Martí Comellas Andrés

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

 Martí Comellas Andrés

Categoria/Categoría/Category:

 Lector / Lector / Assistant professor

Àrea/Área/Area:

Enginyeria Mecànica / Ingeniería Mecánica / Mechanical Engineering

Departament/Departamento/Department:

Enginyeria Industrial i de l'Edificació / Ingeniería Industrial y de la Edificación / Industrial and Building Engineering

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

 Campus de Cappont. Edifici CREA. Despatx 0.19 / Campus de Cappont. Edificio CREA. Despacho 0.19Campus of Cappont. CREA Building. Office 0.19

marti.comellas@udl.cat

+34 973 00 34 57

Code ORCID:

https://orcid.org/0000-0002-2464-5415

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Doctor per la Universitat de Lleida (UdL). 2013
 • Enginyer Industrial per la Escola Tècnica i Superior d’Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 2009
 • Enginyer Tècnic Industrial, especialitat mecànica per la Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida (UdL). 2006

 

Altres activitats de formació

Nom de l'activitat

Curs Acadèmic / Any

Durada

Centre / Lloc de realització

Business Stress Test: Getting Ready for the Launch

2016

30 hores

European Institute of Innovation&Techonolgy – BIOCAT (Barcelona)

Introducción a la dinámica de sistemas multicuerpo

2013

6 hores

Red Nacional de Ingenieria Mecánica (Castelló)

 

EspLOGO
 • Doctor por la Universitat de Lleida (UdL). 2013
 • Ingeniero Industrial por la Escola Tècnica i Superior d’Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 2009
 • Ingeniero Técnico Industrial, especialidad mecánica por la Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida (UdL). 2006

 

Otras actividades de formación

Nombre de la actividad

Curso Académico / Año

Duración

Centro / Lugar de realización

Business Stress Test: Getting Ready for the Launch

2016

30 horas

European Institute of Innovation&Techonolgy – BIOCAT (Barcelona)

Introducción a la dinámica de sistemas multicuerpo

2013

6 horas

Red Nacional de Ingenieria Mecánica (Castelló)

 

EngLOGO
 • PhD by the University of Lleida (UdL). 2013
 • Industrial Engineer by the Technical and Superior School on Industrial and Aeronautics Engineering of Terrassa from Polytechnic University of Catalonia (UPC). 2009
 • Mechanical Engineer by the Polytechnic School from University of Lleida (UdL). 2006

 

Other training activities

Activity name

Academic course / Year

Duration

Center / Place of development

Business Stress Test: Getting Ready for the Launch

2016

30 horas

European Institute of Innovation&Techonolgy – BIOCAT (Barcelona)

Introducción a la dinámica de sistemas multicuerpo

2013

6 horas

Red Nacional de Ingenieria Mecánica (Castelló)

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Professor Lector. Universitat de Lleida. 2014-actualitat
 • Tècnic de laboratori. Universitat de Lleida. 2014
 • Becari predoctoral UdL. Universitat de Lleida. 2010-2013
 • Becari projectes de recerca. Universitat de Lleida. 2006-2009
EspLOGO
 • Profesor Lector. Universitat de Lleida. 2014-actualidad
 • Técnico de laboratorio. Universitat de Lleida. 2014
 • Becario predoctoral UdL. Universitat de Lleida. 2010-2013
 • Becario proyectos de investigación. Universitat de Lleida. 2006-2009
EngLOGO
 • Assistant Professor. University of Lleida. 2014-actualitat
 • Workshop thecnical staff. University of Lleida. 2014
 • UdL PhD student. University of Lleida. 2010-2013
 • Research project scholar. University of Lleida. 2006-2009

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Màster en Enginyeria Industrial
 • Grau en Enginyeria Mecànica
 • Programa Sènior
EspLOGO
 • Máster en Ingeniería Industrial
 • Grado en Ingeniería Mecánica
 • Programa Sénior
EngLOGO
 • Master in Industrial Engineering
 • Degree in Mechanical Engineering
 • Senior Program

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Disseny de vehicles
 • Desenvolupament d’equips per a la mesura d’esforços
EspLOGO
 • Diseño de vehículos
 • Desarrollo de equipos para medir esfuerzos
EngLOGO
 • Vehicles design
 • Development of equipment for efforts measurement

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO
 • Trams de recerca: 1 (2015).
 • Publicacions totals: 7
 • Publicacions amb citació: 6
 • Total de publicacions de primer quartil: 1
 • Total de cites: 78
 • Mitja anual de cites (darrers 5 anys): 11,4
 • h-index: 4
 • Participació en projectes de recerca darrers 5 anys:
  • Disseny i implementació de sistemes i equips d’assaig destinats a la recerca i el desenvolupament de maquinària agrícola. MAQ CENTRE. Fundació Centre d’Innovació del Sector de la Maquinària Agrícola i dels Equips Industrials. 18.000,00€. 2011-2014.
  • Estudio experimental de medición biomecánica en el cierre de la pared abdominal. Ministerio de Ciencia e Innovación. 47.795,00€. 2012-2014.
  • Assessorament per a l’estudi de la mecanització de la recollida d’ametlles i el posterior processat en plantacions intensives i semi‐intensives de regadiu. Ocean Almond, SL. 5.600,00€. 2014-2015.
  • Informe Per Protecció Intel.lectual. Terrats Vilaró, Lluis. 600,00€. 2014.
 • Publicacions (les 5 darreres/més importants):
  • Roca, J., Nogués, M., Villalobos, R., Mías, M.C., Comellas, M., Gas, C., Olsina, J.J. (2018) Surgical dynamometer to simultaneously measure the tension forces and the distance between wound edges during the closure of a laparotomy. Sensors (Switzerland), 18 (1), 189.
  • Comellas, M., Pijuan, J., Nogués, M., Roca, J. (2018) Efficiency analysis of a multiple axle vehicle with hydrostatic transmission overcoming obstacles. Vehicle System Dynamics, 56 (1),55-77.
  • Comellas M, Pijuan J, Nogués M, Roca J. (2014). Influence of the transmission configuration of a multiple axle vehicle on the obstacle surmounting capacity. Vehicle System Dynamics, 52(9),  1191-1210.
  • Comellas, M., Pijuan, J., Potau, X., Nogués, M., Roca, J. Efficiency sensitivity analysis of a hydrostatic transmission for an off-road multiple axle vehicle. (2013) International Journal of Automotive Technology 14 (1), pp. 151-161.
  • Comellas, M., Pijuan, J., Potau, X., Nogués, M., Roca, J. Analysis of a hydrostatic transmission driveline for its use in off-road multiple axle vehicles. (2012) Journal of Terramechanics 49 (5), pp. 245-254.
EspLOGO
 • Tramos de investigación: 1 (2015).
 • Publicaciones totales: 7
 • Publicaciones con citación: 6
 • Total de publicacions de primer cuartil: 1
 • Total de citas: 78
 • Media anual de citas (últimos 5 años): 11,4
 • h-index: 4
 • Participación en proyectos de investigación últimos 5 años:
  • Disseny i implementació de sistemes i equips d’assaig destinats a la recerca i el desenvolupament de maquinària agrícola. MAQ CENTRE. Fundació Centre d’Innovació del Sector de la Maquinària Agrícola i dels Equips Industrials. 18.000,00€. 2011-2014.
  • Estudio experimental de medición biomecánica en el cierre de la pared abdominal. Ministerio de Ciencia e Innovación. 47.795,00€. 2012-2014.
  • Assessorament per a l’estudi de la mecanització de la recollida d’ametlles i el posterior processat en plantacions intensives i semi‐intensives de regadiu. Ocean Almond, SL. 5.600,00€. 2014-2015.
  • Informe Per Protecció Intel.lectual. Terrats Vilaró, Lluis. 600,00€. 2014.
 • Publicaciones (las 5 últimas/más importantes):
  • Roca, J., Nogués, M., Villalobos, R., Mías, M.C., Comellas, M., Gas, C., Olsina, J.J. (2018) Surgical dynamometer to simultaneously measure the tension forces and the distance between wound edges during the closure of a laparotomy. Sensors (Switzerland), 18 (1), 189.
  • Comellas, M., Pijuan, J., Nogués, M., Roca, J. (2018) Efficiency analysis of a multiple axle vehicle with hydrostatic transmission overcoming obstacles. Vehicle System Dynamics, 56 (1),55-77.
  • Comellas M, Pijuan J, Nogués M, Roca J. (2014). Influence of the transmission configuration of a multiple axle vehicle on the obstacle surmounting capacity. Vehicle System Dynamics, 52(9),  1191-1210.
  • Comellas, M., Pijuan, J., Potau, X., Nogués, M., Roca, J. Efficiency sensitivity analysis of a hydrostatic transmission for an off-road multiple axle vehicle. (2013) International Journal of Automotive Technology 14 (1), pp. 151-161.
EngLOGO
 • Research periods: 1 (2015).
 • Total publications: 7
 • Cited publications: 6
 • Total first quartil publications: 1
 • Total citations: 78
 • Anual average citations (last 5 years): 11,4
 • h-index: 4
 • Participation in research projects for the last 5 years:
  • Disseny i implementació de sistemes i equips d’assaig destinats a la recerca i el desenvolupament de maquinària agrícola. MAQ CENTRE. Fundació Centre d’Innovació del Sector de la Maquinària Agrícola i dels Equips Industrials. 18.000,00€. 2011-2014.
  • Estudio experimental de medición biomecánica en el cierre de la pared abdominal. Ministerio de Ciencia e Innovación. 47.795,00€. 2012-2014.
  • Assessorament per a l’estudi de la mecanització de la recollida d’ametlles i el posterior processat en plantacions intensives i semi‐intensives de regadiu. Ocean Almond, SL. 5.600,00€. 2014-2015.
  • Informe Per Protecció Intel.lectual. Terrats Vilaró, Lluis. 600,00€. 2014.
 • Publications (5 last/more important):
  • Roca, J., Nogués, M., Villalobos, R., Mías, M.C., Comellas, M., Gas, C., Olsina, J.J. (2018) Surgical dynamometer to simultaneously measure the tension forces and the distance between wound edges during the closure of a laparotomy. Sensors (Switzerland), 18 (1), 189.
  • Comellas, M., Pijuan, J., Nogués, M., Roca, J. (2018) Efficiency analysis of a multiple axle vehicle with hydrostatic transmission overcoming obstacles. Vehicle System Dynamics, 56 (1),55-77.
  • Comellas M, Pijuan J, Nogués M, Roca J. (2014). Influence of the transmission configuration of a multiple axle vehicle on the obstacle surmounting capacity. Vehicle System Dynamics, 52(9),  1191-1210.
  • Comellas, M., Pijuan, J., Potau, X., Nogués, M., Roca, J. Efficiency sensitivity analysis of a hydrostatic transmission for an off-road multiple axle vehicle. (2013) International Journal of Automotive Technology 14 (1), pp. 151-161.
  • Comellas, M., Pijuan, J., Potau, X., Nogués, M., Roca, J. Analysis of a hydrostatic transmission driveline for its use in off-road multiple axle vehicles. (2012) Journal of Terramechanics 49 (5), pp. 245-254.

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: