivariable methods applied to FTIR: A powerful technique to highlight architectural changes in poly(lactic acid). Polymer Testing, vol. 65, p. 264-269
 • Riba, J.R.; Mansilla, M.A.; Canals, T.; Cantero, R.; 2019. Composition Determination of Rubber Blends by Applying Differential Scanning Calorimetry and SPA-PLS Treatment. Materials Research, vol. 22(1), p. 1-8.
 • Riba, J.R.; Gozález, N.; Canals, T.; Cantero, R.; 2019. Identification of natural rubber samples for high-voltage insulation applications. Computers and Chemical Engineering, vol. 124, p. 197–205.
EspLOGO
 • Artículos en revistas indexadas: 13
 • Artículos 1r cuartil: 6

 

 • Riba, J.R.; Canals, T.; Cantero, R.; 2015. Determination of the recovered-fiber content in paperboard samples by applying mid-infrared spectroscopy. Applied Spectroscopy, vol. 69, p. 442-450.
 • Riba, J.R.; Canals, T.; Cantero, R.; 2016. Identification of NR and EPDM samples by means of thermogravimetric analysis and multivariate methods. IEEE Sensors Journal. vol. 16, p. 7705-7712.
 • Riba, J.R.; Cailloux, J.; Cantero, R.; Canals, T.; Maspoch, M. Ll.; 2018. Multivariable methods applied to FTIR: A powerful technique to highlight architectural changes in poly(lactic acid). Polymer Testing, vol. 65, p. 264-269.
 • Riba, J.R.; Mansilla, M.A.; Canals, T.; Cantero, R.; 2019. Composition Determination of Rubber Blends by Applying Differential Scanning Calorimetry and SPA-PLS Treatment. Materials Research, vol. 22(1), p. 1-8.
 • Riba, J.R.; Gozález, N.; Canals, T.; Cantero, R.; 2019. Identification of natural rubber samples for high-voltage insulation applications. Computers and Chemical Engineering, vol. 124, p. 197–205.
EngLOGO
 • Papers in indexed journals: 13
 • Papers 1st quartile: 6

 

 • Riba, J.R.; Canals, T.; Cantero, R.; 2015. Determination of the recovered-fiber content in paperboard samples by applying mid-infrared spectroscopy. Applied Spectroscopy, vol. 69, p. 442-450.
 • Riba, J.R.; Canals, T.; Cantero, R.; 2016. Identification of NR and EPDM samples by means of thermogravimetric analysis and multivariate methods. IEEE Sensors Journal. vol. 16, p. 7705-7712.
 • Riba, J.R.; Cailloux, J.; Cantero, R.; Canals, T.; Maspoch, M. Ll.; 2018. Multivariable methods applied to FTIR: A powerful technique to highlight architectural changes in poly(lactic acid). Polymer Testing, vol. 65, p. 264-269.
 • Riba, J.R.; Mansilla, M.A.; Canals, T.; Cantero, R.; 2019. Composition Determination of Rubber Blends by Applying Differential Scanning Calorimetry and SPA-PLS Treatment. Materials Research, vol. 22(1), p. 1-8.
 • Riba, J.R.; Gozález, N.; Canals, T.; Cantero, R.; 2019. Identification of natural rubber samples for high-voltage insulation applications. Computers and Chemical Engineering, vol. 124, p. 197–205.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: