Mercè Teixidó Cairol

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

Mercè Teixidó Cairol

Categoria/Categoría/Category:

Lector / Lector / Tenure Eligible Lecturer

Àrea/Área/Area:

Llenguatges i Sistemes d’Informació / Lenguajes y Sistemas de Información / Languages and Information Systems

Departament/Departamento/Department:

Enginyeria Informàtica i Disseny Digital / Ingeniería Informática y Diseño Digital / Computer Engineering and Digital Design

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus Cappont. Edifici EPS. Despatx 1.22 / Campus Cappont. Edificio EPS. Despacho 1.22Campus Cappont. EPS Building. Office 1.22

merce.teixido@udl.cat

+34 973 70 27 74

Code ORCID:

https://orcid.org/0000-0001-9124-1464

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Doctorat en Enginyeria 01/2013
 • Enginyer en Informàtica 06/2009
 • Enginyer Tècnic en Informàtica 09/2006
EspLOGO
 • Doctorado en Ingeniería 01/2013
 • Ingeniero en Informática 06/2009
 • Ingeniero Técnico en Informática 09/2006
EngLOGO
 • PhD in Engineering 01/2013
 • Computer Science Master Degree 06/2009
 • Computer Science Degree 09/2006

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Professor Lector (TC) - Universitat de Lleida (09/2019 - actualitat)
 • Docent (TC) - ILERNA Centre Integral de Formació (09/2014 – 08/2019)
 • PAS Laboral. Grup IV (TC) - Universitat de Lleida (02/2013 – 08/2014)
 • Investigador en Formació (TC) - Universitat de Lleida (2008 - 2013)
EspLOGO
 • Profesor lector (TC) - Universidad de Lleida (09/2019- actualidad)
 • Docente (TC) – ILERNA Centro Integral de Formación (09/2014 – 08/2019)
 • PAS Laboral. Grupo IV (TC) - Universidad de Lleida (02/2013 – 08/2014)
 • Investigador en Formación (TC) - Universidad de Lleida (2008 - 2013)
EngLOGO
 • Lecture Professor - University of Lleida (09/2019 - Present)
 • Teacher - ILERNA (09/2014-08/2019)
 • PAS, Group IV - University of Lleida (02/2013 – 08/2014)
 • Predoctoral Researcher - University of Lleida (2008 - 2013)

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria Informàtica - UdL
 • Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives - UdL
EspLOGO
 • Grado en Ingeniería Informática - UdL
 • Grado en Diseño Digital y Tecnologías Creativas - UdL
EngLOGO
 • Degree in Computer Engineering - UdL
 • Degree in Digital Design and Creative Technologies - UdL

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • BCI (Brain Computer Interface)
 • Interacció Persona-Ordinador
 • Ètica i Intel·ligència Artificial
EspLOGO
 • BCI (Brain Computer Interface)
 • Interacción Persona-Ordenador
 • Ética e Inteligencia Artificial
EngLOGO
 • BCI (Brain Computer Interface)
 • Human-Computer Interaction
 • Ethics and Artificial Intelligence

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO

PARTICIPACIÓ EN PROJECTES D’ R+D+i

2014-2015         Projecte: Millora de l'autonomia individual d'una persona amb discapacitat mitjançant la incorporació a la llar d'un Assistent Personal Robòtic d'alta mobilitat. Entitat finançadora: RecerCaixa (obra social de La Caixa).

2013-2014         Projecte: Incorporació de funcions predictives i de modelat tèrmic en un regulador de temperatura per incrementar el confort i reduir el consum energètic. Entitat finançadora: Fundación Iberdrola.

2012-2014         Projecte: Processat de senyal per espectroscòpia de mobilitat d’ions: anàlisi de fluids biomèdics i detecció de substancies tòxiques (SMART-IMS). Entitat finançadora: Ministeri de Ciència i Innovació.

2006-2014         Projecte: Desenvolupament de sistemes d’accessibilitat a les TIC per a persones amb discapacitat. Entitat finançadora: Fundación Adecco i Indra S.A.

 

ARTICLES EN REVISTES CIENTÍFIQUES

Using the Optical Flow to Implement a Relative Virtual Mouse controlled by Head Movements

Autors: Palleja T, Rubion E, Teixido M, Tresanchez M, Fernandez del Viso A, Rebate C, Palacin J.

Revista: 912787 - Journal Of Universal Computer Science

Volum: 14 Número: 9 Pàgines: 3127 a 3141 Any: 2008  ISSN: 0948-695X

Using the Optical Mouse Sensor as a Two-Euro Counterfeit Coin Detector

Autors: Tresanchez M., Palleja T., Teixido M., Palacin J.

Revista: 913044 – Sensors,

Volum: 9 Pàgines: 7083 a 7096 Any: 2009  ISSN: 1424-8220

The optical mouse sensor as an incremental rotary encoder

Autors: Tresanchez M, Palleja T, Teixido M, Palacin J.

Revista: 901934 - Sensors and Actuators A-Physical

Volum: 155  Pàgines: 73 a 81 Any: 2009 ISSN: 0924-4247

 

PREMIS

2014                     Premi extraordinari de Doctorat a la millor tesis doctoral realitzada a l’Escola Politècnica Superior de la UdL.

2009                     Premi extraordinari d’Enginyeria Informàtica a l’estudiant amb el millor expedient de la promoció 2006/2008 de l’Escola Politècnica Superior de la UdL.

2007 i 2008                       Premi “Iniciatives per afavorir la integració social dels col·lectius amb dificultats d’adaptació mitjançant l’ús de les tecnologies" de l’Ajuntament de Lleida.

EspLOGO

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE R+D+i

2014-2015         Proyecto: Mejora de la autonomía individual de una persona con discapacidad con la incorporación en el hogar de un Asistente Personal Robótico de alta movilidad. Entidad financiadora: RecerCaixa (obra social de La Caixa).

2013-2014         Proyecto: Incorporación de funciones predictivas y de modelado térmico en un regulador de temperatura parar incrementar el confort y reducir el consumo energético. Entidad financiadora: Fundación Iberdrola.

2012-2014         Proyecto: Procesado de señal por espectroscopia de movilidad de iones: análisis de fluidos biomédicos y detección de sustancias tóxicas (SMART-IMS). Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación.

2006-2014         Proyecto: Desarrollo de sistemas de accesibilidad a las TIC para personas con discapacidad. Entidad financiadora: Fundación Adecco y Indra S.A.

 

ARTíCULOS EN REVISTAS CIENTÍFICAS

Using the Optical Flow to Implement a Relative Virtual Mouse controlled by Head Movements

Autores: Palleja T, Rubion E, Teixido M, Tresanchez M, Fernandez del Viso A, Rebate C, Palacin J.

Revista: 912787 - Journal Of Universal Computer Science

Volumen: 14 Número: 9 Páginas: 3127 a 3141 Año: 2008  ISSN: 0948-695X

Using the Optical Mouse Sensor as a Two-Euro Counterfeit Coin Detector

Autores: Tresanchez M., Palleja T., Teixido M., Palacin J.

Revista: 913044 – Sensors,

Volumen: 9 Páginas: 7083 a 7096 Año: 2009  ISSN: 1424-8220

The optical mouse sensor as an incremental rotary encoder

Autores: Tresanchez M, Palleja T, Teixido M, Palacin J.

Revista: 901934 - Sensors and Actuators A-Physical

Volumen: 155  Páginas: 73 a 81 Año: 2009 ISSN: 0924-4247

 

PREMIOS

2014                     Premio extraordinario de Doctorado a la mejor tesis doctoral realizada a la Escuela Politécnica Superior de la UdL.

2009                     Premio extraordinario de Ingeniería Informática al estudiante con el mejor expediente de la promoción 2006/2008 de la Escuela Politécnica Superior de la UdL.

2007 y 2008      Premio “Iniciativas para favorecer la integración social de los colectivos con dificultades de adaptación con el uso de las tecnologías" del ayuntamiento de Lleida.

EngLOGO

PARTICIPATION IN R + D + i PROJECTS

2014-2015         Project: Improvement of the individual autonomy of a person with disabilities with the incorporation into the home of a Robotic Personal Assistant with high mobility. Funding entity: RecerCaixa (obra social de La Caixa).

2013-2014         Project: Incorporation of predictive functions and thermal modeling in a temperature regulator to increase comfort and reduce energy consumption. Financing entity: Fundación Iberdrola.

2012-2014         Project: Signal processing by ion mobility spectroscopy: analysis of biomedical fluids and detection of toxic substances (SMART-IMS). Financing entity: Ministerio de Ciencia e Innovación.

2006-2014         Project: Development of ICT accessibility systems for people with disabilities. Financing entity: Adecco and Indra S.A.

 

ARTICLES IN SCIENTIFIC MAGAZINES

Using the Optical Flow to Implement a Relative Virtual Mouse controlled by Head Movements

Authors: Palleja T, Rubion E, Teixido M, Tresanchez M, Fernandez del Viso A, Rebate C, Palacin J.

Scientific Magazine: 912787 - Journal Of Universal Computer Science

Vol: 14 Number: 9 Pages: from 3127 to 3141 Year: 2008  ISSN: 0948-695X

Using the Optical Mouse Sensor as a Two-Euro Counterfeit Coin Detector

Authors: Tresanchez M., Palleja T., Teixido M., Palacin J.

Scientific Magazine: 913044 – Sensors,

Vol: 9 Pages: from 7083 to 7096 Year: 2009  ISSN: 1424-8220

The optical mouse sensor as an incremental rotary encoder

Authors: Tresanchez M, Palleja T, Teixido M, Palacin J.

Scientific Magazine: 901934 - Sensors and Actuators A-Physical

Vol: 155  Pages: from 73 to 81 Year: 2009 ISSN: 0924-4247

 

AWARDS

2014                     Extraordinary Doctorate Award for the best doctoral thesis held at the UdL Escuela Politécnica Superior.

2009                     Extraordinary Computer Engineering award for being the student with the best academic record of the 2006/2008 promotion of Escuela Politécnica Superior in UdL.

2007 y 2008      Award "Initiatives to promote the social integration of groups with difficulties of adaptation with the use of technologies" of Lleida City Hall.

 

 

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: