Ignacio (Nacho) López Lorenzo

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

Ignacio (Nacho) López Lorenzo

Categoria/Categoría/Category:

 Professor Agregat / Profesor Agregado / Associate professor

Àrea/Área/Area:

Matemàtica Aplicada / Matemática Aplicada / Applied Mathematics

Departament/Departamento/Department:

Matemàtica / Matemática / Mathematics

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus de Cappont. Edifici EPS. Despatx 1.20 / Campus de Cappont. Edificio EPS. Despacho 1.20Campus of Cappont. EPS Building. Office 1.20

nlopez@matematica.udl.es

+34 973 70 27 43

Code ORCID:

https://orcid.org/0000-0003-2534-0303

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Llicenciat en Matemàtiques per la UAB 1999
 • Certificat d’aptitud pedagògica (CAP) 1999
 • Diploma d’estudis avançats (DEA) 2003
 • Doctor en Matemàtiques per la UdL 2008
EspLOGO
 • Licenciado en Matemáticas por la UAB  1999
 • Certificado de aptitud pedagógica (CAP) 1999
 • Diploma de estudios avanzados (DEA) 2003
 • Doctor en Matemáticas por la UdL 2008
EngLOGO
 • Graduate in Mathematics UAB  1999
 • Certificate of Pedagogical Aptitude  (CAP) 1999
 • Diploma of Advanced Studies (DEA) (DEA) 2003
 • Doctor in Mathematics UdL 2008

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Professor d’ensenyament secundari 1999-2007
 • Professor associat UdL: 2001-2007
 • Professor col·laborador: 2007-2015
 • Professor agregat: 2015-
EspLOGO
 • Profesor de enseñanza secundaria 1999-2007
 • Profesor asociado UdL: 2001-2007
 • Profesor colaborador UdL: 2007-2015
 • Profesor contratado doctor: 2015-
EngLOGO
 • Secondary School Teacher 1999-2007
 • Assistant professor: UdL: 2001-2015
 • Associate professor: 2015-

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Enginyeria Informàtica
 • Doble Grau en Enginyeria Informàtica i Administració i Direcció d'Empreses
 • Grau en Enginyeria Industrial
EspLOGO
 • Grado en Ingenieria Informática
 • Doble Grado en Ingeniería Informática y Administración y Dirección de Empresas
 • Grado en Ingenieria industrial
EngLOGO
 • Computer Science
 • Industrial Engineering

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

catLOGO
 • President del Comitè d’empresa: 2010-2014
EspLOGO
 • Presidente del Comité de empresa: 2010-2014
EngLOGO
 • Chairman of the Business Committee: 2010-2014

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Recerca / Investigación / Research

Àmbit de recerca / Ambito de investigación / Research area

catLOGO
 • Teoria de Grafs
 • Combinatòria
EspLOGO
 • Teoria de Grafos
 • Combinatoria
EngLOGO
 • Graph Theory
 • Combinatorics

Activitats de recerca / Actividades de investigación / Research activities

catLOGO

Sexennis: 1 Tram de recerca.

 • Projectes:
  • 1 projecte del Ministeri de Ciència i Innovació (2017-2020), Ref. MTM2017-86767-R, IP: Nacho López i Carles Comas.
  • 2 projectes més del Ministeri de Ciència i Innovació.
  • 3 projectes de la Generalitat de Catalunya.
 • Publicacions:
  • 19 articles publicats en revistes indexades JCR.
  • 6 articles publicats en altres revistes indexades.
  • 3 publicacions docents.
 • Congressos:
  • 32 presentacions orals a congressos (3 de les quals com a conferenciant convidat).
  • 3 pòsters a congressos.
  • Organitzador en 4 congressos.
 • Direcció de tesis doctorals: 1 tesi doctoral codirigida en curs.
 • 3 Treballs de Fi de Grau dirigits.
 • 1 Treball de Fin de Master dirigit.
 • Editor:
 • Pertinença a grups de recerca:
  • Grup de recerca C&G (Criptografia i Grafs).
EspLOGO

Sexenios: 1 Tramo de investigación.

 • Proyectos:
  • 1 proyecto del Ministerio de Ciencia e Innovación. (2017-2020), Ref. MTM2017-86767-R, IP: Nacho López y Carles Comas.
  • 2 proyectos más del Ministerio de Ciencia e Innovación.
  • 3 proyectos de la Generalidad de Cataluña.
 • Publicaciones:
  • 19 artículos publicados en revistas indexadas JCR
  • 6 artículos publicados en otras revistas indexadas.
  • 3 publicaciones docentes.
 • Congresos:
  • 32 presentaciones orales en congresos (3 de les cuales como conferenciante invitado).
  • 3 posters en congresos.
  • Organizador en 4 congresos.
 • Direcció de tesis doctorales: 1 tesis doctoral codirigida en curso.
 • 3 Trabajos final de Grado dirigidos.
 • 1 Trabajo Fin de Master dirigido.
 • Editor:
 • Pertenencia a grupos de investigación:

Grup de recerca C&G (Criptografia i Grafs).

EngLOGO

6-years complement: 1 Research complement.

 • Projects:
 • 1 project of the Ministry of Science and Innovation (Spain government), Ref. MTM2017-86767-R, IP: Nacho López and Carles Comas.
 • 2 more projects of the Ministry of Science and Innovation.
 • 3 projects of the Generalitat de Catalunya.

 

 • Publications:
  • 19 articles published in JCR indexed journals.
  • 6 articles published in other journals indexed.
  • 3 teaching publications.
 • Conferences:
  • 32 oral presentations at conferences (3 of which as an invited speaker).
  • 3 posters to conferences.
  • Organizer in 4 conferences.
 • Direction of doctoral theses: 1 doctoral thesis in progress.
 • 4 directed undergraduate projects.

 

 

 • Membership of research groups:
  • C & G research group (Cryptography and Graphs).

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

   Darrera modificació: