Maite Grau Montaña

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

Maite Grau Montaña

Categoria/Categoría/Category:

Professora Catedràtica Laboral / Agregado / Associate Professor

Àrea/Área/Area:

Matemàtica Aplicada / Matemática Aplicada / Applied Mathematics

Departament/Departamento/Department:

Matemàtica / Matemática / Mathematics

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus Cappont. Edifici EPS. Despatx 1.12 / Campus Cappont. Edificio EPS. Despacho 1.12Campus Cappont. EPS Building. Office 1.12

maite.grau@udl.cat

+34 973 70 27 77

Code ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-1937-9220

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Llicenciatura en Matemàtiques per la Universitat Politècnica de Catalunya, 2000.
 • Doctora en Matemàtiques per la Universitat Autònoma de Barcelona, 2004, amb menció de doctorat europeu.
EspLOGO
 • Licenciatura en Matemáticas por la Universitat Politècnica de Catalunya, 2000.
 • Doctora en Matemáticas por la Universitat Autònoma de Barcelona, 2004, con mención de doctorado europeo.
EngLOGO
 • Degree in Mathematics from Universitat Politècnica de Catalunya, 2000.
 • PhD in Mathematics from the Universitat Autònoma de Barcelona, 2004, with a mention of a European doctorate.

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Del 2001 al 2004, beca predoctoral FPU del Ministeri de Ciència i Tecnologia.
 • Del 2004 al 2005, professora ajudant d’escola universitària.
 • Del 2005 al 2008, professora lectora.
 • Del 2008 al 2019, professora agregada.
 • Del 2019 fins l’actualitat, professora catedràtica laboral.
 • Tots aquests lloc han estat ocupats a la Universitat de Lleida.
EspLOGO
 • De 2001 a 2004, beca predoctoral FPU del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
 • De 2004 a 2005, profesora ayudante de escuela universitaria.
 • De 2005 a 2008, profesora lectora.
 • Del 2008 a 2019, profesora agregada.
 • Del 2019 hasta la actualidad, profesora catedrática laboral.
 • Todos estos puestos han sido ocupados en la Universitat de Lleida.
EngLOGO
 • From 2001 to 2004, predoctoral FPU grant from the Ministry of Science and Technology of Spain.
 • From 2004 to 2005, assistant professor of university school.
 • From 2005 to 2008, lecturer.
 • From 2008 until 2019, associate professor.
 • From 2019 until present, full professor.
 • All these places have been occupied at the University of Lleida.

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
 • Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives
EspLOGO
 • Grado en Arquitectura Técnica y Edificación
 • Grado en Diseño Digital y Tecnologías Creativas
EngLOGO
 • Degree in Architectural Technology and Building Construction
 • Degree in Digital Design and Creative Technologies    

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
 • Del 2009 al 2010, coordinadora de la titulació d’Arquitectura Tècnica.
 • Del 2010 al 2012, coordinadora del Grau en Enginyeria de l’Edificació.
 • Del 2015 al 2016, adjunta de direcció a l’EPS.
 • Del 2015 al 2016, coordinadora del Pla Néstor (pla d’acció tutorial) a l’EPS.
 • Del 2016 al 2018, cap d’estudis de les titulacions de la branca industrial i arquitectura tècnica a l’EPS.
EspLOGO
 • Del 2009 al 2010, coordinadora de la titulación de Arquitectura Técnica.
 • Del 2010 al 2012, coordinadora del Grado en Ingeniería de la Edificación.
 • De 2015 al 2016, adjunta de dirección a la EPS.
 • De 2015 al 2016, coordinadora del Plan Néstor (plan de acción tutorial) a la EPS.
 • Del 2016 al 2018, jefe de estudios de las titulaciones de la rama industrial y arquitectura técnica en la EPS.
EngLOGO
 • From 2009 to 2010, coordinator of the degree in Technical Architecture.
 • From 2010 to 2012, coordinator of the Degree in Building Engineering.
 • From 2015 to 2016, deputy director of the EPS.
 • From 2015 to 2016, coordinator of the Nestor Plan of the EPS.
 • From 2016 to 2018, Head of studies, Degrees of Industrial Engineering and Technical Architecture and Buildings.

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Equacions diferencials ordinàries
 • Sistemes dinàmics continus.
EspLOGO
 • Ecuaciones diferenciales ordinarias
 • Sistemas dinámicos continuos.
EngLOGO
 • Ordinary differential equations
 • Continuous dinamical systems

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
 • h-index: 12
 • Total de cites: 372
 • Total de publicacions de primer quartil: 20
 • Publicacions totals en revistes: 41
 • Tesis doctorals dirigides: 1
 • Trams de recerca: 3 (2001-2018).

Participació en projectes de recerca els darrers 5 anys:

 • Métodos cualitativos en sistemas diferenciales continuos. MICINN (Ministerio de Ciencia e Innovación). Ref:MTM2014-53703-P. 2015-2017.
 • Órbitas periódicas e integrabilidad en sistemas diferenciales continuos. MINECO (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad). Ref: MTM2017-84383-P. 2018-2020.
 • Sistemes Dinàmics Aplicats en Energia Solar. Modalidad: B--Grup de Recerca consolidat. Generalitat de Catalunya, AGAUR. Ref: 2017SGR-1276. 2018-2022.

Publicacions (les 5 darreres/més importants)

I.A. García, H. Giacomini and M. Grau, The inverse integrating factor and the Poincaré map, Trans. Amer. Math. Soc., 362 (2010).

 1. Grau, F. Mañosas and J. Villadelprat, A Chebyshev criterion for Abelian integrals, Trans. Amer. Math. Soc., 363 (2011).
 2. Giné, M. Grau and J. Llibre, Averaging theory at any order for computing periodic orbits, Phys. D, Physica D 250 (2013).
 3. Giné, M. Grau and J. Llibre, Universal centers and composition conditions, Proc. London Math. Soc. (3) 106 (2013).
 4. Buica, J. Giné and M. Grau, On the critical points of the flight return time function of perturbed closed orbits, J. Differential Equations 266 (2019).

Contribució a congressos els darrers 5 anys:

“Location of limit cycles and bounds for bifurcation values”, Advances in Qualitative Theory of Differential Equations, Tarragona, 2015.

“Essential perturbations in planar polynomial differential systems", Workshop on Dynamical Systems and Applications, Maribor (Eslovenia), 2016.

Membre del comité organitzador, 4th Symposium on Planar Vector Fields, Lleida, 2016.

EspLOGO
 • índice h: 12
 • Total de citas: 372
 • Total de publicaciones de primer cuartil: 20
 • Publicaciones totales en revistas: 41
 • Tesis doctorales dirigidas: 1
 • Tramos de investigación: 3 (2001-2018). 

Participación en proyectos de investigación en los últimos 5 años:

• Métodos cualitativos en sistemas diferenciales continuos. MICINN (Ministerio de Ciencia e Innovación). Ref: MTM2014-53703-P. 2015 a 2017. 

• Órbitas periódicas y integrabilidad en sistemas diferenciales continuos. MINECO (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad). Ref: MTM2017-84383-P. 2018 a 2020. 

• Sistemas Dinámicos Aplicados en Energía Solar. Modalidad: B - Grupo de Investigación consolidado. Generalidad de Cataluña, AGAUR. Ref: 2017SGR-1276. 2018 hasta 2022. 

 

Publicaciones (las 5 últimas / más importantes)

I.A. García, H. Giacomini and M. Grau, The inverse integrating factor and the Poincaré map, Trans. Amer. Math. Soc., 362 (2010).

Grau, F. Mañosas and J. Villadelprat, A Chebyshev criterion for Abelian integrals, Trans. Amer. Math. Soc., 363 (2011).

Giné, M. Grau and J. Llibre, Averaging theory at any order for computing periodic orbits, Phys. D, Physica D 250 (2013).

Giné, M. Grau and J. Llibre, Universal centers and composition conditions, Proc. London Math. Soc. (3) 106 (2013).

Buica, J. Giné and M. Grau, On the critical points of the flight return time function of perturbed closed orbits, J. Differential Equations 266 (2019).

 

Contribución a congresos los últimos 5 años: 

“Location of limit cycles and bounds for bifurcation values”, Advances in Qualitative Theory of Differential Equations, Tarragona, 2015.

“Essential perturbations in planar polynomial differential systems", Workshop on Dynamical Systems and Applications, Maribor (Eslovenia), 2016.

Miembro del comité organizador, 4th Symposium on Planar Vector Fields, Lleida, 2016.

EngLOGO
 • h-index: 12
 • Number of citations: 372
 • Total first quartile publications: 20
 • Publications in peer-reviewed journals: 41
 • Advised PhD thesis: 1
 • Evaluated research periods: 3 (2001-2018). 

Participation in research projects in the last 5 years:

• Qualitative methods in continuous differential systems. MICINN (Ministry of Science and Innovation). Ref: MTM2014-53703-P. 2015-2017.

• Periodic orbits and integrability in continuous differential systems. MINECO (Ministry of Economy, Industry and Competitiveness). Ref: MTM2017-84383-P. 2018-2020.

• Dynamic Systems Applied in Solar Energy. Modality: B - Consolidated Research Group. Generalitat de Catalunya, AGAUR. Ref: 2017SGR-1276. 2018-2022. 

Publications (the last 5 most important)

I.A. García, H. Giacomini and M. Grau, The inverse integrating factor and the Poincaré map, Trans. Amer. Math. Soc., 362 (2010).

M. Grau, F. Mañosas and J. Villadelprat, A Chebyshev criterion for Abelian integrals, Trans. Amer. Math. Soc., 363 (2011).

J. Giné, M. Grau and J. Llibre, Averaging theory at any order for computing periodical orbits, Phys. D, Physica D 250 (2013).

J. Giné, M. Grau and J. Llibre, Universal centers and composition conditions, Proc. London Math. I am. (3) 106 (2013).

A. Buica, J. Giné and M. Grau, On the critical points of the flight return time function of perturbed closed orbits, J. Differential Equations 266 (2019). 

Contribution to congresses in the last 5 years:

"Location of limits cycles and bounds for bifurcation values", Advances in Qualitative Theory of Differential Equations, Tarragona, 2015. 

"Essential perturbations in polynomial differential systems", Workshop on Dynamic Systems and Applications, Maribor (Slovenia), 2016. 

Member of the organizing committee, 4th Symposium on Planar Vector Fields, Lleida, 2016

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: