Sílvia González Xufré

 Descarregar Pdf

Dades personals-contacte / Datos personales-contacto / Personal information-contact

Nom/Nombre/Name:

 Sílvia González Xufré

Categoria/Categoría/Category:

Professora associada / Profesora asociada / Associate professor

Àrea/Área/Area:

Marketing, Disseny i Comunicació / Marketing, Diseño y Comunicación / Marketing, Design and Communication

Departament/Departamento/Department:

Economia i Empresa / Economía y Empresa / Economy and Business

 Centre/Centro/Center:

 Escola Politècnica Superior / Escuela Politécnica Superior/ Polytechnic School

Despaxt/Despacho/Office:

Campus d'Igualada / Campus de IgualadaCampus of Igualada

silvia.gonzalez@udl.cat

609 56 83 77

Code ORCID:

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Formació acadèmica / Formación académica / Academic training

catLOGO
 • Màster en Marketing Digital i xarxes socials 2015-2016 (IM)
 • Postgrau en Estratègia de Comunicació i Marca 2013 (UPF-IDEC)
 • Grau en Disseny Gràfic 2006-2010 (ESDAP)
 • CFGS Gràfica Publicitària 1999-2001 (La Gaspar)
 • Diploma de Monitor/a d'Activitats d'Educació en el  Lleure Infantil i juvenil 1999
EspLOGO
 • Máster Marketing Digital y redes sociales 2015-2016 (IM)
 • Posgrado en Estrategia de Comunicación y Marca 2013 (UPF-IDEC)
 • Grado en Diseño Gráfico 2006-2010 (ESDAP)
 • CFGS Gráfica Publicitaria 1999-2001 (Gaspar)
 • Diploma de Monitor/a de Actividades de Educación en el  Ocio Infantil y juvenil 1999
 • Master of Digital Marketing and Social Media 2015-2016 (IM)
 • Postgraduate in Communication Strategy and Brand 2013 (UPF-IDEC)
 • Degree in Graphic Design 2006-2010 (ESDAP)
 • CFGS Advertising Graphics 1999-2001 (Gaspar)
 • Certificate of Monitor / a of Activities of Education in the Infantile and juvenile Leisure 1999

 

   TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Experiència professional / Experiencia profesional / Professional experience

catLOGO
 • Professora col·laboradora de Gestió del Disseny a la UOC (2018 i actualitat)
 • Professora associada de Marketing Estratègic a la UDL (2018 i actualitat)
 • Professora de Creativitat Digital a IM (Internacional de Marketing) (2017 i actualitat)
 • Professora de Marketing Digital a Labasad (Escola Superior de Disseny Online) (2017 i actualitat)
 • Professora Disseny Gràfic i Personal Branding a Institut Serveis de Formació Tadel (SOC) (2017 i actualitat)
 • Fundadora de Creaplanner Studio (Comunicació, Disseny Creatiu i Marketing) (2017 i actualitat)
 • Col·laboració com a Strategy & Project Manager a Agència Creativa Elíptic Group (2017)
 • Responsable de Comunicació i Accions de Trade Marketing Iberia a Vanity Fair, S.A (2008-2016)
 • Freelance Senior Designer & Art Director (2007-2008)
 • Dissenyadora Gràfica a Pep Valls, Estudi Publicitat (2004-2007)
 • Dissenyadora Gràfica Junior a Copisteria Lleida (2000-2003)
EspLOGO
 • Profesora colaboradora de Gestión del Diseño a la UOC (2018 y actualidad)
 • Profesora asociada de Marketing Estratégico a la UDL (2018 y actualidad)
 • Profesora de Creatividad Digital a IM(Internacional de Marketing) (2017 y actualidad)
 • Profesora de Marketing Digital a Labasad(Escuela Superior de Diseño Online) (2017 y actualidad)
 • Profesora Diseño Gráfico y Personal Brandinga Instituto Servicios de Formación Tadel (ZOCO) (2017 y actualidad)
 • Fundadora de Creaplanner Studio(Comunicación, Diseño Creativo y Marketing)(2017 y actualidad)
 • Colaboración como Strategy & ProjectManager a Agencia Creativa Elíptic Group (2017)
 • Responsable de Comunicación y Acciones de Trade Marketing Iberia a Vanity Fair, S.A (2008-2016)
 • Freelance Senior Designer & Arte Director (2007-2008)
 • Diseñadora Gráfica a Pep Valls, Estudio Publicitado (2004-2007)
 • Diseñadora Gráfica Junior a Copistería Lleida (2000-2003)
EngLOGO
 • Associate Professor of Design Management at the UOC (2018 at present)
 • Associate Professor of Strategic Marketing at the UDL (2018 at present)
 • Professor of Digital Creativity at IM (International Marketing) (2017 at present)
 • Professor of Digital Marketing at Labasad (School of Online Design) (2017 at present)
 • Professor of Graphic Design and Personal Branding at Tadel Training Services Institute (SOC) (2017 at present)
 • Founder of Creaplanner Studio (Communication, Creative Design and Marketing) (2017 at present)
 • Collaboration as Strategy & Project Manager at Creative Agency, Elíptic Group (2017)
 • Communication and Trade Marketing Project Manager Iberia Actions to Vanity Fair, S.A (2008-2016)
 • Senior Freelance Designer & Art Director (2007-2008)
 • Graphic Designer at Pep Valls, Publicized Studio (2004-2007)
 • Junior Graphic Designer to Copisteria Lleida (2000-2003)

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Docència / Docencia / Teaching

catLOGO
 • Grau en Disseny i Creació Digital
 • Grau Enginyeria en Organització Industrial i Logística
 • Màster en Marketing Digital i Xarxes Socials (Títol propi)
 • Máster online en Disseny Gràfic i Entorns Digitals (Títol propi)
 • MF0936_3: Disseny de Productes Editorials Multimèdia (SOC)
 • Grado en Diseño y Creación Digital
 • Grado Ingeniería en Organización Industrial y Logística
 • Máster Marketing Digital y Redes Sociales (Título propio)
 • Máster online en Diseño Gráfico y Entornos Digitales (Título propio)
 • MF0936_3: Diseño de Productos Editoriales Multimedia (SOC)
EngLOGO
 • Degree in Design and Digital Creation
 • Degree in Industrial Organization and Logistics
 • Master's Degree in Digital Marketing and Social Networks (own title)
 • Online Master in Graphic Design and Digital Environments (own title)
 • MF0936_3: Design of Multimedia Editorial Products (ZOCO)

 

  TORNAR AL LLISTAT / VOLVER AL LISTADO / BACK TO LIST

Gestió / Gestión / Management

Recerca / Investigación / Research

   Darrera modificació: